Hội nông dân Hà Nam - Hội nông dân Hà Nam
Liên kết website
Thống kê truy cập
Online 955
All 10581531
Tỷ giá
Thời tiết Hà nam
Tỷ giá
Giá vàng
Mua
Bán
Hỗ trợ trực tuyến
Cập nhật ngày : 10/10/2018 3:47:28 PM

 

88 Năm Hội Nông dân Việt Nam xây dựng và trưởng thành

 

Dưới sự lãnh đạo của đồng chí Nguyễn Ái Quốc và thanh niên cách mạng đồng chí hội, cuối năm 1926 đầu năm 1927, một số địa phương hình thành “Nông Hội Đỏ” chỉ đạo cuộc nổi dậy của nông dân đấu tranh chống thực dân, địa chủ phong kiến và tư sản, đòi quyền dân sinh dân chủ; tiêu biểu là cuộc đấu tranh của nông dân Cao Lãnh, Sa Đéc, Gia Định, Đức Phổ, Duyên Hà, Tiền Hải…. đi tới đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Ngay từ khi thành lập, Đảng ta rất coi trọng việc giáo dục, tổ chức, động viên đưa quần chúng ra đấu tranh chính trị và xây dựng đội quân chính trị quần chúng cách mạng. Tại kỳ họp ban chấp hành Trung Ương Đảng lần I (khoá I) từ 14/10 đến cuối tháng 10 năm 1930, “Nông hội đỏ” chính thức ra đời. Sự kiện thành lập Nông hôi đỏ đánh dấu sự trưởng thành quan trọng về chất của giai cấp nông dân Việt Nam. Lần đầu tiên đưa gia cấp nông dân có đoàn thể cách mạng của mình, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Để phù hợp với từng giai đoạn lịch sử, tổ chức Hội nông dân Việt Nam liên tục phát triển dưới nhiều hình thức và tên gọi phù hợp: “Hội tương tê ái hữu”, “Hội nông dân phản đế”, “Hội nông dân cứu quốc”, trở thành một thành viên chủ lực của mặt trận Việt Minh, là lực lượng nòng cốt và đông đảo nhất tham gia khởi nghĩa tháng tám 1945.

Trong thời gian kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tổ chức Hội được duy trì và liên tục phát triển. Hội nông dân giải phóng Miền Nam được thành lập, là thành viên quan trọng của mặt trận dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam, tham gia các phong trào cách mạng: đấu tranh chính trị, quân sự, binh vận; xây dựng hậu phương chiến đấu tại chỗ…., góp phần làm thất bại mọi âm mưu thâm độc của chủ nghĩa thực dân kiểu mới của đế quốc Mỹ. Ở miền Bắc, hội nông dân tập thể đã vận động nông dân đi theo con đường hợp tác hoá: vừa sản xuất, vừa chiến đấu bảo vệ hậu phương, chi viện sức người sức của cho tiền tuyến lớn miền Nam –thành đồng tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế.

Chiến thắng mùa xuân năm 1975, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giành toàn thắng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, kết thúc 30 năm chiến tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Bước vào thời kỳ mới, nông dân 2 miền Nam Bắc sát cánh cùng toàn dân đi tiếp con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã chọn; nhiệt tình tham gia xây dựng tổ chức của giai cấp nông dân - hội liên hiệp nông dân tập thể Việt Nam từng bước lớn mạnh. Ngày 1/3/1988, hội liên hiệp nông dân tập thể Việt Nam được đổi tên là hội nông dân Việt Nam.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần I hội nông dân Việt Nam họp từ ngày 28 đến ngày 29/3/1988 tại Hà Nội, là một cột móc quan trọng, một bước ngoặc có ý nghĩa lịch sử trong sự phát triển của phong trào nông dân: Hội nông dân Việt Nam, một tổ chức chính trị - xã hội rộng rãi của giai cấp nông dân được chính thức thành lập, có hệ thống từ Trung Ương đến cơ sở; khẳng định những quan điểm cơ bản của Đảng ta về vai trò, vị trí của giai cấp công nông dân và hội nông dân Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng, đồng thời đề ra những mục tiêu, nội dung hoạt động của Hội, thực hiện đường lối mới của Đảng.

Từ ngày thành lập Hội 14-10-1930 đến nay Hội Nông dân Việt Nam đã trải qua 6 kỳ đại hội, ở mỗi kỳ đại hội, Hội Nông dân Việt Nam đều lấy nhiệm vụ, chủ trương của Đảng trong mỗi giai đoạn làm cơ sở để định hướng nhiệm vụ cho tổ chức mình.

Trong giai đoạn hiện nay: Tổ chức hội luôn được xây dựng và củng cố, đủ năng lực tập hợp, đoàn kết, phát huy dân chủ, sức sáng tạo của hội viên;  tổ chức nông dân thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Các phong trào thi đua trong nông dân được đẩy mạnh, huy động tốt các nguồn lực hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, giảm nghèo bền vững; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân. Giai cấp nông dân không chỉ thực hiện sự lãnh đạo của Đảng mà còn sáng tạo đóng góp vào những quyết sách của đường lối đổi mới trên lĩnh vực nông nghiệp, những đột phá nhằm xóa bỏ cơ chế làm ăn tập thể  vốn là lực cản, sự bế tắc của quan hệ sản xuất lạc hậu. Thực hiện công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, bằng tinh thần cần cù, sáng tạo, giai cấp nông dân cùng với nhân dân cả nước tạo nên những thành tựu khá toàn diện và to lớn trên mặt trận sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân, nhất là cư dân nông thôn.

