Hội nông dân Hà Nam - Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Liên kết website
Thống kê truy cập
Online 862
All 11044994
Tỷ giá
Thời tiết Hà nam
Tỷ giá
Giá vàng
Mua
Bán
Hỗ trợ trực tuyến
Cập nhật ngày : 1/11/2016 10:01:27 AM

 

 

TỈNH ỦY HÀ NAM

 

*

Số  06 -CTr/TU

 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Phủ Lý, ngày 27 tháng 11 năm 2015

   

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX,

nhiệm kỳ 2015 - 2020

 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã thông qua Nghị quyết với 29 chỉ tiêu chủ yếu và các nhiệm vụ, giải pháp lớn nhằm xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển nhanh và bền vững.

Để nhanh chóng đưa Nghị quyết của Đại hội vào thực tiễn cuộc sống, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình hành động với những nội dung chủ yếu sau:

1- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng thành công của Đại hội; tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội tới toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; thống nhất ý chí và hành động với quan điểm ổn định là tiền đề, đổi mới là động lực phát triển, phát triển là mục tiêu, nền tảng và then chốt để giải quyết mọi vấn đề; đổi mới định hướng đầu tư và mô hình tăng trưởng, trọng tâm là công nghiệp hóa nông nghiệp; quyết tâm xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển nhanh và bền vững.

2- Các cấp ủy đảng cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX thành Chương trình hành động, các Nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế - xã hội, Kế hoạch công tác hàng năm phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, đơn vị. Đề ra các giải pháp nhằm phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết trong nhân dân; mở rộng liên kết, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, khai thác tối đa mọi tiềm năng, lợi thế để nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh về kinh tế; phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đảm bảo môi trường, an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, nhất là dân cư nông thôn; tăng cường, giữ vững ổn định quốc phòng - an ninh, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

3- Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt 5 Nghị quyết chuyên đề cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX:

- Nghị quyết về đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, tạo đột phá trong phát triển nông nghiệp nông thôn, giai đoạn 2016 -2020 và các năm tiếp theo.

- Nghị quyết về đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo, tạo nền tảng để phát triển công nghiệp với tốc độ cao và bền vững, giai đoạn 2016- 2025.

- Nghị quyết về đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, đưa Hà Nam trở thành trung tâm dịch vụ chất lượng cao về y tế, đào tạo nguồn nhân lực và du lịch.

- Nghị quyết về phát triển thành phố Phủ Lý đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Nghị quyết về đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

4- Tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trọng tâm sau:  

4.1- Đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng, chuyển dịch mạnh lao động nông nghiệp sang lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ. Tăng cường hợp tác với nước ngoài và các địa phương trong nước có thế mạnh về nông nghiệp; chuyển đổi hình thức tổ chức sản xuất gắn với thực hiện tích tụ ruộng đất để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, bền vững. Phát triển mạnh chăn nuôi nông hộ, nhóm hộ theo hướng hợp tác xã kiểu mới gắn với các đề án ứng dụng công nghệ tiên tiến trong chăn nuôi, xử lý môi trường. Tập trung huy động, lồng ghép các nguồn lực xây dựng nông thôn mới; phấn đấu đến năm 2020, có từ 04 huyện và 75 xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới, không còn xã dưới 16 tiêu chí.

4.2- Phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến, chế tạo, tạo nền tảng vững chắc để phát triển công nghiệp với tốc độ cao. Ưu tiên thu hút doanh nghiệp của các nước công nghiệp phát triển, như doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước Châu Âu; không tiếp nhận các dự án có hiệu quả thấp, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, sử dụng công nghệ lạc hậu. Rà soát, điều chỉnh quy hoạch các khu, cụm công nghiệp; hạn chế phát triển thêm các cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Phấn đấu lấp đầy 100% Khu công nghiệp Hòa Mạc, Khu công nghiệp Châu Sơn, Khu công nghiệp Đồng Văn III (giai đoạn I) theo quy hoạch. Phát triển hợp lý về quy mô, công suất các sản phẩm công nghiệp vật liệu xây dựng không nung, cấu kiện bê tông.

4.3- Phát triển mạnh thương mại, dịch vụ, tạo động lực thúc đẩy phát triển công nghiệp và đô thị, đưa Hà Nam trở thành trung tâm dịch vụ chất lượng cao về y tế, giáo dục đào tạo vào năm 2020. Tiếp tục đầu tư Khu du lịch Tam Chúc, phấn đấu năm 2020 đón 1,8 triệu lượt khách về thăm Khu du lịch. Đầu tư hạ tầng để tiếp nhận các bệnh viện Trung ương, các cơ sở khám chữa bệnh chất lượng cao, các trường đại học có thương hiệu về đầu tư. Tạo điều kiện để đến năm 2017, Bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai đưa vào sử dụng; đến năm 2020, có 3.000 - 3.500 giường bệnh tại Khu Y tế chất lượng cao; có thêm 05 trường đại học, cao đẳng hoạt động trên địa bàn tỉnh, thu hút 3 - 5 vạn sinh viên. Phát triển đa dạng các loại hình tín dụng, ngân hàng.

