Tuyên truyền kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2023) Những đổi mới và phát triển của nông dân Bình Lục

Tuyên truyền kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

(14/10/1930 - 14/10/2023)

Những đổi mới và phát triển của nông dân Bình Lục

 

Trong cuộc đấu tranh cách mạng giành chính quyền giai đoạn 1930-1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng, giai cấp nông dân đã cùng với giai cấp công nhân và nhân dân lao động cả nước phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết đấu tranh, chớp thời cơ đứng lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền, lật đổ chế độ thực dân phong kiến, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ Cộng hoà, Nhà nước công - nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng tháng Tám (1945) là một minh chứng cho tinh thần, khả năng và vai trò cách mạng to lớn của nông dân đối với sự nghiệp vĩ đại của dân tộc; đồng thời là một thắng lợi của sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng đối với giai cấp nông dân, thể hiện sự gắn bó sống còn giữa Đảng với nông dân, nông dân với Đảng.

Từ ngày thành lập Hội 14-10-1930 đến nay Hội Nông dân Việt Nam đã trải qua 7 kỳ Đại hội, ở mỗi kỳ Đại hội, Hội Nông dân Việt Nam đều lấy nhiệm vụ, chủ trương của Đảng trong mỗi giai đoạn làm cơ sở để định hướng nhiệm vụ cho tổ chức mình.

Trong giai đoạn hiện nay: Tổ chức Hội luôn được xây dựng và củng cố, đủ năng lực tập hợp, đoàn kết, phát huy dân chủ, sức sáng tạo của hội viên; tổ chức nông dân thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn, xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh. Các phong trào thi đua trong nông dân được đẩy mạnh, huy động tốt các nguồn lực hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, giảm nghèo bền vững; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân. Thực hiện công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, bằng tinh thần cần cù, sáng tạo, giai cấp nông dân cùng với nhân dân cả nước tạo nên những thành tựu khá toàn diện và to lớn trên mặt trận sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân, nhất là tại các khu vực nông thôn.

Đối với nông dân Bình Lục trong phong trào của Hội cũng đã luôn hăng hái tham gia các phong trào yêu nước cách mạng. Cuộc đấu tranh biểu tình chống đế quốc phong kiến của nhân dân xã Bồ Đề diễn ra ngày 20-10-1930 đã được Bác Hồ, với bút danh Ái Quốc gửi thư cho Hội Nông dân Quốc tế năm 1930 đã nói rõ về sức mạnh to lớn của giai cấp nông dân Việt Nam. Trong quá trình đấu tranh, giai cấp nông dân huyện Bình Lục đã có sự trưởng thành, nhất là từ sau khi cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, để phù hợp với tình hình và nhiệm vụ mới Hội Nông dân cứu quốc huyện chuyển thành Hội Nông dân huyện Bình Lục theo quy định chung, đã tập hợp đông đảo nông dân tham gia tổ chức Hội. Hội Nông dân các cấp của huyện đã tham gia đắc lực vào việc giải quyết giặc đói, giặc dốt, chống thù trong giặc ngoài bảo vệ và xây dựng chính quyền cách mạng, cùng với cả dân tộc làm nên chiến thắng lịch sử  trước kẻ thù xâm lược giành độc lập cho tổ quốc.

