Hội nông dân Hà Nam - Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-TU của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Nam đến năm 2020
Liên kết website
Thống kê truy cập
Online 1533
All 10047144
Tỷ giá
Thời tiết Hà nam
Tỷ giá
Giá vàng
Mua
Bán
Hỗ trợ trực tuyến
Cập nhật ngày : 7/13/2011 3:47:46 PM

 

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BCH HND TỈNH HÀ NAM

*

S:  31  - KH/HNDT

  Phủ Lý, ngày 12 tháng 7 năm 2011

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-TU của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Nam đến năm 2020.

 

Thực hiện Đề án số 01- ĐA/ĐĐHND ngày 13/11/2009 của Đảng đoàn HND Việt Nam về nâng cao vai trò trách nhiệm của HND Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới (NTM) và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010- 2020.

Thực hiện Nghị Quyết số 03/NQ-TU ngày 21/04/2011 của Tỉnh ủy Hà Nam về xây dựng NTM đến năm 2020

Nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội Nghị TW 7 (khóa X) về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh và các Chương trình hành động của Tỉnh uỷ, kế hoạch của UBND tỉnh về xây dựng nông thôn mới; BTV HND Tỉnh Hà Nam xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU:

1. Mục đích

- Phát huy sức mạnh, vai trò chủ thể của giai cấp Nông dân trong việc tham gia vào quá trình xây dựng NTM theo hướng văn minh, tiến bộ, hiện đại;

- Nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Trọng tâm là: các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về xây dựng NTM.

- Xác định rõ nhiệm vụ của tổ chức Hội Nông dân; giai cấp nông dân trực tiếp tham gia và tổ chức thực hiện những nội dung xây dựng NTM.

2.Yêu cầu

- Trên cơ sở nhiệm vụ cụ thể, thiết thực phù hợp với điều kiện địa phương và các tiêu chí xây dựng NTM của Chính phủ; các cấp Hội nông dân xây dựng kế hoạch, triển khai đến mọi cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh, tuyên truyền, hướng dẫn và tổ chức để hội viên nông dân tích cực tham gia xây dựng NTM với nội dung, công việc cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

 

II. NỘI DUNG

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương, chính sách của tỉnh về phát triển nông nghiệp, nông thôn.

- Tuyên truyền, phổ biến giúp nông dân có nhận thức đúng và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương, chính sách của tỉnh về phát triển nông nghiệp, nông thôn và những chủ trương, chính sách đối với nông dân, định hướng phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng NTM giai đoạn 2010 – 2020 của tỉnh.

- Đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền: Hội nghị, hội thảo, thăm quan, học tập các mô hình, nêu gương điển hình, thi tìm hiểu…

2. Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới.

- Tham gia ý kiến vào đề án xây dựng NTM và Bản đồ án quy hoạch NTM cấp xã; để trên cơ sở đó hội viên, nông dân hiểu các nội dung công việc do nông dân trực tiếp tham gia; nông dân tổ chức thực hiện;

- Tham gia vào lựa chọn những công việc gì cần làm trước và việc gì làm sau để thiết thực với yêu cầu của người dân và phù hợp với khả năng điều kiện của địa phương.

- Cử đại diện (Ban giám sát) để tham gia quản lý và giám sát các công trình xây dựng.

- Tham gia quyết định mức độ đóng góp trong xây dựng các công trình công cộng của thôn, xã và gương mẫu tham gia đóng góp tiền, ngày công và làm tốt công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng tu sửa hệ thống giao thông xã, thôn, xóm và các công trình văn hóa phúc lợi… đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và đạt chuẩn tiêu chí.

- Tổ chức quản lý, vận hành và bảo dưỡng các công trình sau khi hoàn thành.

3. Tăng cường tổ chức các chương trình phối hợp với các ngành có liên quan đến xây dựng nông thôn mới.

* Phối hợp với ngành nông nghiệp:

- Đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất. Xây dựng nền nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, có khả năng cạnh tranh cao. Gắn sản xuất với chế biến và thị trường tiêu thụ. Thông qua các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật, công nghệ, các mô hình trình diễn, tổ chức nông dân tham quan, hội nghị, hội thảo, hướng dẫn cách làm ăn mới… xây dựng, triển khai các chương trình, dự án do Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn quản lý có liên quan đến xây dựng nông thôn mới.

