Hội nông dân Hà Nam - Hướng dẫn Công tác tuyên truyền cuộc bầu cử Quộc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021
Liên kết website
Thống kê truy cập
Online 725
All 11044852
Tỷ giá
Thời tiết Hà nam
Tỷ giá
Giá vàng
Mua
Bán
Hỗ trợ trực tuyến
Cập nhật ngày : 3/24/2016 2:16:11 PM

 

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

      BCH TỈNH HÀ NAM

                    *

         Số : 14 - HD/HNDT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

 

          Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

 

 

       Phủ lý, ngày 17 tháng 02 năm 2016

 

HƯỚNG DẪN

Công tác tuyên truyền cuộc bầu cử Quộc hội khóa XIV

 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021

 

Thực hiện Công văn số 1308 - CV/HNDTW ngày 29/1/2016 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; hướng dẫn của BanTuyên giáo Tỉnh ủy Hà Nam về tuyên truyền cuộc bầu cử Quộc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021. Để đảm bảo cho cuộc bầu cử đạt kết quả cao nhất, thể hiện ý trí nguyện vọng của cán bộ, hội viên nông dân tỉnh nhà trong thời kỳ đổi mới, quyết tâm cùng nhân dân cả nước vươn lên mạnh mẽ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN. 

            BTV Hội Nông dân tỉnh xây dựng hướng dẫn tuyên truyền, thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 gồm những nội dung cụ thể sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Làm cho cán bộ, hội viên nông dân nhận thức đầy đủ về vinh dự, tự hào, trách nhiệm nghĩa vụ của mình đối với việc xây dựng cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước trong thời kỳ cách mạng mới, thực sự là Nhà nước của dân, do dân và vì dân.

- Nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bầu cử; tạo sự thống nhất trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong toàn xã hội, bảo đảm thực hiện thành công cuộc bầu cử, góp phần cổ vũ tinh thần đoàn kết, chung sức chung lòng, tận dụng mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tạo không khí thi đua yêu nước trong cán bộ, hội viên nông dân thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

- Kịp thời phát hiện và đấu tranh chống các biểu hiện vi phạm pháp luật; mất dân chủ để các phần tử xấu lợi dụng xuyên tạc, phá hoại cuộc bầu cử, chống phá chế độ, cản trở sự nghiệp đổi mới của đất nước ta.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung tuyên truyền

          - Tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Đại hội lần thứ XII của Đảng vừa kết thúc, việc học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đang được tiến hành; Hiến pháp năm 2013 và các luật về tổ chức bộ máy nhà nước mới được ban hành.

          - Giới thiệu nội dung các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, như: Chỉ thị 51- CT/TW ngày 4/1/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 13/1/2016 của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia; kế hoạch, hướng dẫn tổ chức triển khai công tác bầu cử Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan chức năng; các văn bản pháp luật, như: Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Chỉ thị số 02 - CT/TU, ngày 29/01/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021; Chỉ thị số 01/CT- UBND, ngày 29/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021...

          - Tuyên truyền đặc trưng cơ bản của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc xây dựng bộ máy Nhà nước nói chung và Quốc hội, Hội đồng nhân dân nói riêng; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Quốc hội, của Hội đồng nhân dân các cấp….

          - Phối hợp với các cơ quan, ban ngành làm tốt công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; giải quyết kịp thời các băn khoăn vướng mắc, tố cáo, khiếu nại của cử tri; ngăn chặn các hành vi lợi dụng dân chủ, lôi kéo kích động quần chúng gây các vụ việc tiêu cực nhằm phá hoại cuộc bầu cử.

          - Tổ chức tốt các hoạt động thi đua yêu nước lập thành tích cao nhất chào mừng cuộc bầu cử Quốc hội, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2016, biểu dương kịp thời những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử, đặc biệt quan tâm đến các vùng còn nhiều khó khăn, vùng đồng bào có đạo.