4.4- Làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch gắn kết với việc tổ chức thực hiện theo hướng phát triển bền vững. Chú trọng quy hoạch và quản lý quỹ đất dọc các tuyến đường; không phát triển nhà ở ven sông, quy hoạch quỹ đất lợi thế để đấu giá tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển.

4.5- Tăng cường công tác bảo vệ môi trường; quản lý, sử dụng tài nguyên tiết kiệm, hiệu quả. Quản lý chặt chẽ khai thác tài nguyên, khoáng sản; phòng ngừa, kiểm soát, xử lý ô nhiễm môi trường, đặc biệt môi trường làng nghề, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, các khu chăn nuôi, xử lý rác thải y tế, rác thải đô thị và nông thôn.  

4.6- Duy trì thu ngân sách với tốc độ tăng trưởng cao, chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả. Thực hiện đồng bộ các chính sách nhằm khai thác hiệu quả nguồn thu từ các lĩnh vực kinh tế đi đôi với tạo nguồn thu, nuôi dưỡng nguồn thu; phấn đấu đến năm 2020, thu cân đối ngân sách vượt tổng chi cân đối. Chi ngân sách đảm bảo đúng các quy định, chế độ, định mức; bố trí vốn để trả nợ công, xây dựng nông thôn mới, thực hiện chính sách an sinh xã hội và các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh.

4.7- Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư để tiếp tục củng cố, phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Tăng cường xã hội hóa, huy động các nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách; tạo cơ chế để các doanh nghiệp, người dân tham gia đầu tư trên địa bàn tỉnh; thực hiện đấu giá các vị trí đất lợi thế phát triển dịch vụ, thương mại, nhà ở theo quy hoạch. Quản lý chặt chẽ đầu tư công, triển khai đầu tư các dự án theo kế hoạch đầu tư trung hạn được duyệt. Tập trung hoàn thiện hạ tầng khung, đưa vào sử dụng các dự án trọng điểm, có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đẩy nhanh chương trình phát triển thành phố Phủ Lý, đô thị Duy Tiên, triển khai xây dựng Khu trung tâm hành chính mới của tỉnh, Khu trung tâm hành chính huyện Thanh Liêm theo quy hoạch; phấn đấu thành phố Phủ Lý thành đô thị loại II, Duy Tiên trở thành đô thị loại IV trước năm 2020.

4.8- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Phát triển, mở rộng giáo dục đào tạo; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Thực hiện hiệu quả đề án thí điểm tuyển học sinh THCS vào trường THPT chuyên Biên Hòa; thu hút các trường đại học công lập, các trường đại học nước ngoài vào Khu Đại học Nam Cao. Đổi mới công tác đào tạo nghề, liên kết, hợp tác với trường quốc tế, đào tạo theo địa chỉ và nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp. Có chính sách thu hút và đào tạo nhân tài phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và tình hình phát triển chung của cả nước.

Chú trọng đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ trong từng ngành, lĩnh vực; có chính sách hợp lý, tập trung thu hút để xây dựng trung tâm nghiên cứu chế tạo phần mềm, trung tâm nghiên cứu công nghệ cao, trung tâm nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao khoa học kỹ thuật.

4.9- Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, phục vụ tích cực nhiệm vụ chính trị và đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân. Xây dựng, phát triển văn hóa, con người Hà Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa, khôi phục, duy trì các lễ hội văn hóa truyền thống, kết hợp phát triển văn hóa với phát triển du lịch. Nâng cao chất lượng thể thao cơ sở; thực hiện hiệu quả Đề án phát triển thể thao thành tích cao. Thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh. Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tập trung giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững. Giải quyết tốt chính sách đối với người có công và gia đình chính sách. Thực hiện tốt công tác bảo hiểm xã hội, quan tâm thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ 84% vào năm 2020.

5- Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ nhiệm vụ thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với xây dựng tiềm lực, thế trận quân sự khu vực phòng thủ, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh. Đảm bảo an ninh trật tự, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu kinh tế, chính trị trọng điểm, các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn; bảo vệ bí mật nhà nước, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, kiềm chế, giảm phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông, cháy, nổ. Nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.    

6- Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, nhất là trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trọng tâm là cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng quyết liệt, sâu sát thực tế cơ sở để trực tiếp tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền. Đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng lãng phí. Phát huy vai trò, vị thế của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

7- Trước mắt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

7.1- Triển khai xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2016 và giai đoạn 2016 - 2020 với định hướng tốc độ tăng trưởng năm 2016 đạt 11,5% (giá so sánh 2010).

7.2- Các cấp, các ngành và tổ chức chính trị xã hội nỗ lực cố gắng, dồn sức hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội quý IV và cả năm 2015, thiết thực lập thành tích chào mừng 125 năm ngày thành lập tỉnh Hà Nam, chào mừng Đại hội lần thứ XII của Đảng.

7.3- Hoàn thành kế hoạch gieo trồng cây vụ đông năm 2015, phấn đấu đạt 14.000 nghìn ha, chủ yếu là cây vụ đông có giá trị kinh tế. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho sản xuất vụ xuân 2016.