- Phối hợp xây dựng các hình thức kinh tế tập thể, HTX nông nghiệp và câu lạc bộ nghề nghiệp, câu lạc bộ khuyến nông, các chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp .

- Đẩy mạnh việc thực hiện Quyết định 80/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về liên kết 4 nhà hỗ trợ nông dân sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

* Phối hợp với ngành VH-TT-DL

 -  Phổ  biến, tuyên truyền rộng rãi trong hội viên, nông dân Chương trình xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới trong Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (Khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tập trung tuyên truyền mục đích, ý nghĩa các sự  kiện văn hóa, văn nghệ, gia đình, thể dục thể  thao và du lịch diễn ra trong giai đoạn như các ngày truyền thống ngành, các sự kiện, kỷ niệm…; đại hội thể dục thể thao các cấp…

- Phối hợp vận động cán bộ, hội viên, nông dân gương mẫu tham gia đóng góp xây dựng các thiết chế văn hoá, thể thao như: Nhà văn hoá thôn xóm, tủ sách, khu vui chơi, công trình thể thao,... Tổ chức tốt các hoạt động các Câu lạc bộ: Văn nghệ, thể thao, tổ chức tốt các hoạt độngvăn hóa, văn nghệ, ngày hội văn hóa -thể thao, gia đình và du lịch.

* Phối hợp với ngành TN&MT:

- Tuyên truyền, vận động Hội viên nông dân tham gia bảo vệ giữ gìn môi trường, cảnh quan khu vực nông thôn. Thông qua hoạt động truyền thông bảo vệ môi trường, tạo sự chuyển biến tích cực trong cán bộ, Hội viên nông dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác BVMT. Từ đó tích cực tham gia BVMT phục vụ phát triển bền vững.

- Tăng cường phối hợp xây dựng mô hình điểm, khai thác các dự án bảo vệ môi trường từng bước khắc phục tình trạng suy thoái môi trường ở nông thôn.

* Phối hợp với ngành Lao động TBXH:

- Tổ chức dạy nghề cho nông dân theo Quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ ban hnàh ngày 27/11/2009; tham gia tích cực vào việc xoá hộ đói, giảm hộ nghèo đảm bảo bền vững.

 4. Tổ chức các phong trào thi đua hành động cách mạng trong nông dân; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tôn vinh, khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng phát triển nông nghiệp, nông thôn và công tác Hội.

- Đẩy mạnh các phong trào thi đua của Hội: "nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau XĐGN và làm giàu ", “Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”, “Phong trào nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng, an ninh” phát triển mạnh mẽ, rộng khắp, bền vững và đem lại hiệu quả thiết thực. Hàng năm xây dựng được các mô hình mới về kinh tế, văn hoá, xã hội để chỉ đạo và nhân rộng.  

- Tổ chức tốt các dịch vụ hỗ trợ nông dân; xây dựng Quỹ HTND và khai thác hiệu quả các nguồn vốn để giúp  nông dân phát triển sản xuất.

- Tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 26/20010CT- TTg ngày 09/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạo điều kiện cho Hội nông dân các cấp giải quyết khiếu nại tố cáo và vận động nông dân thực hiện tốt pháp lệnh dân chủ ở cơ sở.

- Xây dựng và triển khai giao chỉ tiêu thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác Hội hàng năm phù hợp với các tiêu chí xây dựng NTM

- Phấn đấu thực hiện:

+ Từ 2011-2015, 100% các xã xây dựng NTM đều đạt tiêu chuẩn cơ sở Hội vững mạnh xuất sắc

+ Từ 2016-2020, 100% các xã xây dựng NTM đều đạt tiêu chuẩn cơ sở Hội vững mạnh và vững mạnh xuất sắc.

5. Lựa chọn nội dung tham gia trực tiếp: Mỗi cơ sở hội lựa chọn ít nhất 2 nội dung trong 19 tiêu chí để chỉ đạo (Có hướng dẫn gửi kèm)

- Căn cứ vào các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội tích cực tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp để đăng ký, đảm nhận xây dựng các chương trình, đề án, dự án hoặc thạm gia các chương trình dự án của các ngành để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra. 

