Hội nông dân Hà Nam - Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2018-2023
Liên kết website
Thống kê truy cập
Online 719
All 11044846
Tỷ giá
Thời tiết Hà nam
Tỷ giá
Giá vàng
Mua
Bán
Hỗ trợ trực tuyến
Cập nhật ngày : 6/9/2017 8:31:09 AM

 

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BCH TỈNH HÀ NAM

*

       Số:  83  - KH/HNDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

Phủ Lý, ngày 3 tháng  6  năm 2017

 

 

 

KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN

Đại hội Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2018-2023

 

Thực hiện Hướng dẫn số 232- HD/HNDTW ngày 17/5/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018-2023. Để góp phần tổ chức đại hội Hội Nông dân các cấp thành công tốt đẹp, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh xây dựng Kế hoạch tuyên truyền đại hội Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2018-2023 cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích:

- Tuyên truyền khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với giai cấp Nông dân và Hội Nông dân Việt Nam; sự trưởng thành, kết quả đạt được, những đóng góp của hội viên, nông dân và tổ chức Hội trong 5 năm qua (2013-2018), từ đó nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò và sự đóng góp của các cấp Hội Nông dân trên các lĩnh vực; thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội đối với giai cấp nông dân Việt Nam.

- Thông qua tuyên truyền làm cho cán bộ, hội viên nông dân và toàn xã hội thấy được vị trí, vai trò và những đóng góp của tổ chức Hội trong nhiệm kỳ qua; những yêu cầu đặt ra về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của phong trào nông dân và công tác Hội trong 5 năm tới (2018-2023) từ đó động viên các cấp Hội tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, vận động các tầng lớp nông dân Việt Nam phát huy truyền thống tốt đẹp, năng động, sáng tạo góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Nghị quyết đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Nông dân Việt Nam.

2. Yêu cầu:

- Công tác tuyên truyền về Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII phải được triển khai thực hiện tốt ở tất cả các cấp Hội Nông dân trong tỉnh; phải kịp thời, bảo đảm cả chiều rộng và chiều sâu, thu hút được sự quan tâm của toàn xã hội để Đại hội thực sự là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp nông dân, của tổ chức Hội và của đất nước.

- Các hoạt động tuyên truyền phải được tổ chức hiệu quả và tiết kiệm, đầy đủ và toàn diện về nội dung; hình thức cụ thể, thiết thực, tăng cường thực hiện phương châm xã hội hóa.

II. Nội dung tuyên truyền:

1. Tuyên truyền những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII, trọng tâm là những nội dung liên quan đến phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; thực hiện tái cơ cấu nền nông nghiệp, ứng dụng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

      2.  Sự hình thành và phát triển của tổ chức Hội NDVN qua các kỳ Đại hội, những đóng góp nổi bật của Hội đối với phong trào nông dân Việt Nam và đất nước.          

     3. Tuyên truyền 3 nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của Hội đó là:

     - Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân

     - Tổ chức các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống.

     - Xây dựng các mô hình phát triển sản xuất. Giúp nông dân tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị từ khâu sản xuất đến bảo quản, chế biến, tiêu thụ nông sản theo hướng phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp.

         4. Nội dung cơ bản của các văn kiện (dự thảo) trình Đại hội Hội Nông dân các cấp. Những ý kiến thảo luận, góp ý của các cấp Hội và hội viên nông dân vào dự thảo văn kiện Đại hội, Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam. Phản ánh kịp thời và đầy đủ những nhu cầu, tâm tư nguyện vọng chính đáng, những vấn đề quan tâm của cán bộ, hội viên nông dân.

5. Hoạt động và phong trào thi đua của các cấp hội lập thành tích chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023.

6. Tuyên truyền kết quả công tác Hội và phong trào nông dân, chú trọng giới thiệu các tập thể và cá nhân nông dân tiêu biểu trên các lĩnh vực, những mô hình có hiệu quả nhất là các nhân tố mới trong phong trào thi đua yêu nước, trong thực  hiện nhiệm vụ công tác Hội.

7. Tuyên truyền những điển hình tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống Hội.

8. Bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo và hoạt động của các cấp  Hội gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

9. ý nghĩa, tầm quan trọng, diễn biến, kết quả của Đại hội Hội Nông dân các cấp. Phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018-2023.

10. Kết quả thực hiện các phong trào thi đua, các công trình chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp.

III. Thời gian tuyên truyền: 

  1. Đợt 1:

  Từ nay đến cuối tháng 6/2018 tuyên truyền Đại hội Hội nông dân cấp cơ sở và huyện, thành hội:

- Tuyên truyền về vai trò, vị trí của tổ chức cơ sở Hội trong thời kỳ hội nhập và cơ cấu ngành nông nghiệp.

- Các yêu cầu, nội dung quan trọng của Đại hội Hội Nông dân cơ sở và huyện, thành hội.

- Tuyên truyền việc lấy ý kiến góp ý các báo cáo chính trị trình đại hội cấp trên và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII. Hướng dẫn những vấn đề trọng tâm cần được thảo luận, góp ý của cán bộ, hội viên; phát huy dân chủ, tập hợp đầy đủ, chính xác và phản ánh trung thực các ý kiến đóng góp của cán bộ, hội viên.

- Những bài học kinh nghiệm về tổ chức thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân của các cấp Hội thời gian qua.

- Cổ vũ, nêu gương và biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tuyên truyền về hoạt động và kết quả Đại hội Hội Nông dân cơ sở, huyện, thành hội.

2. Đợt 2:

Từ tháng 6/2018 đến tháng 9/2018, tuyên truyền Đại hội Hội Nông dân cấp tỉnh:

- Về vị trí, ý nghĩa của Đại hội Hội Nông dân cấp tỉnh.