Đối với nông dân Bình Lục trong phong trào của hội cũng đã luôn hăng hái tham gia các phong trào yêu nước cách mạng. Cuộc đấu tranh biểu tình chống đế quốc phong kiến của nhân dân xã Bồ Đề diễn ra ngày 20-10-1930 đã được Bác Hồ, với bút danh Ái Quốc gửi thư cho Hội Nông dân Quốc tế năm 1930 đã nói rõ về sức mạnh to lớn của giai cấp nông dân Việt Nam. Hội viên Nông dân trong toàn huyện đã tham gia đắc lực vào việc giải quyết giặc đói, giặc dốt, chống thù trong giặc ngoài bảo vệ và xây dựng chính quyền cách mạng, cùng với cả dân tộc làm nên chiến thắng lịch sử  trước kẻ thù xâm lược giành độc lập cho tổ quốc.

Bước vào thời kỳ đổi mới, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy Bình Lục, các cấp Hội Nông dân trong huyện đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức lãnh, chỉ đạo tổ chức, vận động hội viên, nông dân tích cực thi đua, đẩy mạnh các phong trào nông dân, thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Đại hội mà trọng tâm là xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, phát động các phong trào thi đua yêu nước, hăng hái lao động sản xuất, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Kết quả, tính đến nay toàn huyện đã thu hút kết nạp 30.679 hội viên vào tổ chức hội chiếm gần 84% so với hộ nông nghiệp. Trong 5 năm trở lại đây, các chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới đạt được rất nhiều kết quả quan trọng: Đã hoàn thành việc rồn đổi ruộng đất, chỉnh trang đồng ruộng gắn với làm đường ra đồng và thủy lợi nội tại các thôn, xóm với tổng khối lượng đào đắp hơn 2 triệu m3., xây dựng hàng trăm km đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa hàng chục km kênh mương nội đồng, cứng hóa đường trục chính nội đồng 237km, nâng cấp đưa vào sử dụng hàng trăm phòng học, hàng chục trạm y tế, nhà văn hóa …. Với tổng chi phí đầu tư trên 1000 tỷ đồng; trong đó hội viên, nông dân tự nguyện hiến trên 100 nghìn m2 đất, đóng góp trên 300 tỷ đồng. Những kết quả đạt được như trên đã góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo nông thôn huyện Bình Lục. Đến nay đã có 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tổng số tiêu chí các xã đạt 303 tiêu chí.

Về chỉ tiêu công tác Hội, huyện Hội đã triển khai các mô hình điểm có hiệu quả kinh tế cao như: Mô hình trồng cây có giá trị kinh tế, chất lượng cao tại xã An Ninh, Bình Nghĩa, Đồng Du, Tràng An; mô hình liên kết sản xuất giống lúa chất lượng cao tại xã Trung Lương, Tràng An, Bối cầu; mô hình thu gom rác thải tại các xã Bối Cầu, Mỹ Thọ vv.... Hội cũng trực tiếp mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt và chăn nuôi tới từng chi hội, chủ động phối hợp với các ngành chức năng giới thiệu hàng nghìn lao động có việc làm trong nước và hàng trăm lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; phối hợp dạy nghề ngắn hạn cho hàng nghìn hội viên/năm. Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi tiếp tục có những bước phát triển mới về lượng và chất, hàng năm có trên 15 nghìn hộ đăng ký đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp; Chọn gửi giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu trong và ngoài tỉnh; tích cực hướng dẫn, vận động nông dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ đẩy mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình nông dân làm ăn giỏi, làm giàu cho gia đình, cho địa phương, góp phần đưa nông nghiệp và kinh tế nông thôn huyện nhà có bước phát triển toàn diện, liên tục với trình độ ngày càng cao, đã hình thành những vùng sản xuất hàng hóa tập trung với quy mô lớn. Nhiều mô hình điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, nhiều hộ nông dân trong toàn huyện  đã mạnh dạn ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật, đầu tư tiền, của, sức lao động, học tập kinh nghiệm trong và ngoài huyện vươn lên làm giàu.

Những kết quả trên phản ánh rõ vai trò trung tâm, nòng cốt của Hội trong các phong trào nông dân, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội địa phương, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn; khối đại đoàn kết toàn dân được gắn bó chặt chẽ hơn, vị thế vai trò của tổ chức Hội trong hệ thống chính trị ở nông thôn không ngừng được khẳng định. Các cấp hội tham gia thực hiện tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Với những thành tích đã đạt được trong những năm qua, Hội Nông dân huyện Bình Lục đã nhận được nhiều Bằng khen, giấy khen của cấp trên  khen tặng.

Phát huy tinh thần “Đoàn kết- đổi mới- chủ động- hội nhập- phát triển bền vững” của Hội Nông dân huyện với vai trò trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới, để chào mừng 88 năm ngày thành lập hội và chào mừng đại hội đại biểu hội nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023. Hội nông dân huyện Bình Lục quyết tâm đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động theo hướng kết hợp chặt chẽ công tác tập hợp, tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân, tham gia xây dựng cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; giám sát, phản biện xã hội và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với đẩy mạnh hợp tác tăng cường các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ và dạy nghề, đáp ứng nhu cầu và lợi ích thiết thực của hội viên, nông dân. Trực tiếp và phối hợp thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội ở nông thôn. Nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 27, nghị quyết đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Bình Lục khóa X - Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp Nông dân Việt Nam vững mạnh, giữ vai trò chủ thể trong sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp nông thôn.

 

Hội nông dân huyện Bình Lục

 

 

Video giới thiệu
Website được thiết kế với sự hỗ trợ của VNPT HÀ NAM
 
Hội nông dân tỉnh Hà Nam