Tiếp tục thực hiện các cơ chế hỗ trợ đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp. Triển khai, nhân rộng các mô hình liên kết sản xuất. Quyết liệt đẩy nhanh tiến độ Đề án phát triển đàn bò sữa. Tăng cường thu hút, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong tích tụ ruộng đất, tạo điều kiện thuận lợi để các tập đoàn lớn trong nước, nhà đầu tư từ các nước có nền nông nghiệp phát triển (Nhật Bản, Israel) triển khai các dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, hình thành khu nông nghiệp chất lượng cao.

Hoàn thiện và triển khai Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Lập quy hoạch và Đề án trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung tỉnh Hà Nam vào Quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Quốc gia đến năm 2020.

Triển khai cơ chế hỗ trợ cứng hóa đường trục chính nội đồng, phấn đấu đến 31/12/2015 đạt 500 đến 600 km.

7.4- Duy trì thực hiện nghiêm 10 cam kết của tỉnh với các nhà đầu tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp đăng ký hoàn thành đầu tư, đi vào sản xuất, có sản phẩm trong quý IV/2015 và năm 2016, doanh nghiệp lớn, sản xuất sản phẩm chủ lực của tỉnh.

Hoàn chỉnh thủ tục, công bố Quy hoạch Khu công nghiệp Đồng Văn III, Khu công nghiệp Thái Hà. Đẩy nhanh tiến độ GPMB, đầu tư hạ tầng các Khu, cụm công nghiệp, trọng tâm là Khu công nghiệp Đồng Văn III, Cụm công nghiệp Kiện Khê mở rộng để đáp ứng quỹ đất sạch thu hút đầu tư.

    7.5- Đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ GPMB, thi công, giải ngân các dự án, trọng tâm là dự án trọng điểm, dự án hoàn thành trong năm 2015. Hoàn chỉnh thủ tục về đầu tư xây dựng đối với dự án khởi công mới. Xây dựng Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020. Tạo điều kiện thuận lợi để khởi công dự án Tổ hợp thương mại - dịch vụ tổng hợp tại vị trí Trường THPT chuyên Biên Hòa (cũ) và Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố Phủ Lý.

Ban hành cơ chế và tập trung thu hút các Bệnh viện, các trường Đại học về đầu tư. Hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể Khu du lịch Tam Chúc; đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng và tiến độ đầu tư Khu văn hóa tâm linh, Khu làng Việt cổ, cơ bản hoàn thành một số hạng mục để có thể đón được khách về tham quan khu du lịch.

Hoàn chỉnh Quy hoạch chung xây dựng, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Phủ Lý sau mở rộng, Quy hoạch và thiết kế đô thị dọc các trục đường lớn, sông Đáy, sông Châu trên địa bàn thành phố, Quy hoạch chung xây dựng các thị trấn: Phố Cà, Đô Hai, Chợ Sông, Trung tâm hành chính huyện Thanh Liêm.

    7.6- Tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, đặc biệt đối với quỹ đất công ích. Đôn đốc hoàn thành dồn đổi ruộng đất và quyết toán dồn đổi ruộng đất trên địa bàn toàn tỉnh, hoàn thành kiểm tra, chỉ đạo xử lý các vi phạm. Tổ chức đấu giá quyền khai thác các mỏ cát trên sông Hồng.

    Thực hiện các nhiệm vụ còn lại của năm 2015 theo Đề án tổng thể bán phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả, tư nhân hóa các dịch vụ công nhà nước không cần nắm giữ, chi phối theo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Giải thể Trung tâm bò sữa tỉnh. Đề xuất danh mục, chính sách khuyến khích các dự án xã hội hóa trên địa bàn tỉnh. Triển khai thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký kết với các địa phương trong và ngoài nước.

    7.7- Giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội, giảm tai nạn giao thông, tập trung xử lý dứt điểm xe quá tải trọng trên địa bàn tỉnh; thực hiện chỉ tiêu giao quân theo luật nghĩa vụ quân sự năm 2015; nâng cao chất lượng công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài.

    7.8- Tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao “Mừng Đảng, mừng xuân mới”. Thực hiện kịp thời, đúng đối tượng các chính sách đảm bảo an sinh xã hội. Chủ động công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm lớn trên địa bàn.  

7.9- Xây dựng và triển khai Kế hoạch nâng cao chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh, giảm mạnh thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt thủ tục liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp. Phê duyệt Đề án xác định vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị.   

Thành công của Đại hội là thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyết tâm của Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu các cấp ủy đảng đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, thử thách, phấn đấu thực hiện tốt các nội dung của Chương trình hành động đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII./.

 

Nơi nhận:

 

 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Văn phòng Trung ương Đảng;   

- Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh;

- Ban Cán sự đảng, Đảng đoàn;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

- Huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc;

 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

 

T/M TỈNH ỦY

(Đã ký)

BÍ THƯ


Mai Tiến Dũng

 

Website được thiết kế với sự hỗ trợ của VNPT HÀ NAM
 
Hội nông dân tỉnh Hà Nam