Bước vào thời kỳ đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy Bình Lục, Hội Nông dân các cấp trong huyện đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức lãnh, chỉ đạo tổ chức, vận động hội viên, nông dân tích cực thi đua, đẩy mạnh các phong trào nông dân, thực hiện thắng lợi các nghị quyết đại hội mà trọng tâm là xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, phát động các phong trào thi đua yêu nước, hăng hái lao động sản xuất, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Kết quả, tính đến nay toàn huyện có gần 23.000 hội viên; có 17 cơ sở hội; 111 Chi hội thôn xóm; 21 Tổ hợp tác; 09 Hợp tác xã; 02 Chi nghề và 06 Tổ hội nghề nghiệp. Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, Hội luôn xác định rõ vai trò nòng cốt, vừa là chủ thể thực hiện vừa là người được thụ hưởng thành quả nên các cấp Hội trong huyện luôn tích cực hưởng ứng đăng ký thực hiện các tiêu trí trong xây dựng NTM nâng cao, đô thị văn minh; trong đó việc tuyên truyền vận động hội viên nông dân làm tốt công tác vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý và phân loại rác thải; tích cực trồng, chăm sóc cây xanh, các tuyến đường hoa, góp phần tạo cảnh quan môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”, là những việc làm thiết thực đã thu hút hàng ngàn lượt hội viên nông dân tham gia và đạt được một số kết quả cụ thể như: Hội Nông dân huyện đã trực tiếp trồng 02 tuyến đường cây Sao Đen tại xã Đồng Du và xã Bồ Đề với chiều dài khoảng 02km, tổng trị giá trên 80trđ chủ yếu là từ nguồn xã hội hóa; phối hợp với MTTQ và các đoàn thể trồng trên 05km đường cây xanh tại các xã: La Sơn, xã Vũ Bản, Thị trấn Bình Mỹ trị giá trên 300trđ; Hội Nông dân cấp cơ sở và các chi Hội đã trực tiếp trồng, chăm sóc trên 13,5 km đường hoa cây xanh; phối hợp trồng, chăm sóc trên 20 km đường hoa cây xanh trên các tuyến đường Huyện, đường trục xã, đường thôn và trục chính đường ra đồng ở các địa phương đều có những hàng cây xanh, bóng mát tạo cảnh quan hài hòa sống động.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân các cấp huyện Bình Lục đã tích cực, chủ động trong xây dựng các mô hình kinh tế - xã hội như mô hình“Cán bộ hội viên nông dân đoàn kết, thực hành tiết kiệm xây dựng Quỹ Bò vàng phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững” đã vận động trao được 35 bò cái sinh sản trị giá trên 500 trđ cho các hộ hội viên góp phần giảm nghèo bền vững; mô hình “Bể thu gom rác thải nguy hại trên đồng ruộng” với trên 700 bể  được lắp đặt tại 17 xã, thị trấn, tiêu biểu như HND xã Vũ Bản, xã An Lão, xã Bối Cầu….; nhằm tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp; nhằm tạo sức lan tỏa từ những việc làm thiết thực trong công tác phối hợp giữa Hội viên - Đoàn viên, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện phối hợp Ban Thường vụ  huyện Đoàn triển khai mô hình tuyên truyền, vận động Đoàn viên- hội viên Nông dân cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn kiểu mẫu” tại xã Đồng Du với 06 hộ tham gia.

Một trong những phong trào nòng cốt của Hội là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” tiếp tục có những bước phát triển mới về lượng và chất, hàng năm có trên 13 nghìn hộ đăng ký đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình nông dân làm ăn giỏi, làm giàu cho gia đình, cho địa phương, nhiều hộ cho thu lãi hàng tỷ đồng mỗi năm như mô hình “sản xuất ốc, ếch giống và thương phẩm” của nông dân xã Tràng An; mô hình “trồng nho hạ đen, nho sữa, thanh long ruột đỏ” của “Hợp tác xã Công nghệ cao” tại xã Đồng Du …đã góp phần đưa nông nghiệp và kinh tế nông thôn huyện nhà có bước phát triển toàn diện, liên tục với trình độ ngày càng cao, hình thành những vùng sản xuất hàng hóa tập trung với quy mô lớn. Nhiều mô hình điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, nhiều hộ nông dân trong toàn huyện đã mạnh dạn ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, đầu tư tiền, của, sức lao động, học tập kinh nghiệm trong và ngoài huyện vươn lên làm giàu.

Những kết quả trên phản ánh rõ vai trò trung tâm, nòng cốt của Hội trong các phong trào nông dân, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn; khối đại đoàn kết toàn dân được gắn bó chặt chẽ hơn, vị thế vai trò của tổ chức Hội trong hệ thống chính trị ở nông thôn không ngừng được khẳng định. Các cấp Hội tham gia thực hiện tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong các Hồ Chí Minh". Với những thành tích đã đạt được trong những năm qua, Hội Nông dân huyện Bình Lục đã nhận được nhiều Bằng khen, giấy khen của các cấp hội khen tặng.

Phát huy tinh thần “Đoàn kết - đổi mới - chủ động - sáng tạo - hội nhập - phát triển bền vững” của Hội Nông dân huyện Bình Lục với vai trò trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh; thời gian tới các cấp Hội trong huyện quyết tâm đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động theo hướng kết hợp chặt chẽ công tác tập hợp, tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân, tham gia xây dựng cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; giám sát, phản biện xã hội và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với đẩy mạnh hợp tác tăng cường các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ và dạy nghề, đáp ứng nhu cầu và lợi ích thiết thực của hội viên, nông dân; thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2023-2028 đã đề ra. Trực tiếp và phối hợp thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội ở nông thôn. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp Nông dân Việt Nam vững mạnh, giữ vai trò chủ thể trong sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn./.

           

                                                           HỘI NÔNG DÂN HUYỆN BÌNH LỤC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập