Hội nông dân Hà Nam - Đề cương Báo cáo kiểm tra nhiệm vụ công tác Hội năm 2013.
Tỷ giá
Thời tiết Hà nam
Tỷ giá
Giá vàng
Mua
Bán
Hỗ trợ trực tuyến
Liên kết website
Thống kê truy cập
Online 1559
All 10047178
Cập nhật ngày : 11/1/2013 10:21:40 AM

ĐỀ CƯƠNG

Báo cáo kiểm tra nhiệm vụ công tác Hội năm 2013.

( Ban hành kèm theo Kế hoạch số:31 ngày 24 tháng 10  năm 2013)

 

 

 Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2013.

          I. Tình hình nông nghiệp, nông thôn.

          II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2013.

          1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu ( Có mẫu biểu, vì vậy chỉ phân tích 12 chỉ tiêu chủ yếu, đạt, vượt KH, không đạt)

          2. Kết quả thực hiện các phong trào, chương trình công tác Hội.

          Đi sâu vào 3 phong trào, 4 chương trình:

          * Công tác tuyên huấn.

          - Việc tuyên truyền Đại hội HND tỉnh và HNDVN; xây dựng chương trình hành động và tổ chức học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX và Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI.

          - Tổ chức phát động thi đua chào mừng Đại hội HND tỉnh và HNDVN gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03 về tiếp tục “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ? sơ kết đánh giá, tuyên dương trong các đợt phát động thi đua? Tác dụng của các đợt thi đua?

          - Tuyên truyền học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước đến hội viên, nông dân? Kết quả tuyên truyền.

          - Tuyên dương điển hình tiên tiến qua phương tiện thông tin: Các bài viết trên báo, đài, bản tin, trang Web của HND tỉnh.

          - Kết quả mua và đọc báo Hội…..

          * Công tác tổ chức kiểm tra.

          - Phát triển hội viên; phát thẻ hội viên. Công tác quản lý hội viên, chất lượng hoạt động của BCH, chi hội….Việc tổng kết NQ 12 của BCHHND tỉnh ở 2 cấp cơ sở và huyện, thành phố. Nêu điển hình về đổi mới nội dung sinh hoạt của chi tổ có tác dụng thúc đẩy phong trào.

- Kết quả rà soát hội viên theo công văn số 105- CV/HNDT ngày 12/9/2013 của BTV Hội Nông dân tỉnh “V/v tổng rà soát tình hình hội viên”; Nguyên nhân tăng, giảm?

          - Phát triển chi hội nghề về số lượng, ngành nghề, chất lượng hoạt động của chi hội nghề.

          - Kiện toàn BCH các cấp, cán bộ HND từ chi hội đến huyện hội ( nếu có).

          - Công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hội.

          - Công tác kiểm tra: Xây dựng kế hoạch, tổ chức số cuộc kiểm tra, nội dung kiểm tra, số đơn vị cơ sở, chi hội được kiểm tra, kết quả kiểm tra.

          - Kết quả bình xét chi, tổ, cơ sở hội vững mạnh.

          - Việc thực hiện Chỉ thị 26: Xây dựng, phát triển mới CLBNDPL, trong đó các xã xây dựng NTM đạt bao nhiêu, hoạt động các CLBNDPL…; Công tác hòa giải, trợ giúp pháp luật cho nông dân; phối hợp tuyên truyền pháp luật….;

          - Việc tiếp nhận và giải quyết đơn thư: Số đơn tiếp nhận, phân loại chuyển các cơ quan chức năng….Số đơn đã giải quyết, trong đó Hội trực tiếp giải quyết… Nội dung và kết quả giải quyết…

          * Phong trào Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu:

          - Phát động phong trào: Hình thức, đăng ký, xây dựng điển hình; giao chỉ tiêu phân công giúp đỡ hộ nghèo….Kết quả bình xét ….

          - Xây dựng các mô hình kinh tế: Nông nghiệp ( cây trồng, con nuôi, trang trại…; cụ thể vụ xuân, vụ mùa, vụ đông); tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ….nêu số lượng mô hình, mô hình tiêu biểu…Xây dựng các câu lạc bộ khuyến nông….

          Chia ra: Mô hình chi hội? mô hình hộ? mô hình tiêu biểu?

          - Phối hợp các ngành: Tập huấn, chuyển giao TBKHKT; thăm quan, học tập.

          - Phối hợp Ngân hàng trong quản lý các nguồn vốn; Nêu rõ các nguồn: tổng số dư nợ số hộ vay, phân tích các đối tượng, nợ quá hạn, nguyên nhân….Số tổ vay vốn tăng của NHNN, NHCSXH…

          - Kết quả vận động giúp đỡ hộ nghèo: vay vốn, hỗ trợ vật tư, giống, vốn… của cán bộ, hội viên và vận động các doanh nghiệp….

          * Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới.

          - Kết quả tham gia chỉ đạo, vận động nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới, cụ thể: nội dung các đơn vị cơ sở lựa chọn đăng ký tham gia là bao nhiêu việc, việc gì? ở đâu?  điểm chỉ đạo của huyện, thành hội….

          - Kết quả thực hiện phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng, xã văn hóa; thực hiện cuộc vận động “ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở”….

          + Số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa….hình thức tổ chức hoạt động, tuyên truyền, vận động nông dân tham gia xây dựng gia đình, làng, xã văn hóa;

          + Xây dựng CLBND phát triển bền vững… tác dụng của CLB, tiêu biểu….

          + Xây dựng, phát triển các câu lạc bộ hát dân ca, câu lạc bộ thể dục, thể thao; hoạt động của các câu lạc bộ….

          - Kết quả tuyên truyền vận động trong các hoạt động: Bảo vệ môi trường, y tế, giáo dục, khuyến học, tuyên truyền công tác đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm, …..

          - Kết quả chỉ đạo, xây dựng các mô hình:

          + Mô hình trồng cây vụ đông? tiêu thụ sản phẩm cho cây vụ đông?

+ Mô hình chăn nuôi sử dụng đệm lót sinh học: tổng số hộ đăng ký? Đã thực hiện?

          + Mô hình trồng nấm: Tổng số hộ đăng ký? số hộ đã thực hiện? loại nấm gì?

          + Mô hình dồn điền đổi thửa: tổng số mô hình cơ sở? mô hình cấp huyện? Đã có bao nhiêu chi hội đã thực hiện mô hình? kết quả như thế nào?

          + Mô hình thu gom và vận chuyển rác thải: tổng số mô hình? Trong đó cấp cơ sở? cấp huyện, thành hội? đã thực hiện là ? mô hình? kết quả?

          + Mô hình con đường sáng, xanh, sạch, đẹp: Số lượng tăng mới về con đường, KM đường quản lý, hoạt động…., mô hình tiêu biểu

          + Mô hình chi hội không có hội viên sinh con thứ 3: Số lượng tăng mới, sô hộ tham gia, chất lượng hoạt động, mô hình tiêu biểu..

          + Mô hình làng, thôn, xóm văn hoá; gia đình nông dân văn hoá tiêu biểu…..

          + Một số mô hình do huyện phát động và chỉ đạo….

( ghi chú: Nêu các mô hình mới, tiêu biểu để các tổ chức Hội và nông dân học tập)

          *Phong trào nông dân đảm bảo quốc phòng an ninh.

          - Kết quả tuyên truyền vận động nông dân thực hiện các chương trình, Nghị quyết của Đảng về đảm bảo quốc phòng, an ninh, phòng chống tai, tệ nạn xã hội….

          - Phối hợp các ngành: Công an, Quân sự trong công tác đảm bảo quốc phòng an ninh; Việc tổ chức, chỉ đạo ký cam kết đối với gia đình hội viên, nông dân không vi phạm các tai, tệ nạn xã hội… không tàng trữ, chứa chấp ma túy, mại dâm, vũ khí, vật liệu nổ… ; Việc tuyên truyền, tổ chức hoạt động vận động tuyên truyền con, em hội viên, nông dân chấp hành luật nghĩa vụ quân sự,

          - Việc chỉ đạo mô hình: Chi hội không có hội viên mắc các tệ nạn xã hội. số lượng tăng, số hộ tham gia, chất lượng hoạt động….Mô hình tiêu biểu.

          - Một số hoạt động do huyện chỉ đạo.

          * Chương trình dạy nghề và hoạt động tư vấn, dịch vụ hỗ trợ nông dân. Chương trình xây dựng phát triển và quản lý quỹ Hỗ trợ nông dân.

          - Chương trình dạy nghề và giới thiệu việc làm:

          + Phối hợp dạy nghề: Số lớp, số người tham gia, ngành nghề, chất lượng đào tạo nghề, việc làm sau học ( thu nhập, việc làm, tỷ lệ có việc làm…).Đơn vị phối hợp.

          + Trực tiếp quản lý: Số lớp, số người tham gia, ngành nghề, chất lượng đào tạo nghề, ( Trong đó do TTDNHND tỉnh là lớp, người…); Kết quả dạy nghề: Việc làm, thu nhập và tỷ lệ LĐ có việc làm sau đào tạo.

          - Kết quả thực hiện công tác tư vấn, hỗ trợ dịch vụ:

          + Số cơ sở Hội làm dịch vụ hỗ trợ nông dân/ T.số cơ sở; các hoạt động dịch vụ cần phân tích: làm đất, vật tư phân bón, giống, tiêu thụ sản phẩm ….. ( nêu rõ số lượng cung ứng, tiêu thụ từng loại sản phẩm, vật tư; DT làm đất, …)

          + Giới thiệu việc làm: XKLĐ, trong nước, trong tỉnh….

          + Các hoạt động tư vấn khác nếu có….

(Nêu rõ hiệu quả công tác tư vấn, dạy nghề cho nông dân?)

          - Kết quả quản lý quỹ hỗ trợ nông dân:

          + Tổng nguồn đến 30/10/2012, tăng so 30/10/2013; trong đó cấp huyện, cơ sở;

          + Tổng số hộ vay: nguồn huyện, cơ sở;

          + Hiệu quả các dự án vay vốn. Dư nợ quá hạn?

          + T.số dự án vay từ nguồn Quỹ HTND TW trong năm, tỉnh, số tiến, số hộ; Số dự án còn dư nợ đến 30/11/2013, số tiền, số hộ, tên dự án; Nợ quá hạn….

          III. Việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị huyện giao:

          IV. Đánh giá chung;

1.     Kết quả.

2.Tồn tại.

3. Nguyên nhân.

4. Bài học kinh nghiệm.

V. Kiến nghị, đề xuất:

1. Với Đảng, Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông thôn.

2. Với tỉnh ủy, UBND tỉnh; huyện ủy, UBND huyện.

3. Các cấp Hội: Trung ương, tỉnh hội.

Phương hướng, nhiệm vụ năm 2014.

1.     Phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu.

2. Nhiệm vụ, giải pháp.

 

 

         

         

 

 

Website được thiết kế với sự hỗ trợ của VNPT HÀ NAM
 
Hội nông dân tỉnh Hà Nam