- Các yêu cầu, nội dung quan trọng của Đại hội HND cấp tỉnh.

- Phát động phong trào thi đua yêu nước, chọn 1 số công trình hoặc xây dựng các mô hình trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ lập thành tích chào mừng Đại hội HND tỉnh gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2018.

- Về hoạt động và kết quả Đại hội HND tỉnh.

          3. Đợt 3:

          Từ tháng 9/2018 đến cuối tháng 12/2018 tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII.

  IV. Hình thức, biện pháp tuyên truyền:

   1. Trước và trong Đại hội

   1.1. HND các cấp phối hợp và chủ động cung cấp thông tin cho cấp ủy Đảng, ban tuyên giáo cấp ủy cùng cấp đề nghị chỉ đạo công tác tuyên truyền về Đại hội HND các cấp trong hệ thống tổ chức Đảng và hệ thống báo chí của địa phương. Tham mưu xây dựng tài liệu cung cấp cho báo cáo viên của cấp ủy tuyên truyền về kết quả thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Quyết định của Chính phủ liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; những thành tựu của phong trào nông dân và công tác Hội nhiệm kỳ 2013-2018, những bài học kinh nghiệm, khó khăn, thách thức, những vấn đề đặt ra cho phong trào nông dân và hoạt động Hội nhiệm kỳ 2018-2023.

  1.2. Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, truyền thông đại chúng gồm các nội dung sau:

  Phối hợp với cán bộ thông tin cơ sở, Đài Phát thanh các  huyện, thành phố; Đài phát thanh Truyền hình tỉnh, các báo, tạp chí, trang thông tin điện tử của các địa phương thành lập chuyên trang, chuyên mục hoặc chuyên đề tuyên truyền về Đại hội.

- Xây dựng tài liệu tuyên truyền dành cho hội viên, nông dân chuyên đề về Đại hội.

- Tuyên truyền các mô hình điển hình tiêu biểu trên Bản tin công tác Hội và Website của Hội...

1.3. Các hoạt động triển lãm, trưng bày, tuyên truyền cổ động, văn nghệ chào mừng bao gồm các nội dung sau:

- Phát động phong trào thi đua sôi nổi ở các cấp Hội bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả lập thành tích chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc HNDVN lần thứ VII. Tổ chức sinh hoạt chi, tổ hội để quán triệt về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của Đại hội.

- Tổ chức tuyên truyền trong các cấp Hội, chỉ đạo các kênh tuyên truyền của Hội phối hợp với các cơ quan truyên truyền, các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương, loa truyền thanh các xã, phường, thị trấn tuyên truyền về Đại hội.

- Thực hiện việc treo băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền về Đại hội tại trụ sở làm việc của cơ quan Hội các cấp, các khu công cộng, các đường phố chính trong thời gian diễn ra Đại hội; Những nơi có điều kiện, thực hiện in dòng chữ “Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023” trên các ấn phẩm bì thư, túi đựng tài liệu...

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng Đại hội HND các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc HND Việt Nam lần thứ VII.

2. Sau Đại hội

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng để tuyên truyền kết quả Đại hội, tập trung vào phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2018-2023. Tiếp tục tuyên truyền về các điển hình cá nhân và tập thể.

- Xây dựng tài liệu tuyên truyền dành cho hội viên, nông dân, tập trung tuyên truyền về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2018-2023, các giải pháp , biện pháp cụ thể của các cấp Hội để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội HND các cấp.

V. Tổ chức thực hiện

1. Hội nông dân tỉnh:

- Tiểu ban tuyên truyền, khánh tiết, hậu cần xây dựng kế hoạch và phân công các thành viên triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

- Ban Tuyên huấn; Văn phòng tỉnh Hội là bộ phận thường trực của tiểu ban tuyên truyền, khánh tiết, hậu cần, tham mưu chỉ đạo, tổ chức hướng dẫn, đôn đốc thực hiện tốt công tác tuyên truyền Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII.

- Các Ban của tỉnh Hội phối hợp thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền theo kế hoạch, kịp thời, hiệu quả.

2. Hội Nông dân các huyện thành phố:

- Trên cơ sở Kế hoạch của tỉnh hội các huyện, thành phố chủ động và sáng tạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Đại hội HND các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, phù hợp với điều kiện của địa phương mình; đồng thời tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả hoạt động tuyên truyền từng đợt và tổng thể gửi về HND tỉnh (qua ban Tuyên huấn).

Yêu cầu Hội Nông dân các huyện, thành phố, xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả cao./.

 

Nơi nhận:

- Ban tuyên huấn TWHNDVN;

- Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy;

- Các Tiểu ban Đại hội;

- Các Ban tỉnh hội;

- Các huyện, thành Hội;

- Lưu vp, t.huấn.

 

 

 

 

 

      T/M BAN THƯỜNG VỤ

(đã ký)

Phó Chủ tịch 

  Nguyễn Văn Đạo

 

                      

MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

 

* Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

* Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

* Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

* Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam  lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023!

* Cán bộ, hội viên, nông dân cả nước thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023!

* Giai cấp nông dân Việt Nam đoàn kết, sáng tạo, phát triển vì mục tiêu “Dân giầu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”!

 

* Cán bộ, hội viên, nông dân Việt Nam “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”!

 

* Xây dựng người nông dân mới thời kỳ hội nhập và cơ cấu lại sản xuất ngành nông nghiệp Việt Nam!

 

* Cán bộ, hội viên, nông dân cả nước quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII!

 

*Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Hội nông dân Việt Nam xã…../huyện…/tỉnh…..lần thứ..!

 

 

 

 

Website được thiết kế với sự hỗ trợ của VNPT HÀ NAM
 
Hội nông dân tỉnh Hà Nam