- Các cấp Hội căn cứ vào hướng dẫn để lựa chọn nội dung xây dựng kế hoạch đăng ký thực hiện: cụ thể:

+ Cấp tỉnh: Công tác dạy nghề; xây dựng các mô hình thu gom và xử lý rác thải nông thôn; xây dựng các mô hình điển hình về phát triển kinh tế.

+ Cấp huyện: Chọn nội dung phù hợp để xác định nội dung, công việc cụ thể.

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. HND các huyện, thành phố

- Căn cứ Kế hoạch của HND tỉnh xây dựng Kế hoạch, hướng dẫn cơ sở thực hiện. Triển khai Kế hoạch của BTVHND tỉnh sâu rộng đến cơ sở, chi, tổ Hội; thời gian xong trong tháng 8/2011.

- Báo cáo Ban chỉ đạo chương trình xây dựng NTM, đăng ký thực hiện hoặc phối hợp với các ngành tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch đã triển khai.

- Hàng năm tổ chức sơ, tổng kết gắn với việc sơ, tổng kết các phong trào công tác Hội nhằm đánh giá được những kết quả đạt được, những ưu, khuyết điểm, tồn tại, hạn chế… đề ra phương hướng nhiệm vụ thực hiện trong những năm tiếp theo.

* Đối với cấp cơ sở:

- Căn cứ đề án xây dựng NTM của xã để xây dựng kế hoạch thực hiện và cụ thể đến từng giai đoạn: 2011 - 2015; 2016 - 2010 và cụ thể từng năm giai đoạn 2011- 2015 với nội dung và việc làm cụ thể; được thường trực Đảng uỷ phê duyệt.

- Hàng năm sơ, tổng kết để đánh giá cụ thể kết quả đã đạt được, tồn tại, nguyên nhân để đề ra các nhiệm vụ giải pháp thực hiện.    

2. Hội Nông dân tỉnh: Ban Thường vụ Hội Nông dân Tỉnh giao:

- Ban KT-XH tham mưu, đề xuất, hướng dẫn cơ sở xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể: chỉ tiêu, nội dung làm gì; nhiệm vụ; giải pháp….Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị  thực hiện, tổng hợp kết quả thực hiện về BTVHND tỉnh để chỉ đạo. Đồng thời xây dựng các dự án về kinh tế, môi trường … hàng năm để chỉ đạo.

 - Trung tâm DN& GTVL Nông dân xây dựng đề án dạy nghề hàng năm để tổ chức tốt việc dạy nghề cho nông dân; giám sát kết quả dạy nghề của các cấp,các ngành theo quyết định 1956 của Chính phủ; gắn dạy nghề với giới thiệu việc làm cho hội viên, nông dân.

- Ban Tuyên huấn tham mưu trong việc định hướng về công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của đảng, Nhà nước, của tỉnh liên quan đến xây dựng nông thôn mới đến các cấp Hội, hội viên, nông dân. Xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tiêu biểu về công cuộc xây dựng nông thôn mới và các phong trào,chương trình của Hội.

 - Ban TC-KT hướng dẫn các cấp Hội trong tỉnh thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, trợ giúp pháp lý cho hội viên nông dân.  

 Xây dựng NTM là nhiệm vụ của toàn đảng, toàn dân, trong đó nông dân giữ vai trò chủ thể; Vì vậy, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đề nghị các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện. Thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện gửi về Hội Nông Dân Tỉnh (Qua Ban KT-XH).

 

Nơi nhận:

    - TW Hội Nông dân VN                    để

    - TTTỉnh uỷ,                                      báo

    - Lãnh đạo UBND tỉnh;                     cáo

    - Ban chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh

    - Ban dân vận tỉnh ủy;

    - BTVHND tỉnh.                      ( để chỉ đạo)

    - Các Ban, TT thuộc tỉnh Hội;   để t/ hiện

    - Hội ND các huyện, Tp;

    - Lưu VP, KTXH

T/M BTV HỘI NÔNG DÂN TỈNH

(Đã ký)

Chủ tịch

 

Lê Thị Hồng Lạng

 

                                                                       

  

 

 

 

Website được thiết kế với sự hỗ trợ của VNPT HÀ NAM
 
Hội nông dân tỉnh Hà Nam