Hội nông dân Hà Nam - KẾ HOẠCH Học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”
Tỷ giá
Thời tiết Hà nam
Tỷ giá
Giá vàng
Mua
Bán
Hỗ trợ trực tuyến
Liên kết website
Thống kê truy cập
Online 1579
All 10047198
Cập nhật ngày : 2/14/2014 10:18:42 AM

 

 

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      BCH TỈNH HÀ NAM

                      *

        Số: 06 KH/ HNDT

 

            Phủ lý, ngày 23 tháng 01 năm 2014

 


 

 

KẾ HOẠCH

Học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức

Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân,

nói đi đôi với làm”

 

          Thực hiện Kế hoạch số 57- KH/ TU, ngày 24/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc học tập chuyên đề năm 2014: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Ban Thường vụ HND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích:

          Nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, hội viên, nông dân trong toàn tỉnh về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư của người”.

          Chỉ đạo gắn việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với các phong trào của Hội và các mô hình do Hội chỉ đạo, để thông qua đó tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân học tập, làm theo.

2. Yêu cầu:

          Các tổ chức Hội từ tỉnh đến cơ sở chủ động hoặc phối hợp với các đoàn thể, chính quyền… để triển khai các nội dung học tập theo chuyên đề năm 2014 đến toàn thể cán bộ hội viên nông dân. Tổ chức cho các tổ chức, cá nhân đăng ký nội dung; hướgn dẫn, kiểm tra, đánh giá và sơ tổng kết, tuyên dương khen thưởng.

         

II. Nội dung:

          1. Quán triệt, tuyên truyền các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề 2014: “Nêu cao tinh thần, trách nhiệm chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” gắn với các nội dung, phong trào của Hội năm 2014. Cụ thể: Sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức trách, quyền hạn; các “bệnh”: Tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, háo danh, tỵ nạnh, xu nịnh, a dua, kéo bè, kéo cánh, nói một đằng làm một nẻo, nói, hứa mà không làm; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng thực hiện nghiêm chỉnh chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tổ chức Hội, cán bộ, hội viên, nông dân.

          2. Các cấp Hội từ Huyện, thành phố đến chi, tổ hội xây dựng Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Xây dựng điểm chỉ đạo, gắn với các mô hình kinh tế, văn hoá, xã hội ( cả chi, tổ, cá nhân). Đăng ký cấp uỷ nội dung, điểm chỉ đạo.

          3. Tổ chức cho các tổ chức, cá nhân ( nhất là đội ngũ cán bộ Hội) đăng ký nội dung học tập, làm theo.

III. Hình thức, thời gian và cách thức thực hiện:

          1. Đối tượng: Toàn thể cán bộ, hội viên nông dân trên toàn tỉnh.

          2. Hình thức: Tổ chức học tập tại các cơ quan Hội các cấp; trong sinh hoạt  chi, tổ hội và các câu lạc bộ của nông dân trên toàn tỉnh.

          Tổ chức tuyên truyền trên Bản tin “ Nông dân Hà Nam” và Website của Hội Nông dân tỉnh.

          3. Thời gian:

          - Từ tháng 1 đến tháng 2/2014: Xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt, tuyên truyền nội dung chuyên đề năm 2014 đến cán bộ, hội viên, nông dân.

          - Tháng 3/2014: Xây dựng, chọn điểm chỉ đạo và tổ chức xong việc đăng ký của tổ chức và cá nhân.

          - Từ tháng 3- tháng 11/2014: Hướng dẫn, kiểm tra, chỉ đạo, sơ kết vào tháng 6/2013 gắn sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm.

          - Tháng 12 năm 2014: Tổ chức, cá nhân đánh giá kết quả thực hiện. Tổng kết, tuyên dương điển hình tiên tiến gắn với tổng kết công tác Hội năm 2014..

          4.Tài liệu:

          - Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm.

          - “Giới thiệu một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh ” do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với học viện chính trị- Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn và phát hành. (Phối hợp với ngành Tuyên Giáo các cấp để cung cấp tài liệu).

5. Tổ chức thực hiện:

          - BTVHND tỉnh giao cho Ban Tuyên huấn hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá và tổng hợp các kết quả thực hiện theo từng nội dung, thời gian về BTVHND tỉnh để chỉ đạo kịp thời. Kịp thời đưa tin về công tác học tập, triển khai và các gương điển hình tiên tiến để cán bộ, hội viên nông dân học tập, làm theo.

          - BTVHND các huyện, thành hội căn cứ kế hoạch , xây dựng kế hoạc tổ chức thực hiện và tổng hợp kết quả chỉ đạo thực hiện về BTVHND tỉnh qua Ban Tuyên huấn Hội Nông dân tỉnh kịp thời. Cụ thể: Kết quả triển khai học tập và đăng ký làm chậm nhất vào ngày 20/3/2014; Kết quả thực hiện 6 tháng chậm nhất vào ngày 15/5/2014; Kết quả cả năm chậm nhất vào ngày 15/11/2014.

          BTVHND tỉnh đề nghị BTVHND huyện, thành phố, các Ban, đơn vị thuộc tỉnh Hội tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo , Ban Dân vận tỉnh Ủy;

- Ban Tuyên huấn TWHND Việt Nam;

- BTVHND tỉnh;

- BTVHND huyện, thành phố;

- Các Ban, văn phòng, Trung tâm HND tỉnh

- Lưu vp; t.huấn.

         TM. BAN THƯỜNG VỤ

 

 

Website được thiết kế với sự hỗ trợ của VNPT HÀ NAM
 
Hội nông dân tỉnh Hà Nam