Hội nông dân Hà Nam - Công văn số 490-CV/HNDTW
Liên kết website
Thống kê truy cập
Online 1576
All 10047195
Tỷ giá
Thời tiết Hà nam
Tỷ giá
Giá vàng
Mua
Bán
Hỗ trợ trực tuyến
Cập nhật ngày : 8/2/2011 1:56:34 PM

 


 

   HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM                   

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

                                                                                                           Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2011

                    *

         Số 490-CV/HNDTW

“V/v chỉ đạo thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673/QĐ-TTg, ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ”

  Kính gửi: Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố.

 

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá X) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Kết luận số 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp Nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020” và Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 673/QĐ-TTg, ngày 10/5/2011 về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020.

 Triển khai thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã chủ động làm việc với các bộ, ban, ngành liên quan để thống nhất nội dung, cơ chế thực hiện một số nhiệm vụ trong các chương trình, đề án do các Bộ quản lý sẽ phân cho Hội Nông dân Việt Nam thực hiện; đồng thời, hướng dẫn các địa phương thực hiện các nội dung trong Quyết định số 673/QĐ-TTg, ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ; làm việc trực tiếp với Ban Tổ chức Trung ương Đảng về nội dung hướng dẫn tổ chức, bộ máy, biên chế cơ quan Hội Nông dân cấp tỉnh, huyện theo Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. 

Tuy nhiên, vì lý do khách quan, việc hướng dẫn tổ chức, bộ máy, biên chế cơ quan Hội Nông dân cấp tỉnh, huyện theo Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng phải chờ thêm một thời gian. Để kịp thời thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ở các địa phương; Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam yêu cầu Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố sớm tham mưu cho Tỉnh uỷ, Thành uỷ và phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố  chỉ đạo các cấp, các ngành địa phương thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố chủ động có kế hoạch làm việc với các sở, ngành liên quan để xác định và thống nhất nhiệm vụ, kinh phí và cơ chế để các cấp Hội Nông dân tỉnh, thành phố thực hiện.   

Thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định số 673/QĐ-TTg, ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ là nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến năm 2020; đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên, nếu có vướng mắc cần trao đổi thì gửi ý kiến đến Thường trực Trung ương Hội (qua Văn phòng Trung ương Hội) để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:                                                                                           T/M BAN THƯỜNG VỤ

- Thường trực TW Hội, (để b/c)                                           PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

- Các ban, đơn vị Trung ương Hội,

- Các tỉnh, thành Hội,                                                                                     (Đã ký)

- Chánh Văn phòng TW Hội,                                                               T.S. Hà Phúc Mịch

- Lưu VT.

 

Website được thiết kế với sự hỗ trợ của VNPT HÀ NAM
 
Hội nông dân tỉnh Hà Nam