Hội nông dân Hà Nam - Quyết định Về việc thành lập Ban tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài" tỉnh Hà Nam năm 2016
Liên kết website
Thống kê truy cập
Online 1890
All 11038454
Tỷ giá
Thời tiết Hà nam
Tỷ giá
Giá vàng
Mua
Bán
Hỗ trợ trực tuyến
Cập nhật ngày : 3/24/2016 2:21:11 PM

 

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BCH TỈNH HÀ NAM

*

         Số:  57  - QĐ/HNDT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do - hạnh phúc

 Phủ Lý, ngày 23 tháng 3 năm 2016

                                                QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài"

tỉnh Hà Nam năm 2016

 

Căn cứ Điều lệ HND Việt Nam;

Căn cứ Kế hoạch số 111- KH/HNDTW, ngày 19/2/2016 của Ban chấp hành TW Hội nông dân Việt Nam về Tổ chức Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ IV năm 2016-2017;

Thực hiện Kế hoạch số 48 - KH/HNDT, ngày 7/3/2016 của BTV HND tỉnh Hà Nam về tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài" tỉnh Hà Nam năm 2016;

Xét đề nghị của Ban tuyên huấn và Ban TC-KT, HND tỉnh Hà Nam.

          BAN THƯỜNG VỤ HỘI NÔNG DÂN TỈNH HÀ NAM

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài" tỉnh Hà Nam năm 2016 gồm các đồng chí có tên sau đây:

1. Đ/c Khổng Thị Thảo -  Chủ tịch HND tỉnh - Trưởng ban

2. Đ/c Nguyễn Văn Đạo - PCT HND tỉnh – Phó ban Thường trực

3. Đ/c Tống Văn Tam - Phó Chủ tịch HND tỉnh – Phó ban

4. Đ/c Đặng Đình Chung - Phó ban Tuyên huấn HND tỉnh - Phó ban

5. Đ/c Nguyễn Tuấn Anh- Chánh văn phòng  HND tỉnh - Ủy viên

6. Đ/c Nguyễn Hải Chung- Trưởng ban TC-KT HND tỉnh- Uỷ viên

7. Đ/c Hoàng Ngọc Đại - GĐ TTDN và HTND HND tỉnh - Uỷ viên

8. Đ/c Lại Nguyên Ngọc - Trưởng ban KT-XH HND tỉnh - Uỷ viên

Điều 2: Ban tổ chức Hội thi có nhiệm vụ chỉ đạo; hướng dẫn; đôn đốc các huyện, thành Hội thực hiện tốt Kế hoạch tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài" tỉnh Hà Nam năm 2016. Tham mưu thực hiện tốt Hội thi tại tỉnh và tự giải thể sau khi hội thi kết thúc .

Điều 3: Đồng chí Chánh văn phòng, Ban tuyên huấn, Ban TC-KT, HND tỉnh và các đồng chí có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

     Nơi nhận:

   -  Như điều 3;

   -  Lưu Vp, TH. TC-KT

          TM/ BAN THƯỜNG VỤ

Đã ký

Chủ tịch

Khổng Thị Thảo

 

 

                                                                   

 

Website được thiết kế với sự hỗ trợ của VNPT HÀ NAM
 
Hội nông dân tỉnh Hà Nam