2. Hình thức tuyên truyền

          - Tăng cường khai thác sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng hiện có tại địa phương; kết hợp với công tác tuyên truyền miệng; kẻ vẽ pa nô, áp phích, băng zôn, khẩu hiệu, viết tin bài; tổ chức nói chuyện chuyên đề; tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ tuyên truyền viên, tạo nên mạng lưới truyên truyền đa dạng, hiệu quả đến từng người dân.

          - Kết hợp với các tổ chức quần chúng nhân dân làm tốt công tác truyên truyền, cổ động, niêm iết danh sách cử tri; bảo đảm tốt cho việc gặp gỡ, tiếp xúc giữa các cử tri được đơn vị giới thiệu ứng cử với nhân dân tại các địa phương, đơn vị.

          3. Thời gian tuyên truyền

          Đợt 1: Từ cuối tháng 02/2016 đến giữa tháng 04/2016

          Tập trung tuyên truyền Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Chỉ thị số 51-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), các quy định của pháp luật về bầu cử; tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND; quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử; về quyền bầu cử của nông dân; các bước hiệp thương của Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Hà Nam; các văn bản của tỉnh liên quan đến cuộc bầu cử…

Đợt 2: Từ giữa tháng 4/2016 đến ngày tiến hành bầu cử 22/5/2016

          Tiếp tục tuyên truyền về tiêu chuẩn đại  biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri, các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử.

          Tập trung tuyên truyền đậm nét về không khí của cử tri trong toàn tỉnh tham gia bầu cử; công tác bảo đảm an toàn, an ninh cho cuộc bầu cử.

          Đợt 3: Sau bầu cử (22/5/2016 đến giữa tháng 6/2016)

          Tập trung tuyên truyền kết quả bầu cử và các hoạt động chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hôi khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 gắn với kết quả việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm ở các cấp Hội.

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Hội Nông dân tỉnh xây dựng Hướng dẫn chỉ đạo công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; tổ chức triển khai các hoạt động về công tác truyên truyền, kịp thời đăng tin, bài về công tác tuyên truyền bầu cử ở các địa phương trên Website và bản tin Nông dân Hà Nam; chỉ đạo các huyện, thành Hội tổ chức triển khai đúng lịch quy định của cấp trên.

- Các cấp Hội chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, báo cáo với cấp ủy Đảng cùng cấp và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể để tổ chức triển khai công tác tuyên truyền trước, trong, sau bầu cử với các hình thức sáng tạo, phong phú; vận động hộ gia đình hội viên treo cờ Tổ quốc tạo không khí phấn khởi, tự hào trong toàn thể nhân dân.

- Thường xuyên nắm chắc tiến độ thời gian, phối hợp chặt chẽ với các ngành làm tốt công tác vận động, giải đáp thắc mắc, phản ánh trung thực tâm tư tình cảm của cử tri với cấp ủy Đảng nhằm đảm bảo cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV đạt kết quả cao nhất. Kết thúc các hoạt động truyên truyền về công tác bầu cử, các huyện, thành Hội báo cáo kết quả gửi về  Hội Nông dân tỉnh (qua Ban tuyên huấn) để tổng hợp báo cáo Trung ương Hội; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

IV. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 !

2. Ngày 22-5-2016, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021!

3. Cử tri cả nước tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 !

4. Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân là quyền lợi của mỗi công dân !

5. Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 là ngày hội của toàn dân!

6. Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 !

7. Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là trực tiếp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân !

8. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021!

9. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm !

10. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm !

11. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta !

  

 

Nơi nhận:

     - Ban Tuyên huấn TWHNDVN; 

     - Mặt trận Tổ quốc tỉnh;

     - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

     - Ban Dân vận Tỉnh ủy;

     - TT tỉnh hội;

     - Các ban tỉnh hội;

     - HND các huyện thành phố;

     - Lưu VP; Ban TH.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

Đã ký

 

PHÓ CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN ĐẠO

 

                           

                           

                                             

 

Website được thiết kế với sự hỗ trợ của VNPT HÀ NAM
 
Hội nông dân tỉnh Hà Nam