Hội nông dân Hà Nam - CHƯƠNG TRÌNH
Tỷ giá
Thời tiết Hà nam
Tỷ giá
Giá vàng
Mua
Bán
Hỗ trợ trực tuyến
Liên kết website
Thống kê truy cập
Online 1535
All 10047148
Cập nhật ngày : 7/5/2011 5:02:08 PM

 


Thực hiện kết luận số 61- KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban bí thư và Đề án số 01- ĐA/ĐĐHND ngày 13/11/2009 của Đảng đoàn HNDVN về nâng cao vai trò, trách nhiệm của HNDVN trong  phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt nam giai đoạn 2010 - 2020.

Căn cứ kết luận số 61- KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban bí thư TW và Đề án nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010- 2020 Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam;
    Căn cứ Chương trình hành động số 45- CTr/TU ngày 09/10/2008 của BTV tỉnh uỷ Hà nam (khoá XVII) về thực hiện Hôị nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương (khoá X) và chương trình hành động số 75- CTr/TU ngày 14/6/2010 của BTV Tỉnh uỷ Hà Nam về thực hiện kết luận số 57 - KL/TW của Bộ chính trị (khoá X);
Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII;
    Căn cứ vào thực trạng công tác hội và phong trào nông dân tỉnh Hà Nam.                        Ban chấp hành Hội nông dân tỉnh xây dựng chương trình thực hiện kết luận số 61- KL/TW ngày 03/12/2009 của bí thư TW và Đề án số 01- ĐA/ĐĐHND về nâng cao vai trò, trách nhiệm của HNDVN trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020.
    I. Mục tiêu:
    1.Mục tiêu tổng quát. Xây dựng tổ chức Hội nông dân vững mạnh thực sự là trung tâm, nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới. Tổ chức tốt 3 phong trào thi đua của Hội nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn và nâng cao đời sống nông dân trên cơ sở đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hoá; tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp góp phần vào chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.
    2. Mục tiêu cụ thể.
2.1. Mục tiêu đến năm 2015:
- Tích cực tuyên truyền, vận động, tập hợp đông đảo nông dân vào Hội. Hàng năm phát triển ít nhất 8000 hội viên; phấn đấu đến năm 2015 tỷ lệ thu hút, tập hợp hội viên đạt tỉ lệ 65% so lao động nông nghiệp; 85% chủ hộ sản xuất nông nghiệp và sống ở khu vực nông thôn vào tổ chức Hội. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; hàng năm có từ 80% cơ sở Hội, 72% chi hội đạt tiêu chuẩn vững mạnh.
    - Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp: Hàng năm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, phấn đấu đến năm 2015, 100% cán bộ Hội các cấp được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội; 70% cán bộ Hội cơ sở đạt tiêu chuẩn cán bộ công chức.
    - Phấn đấu hàng năm tăng từ 3- 5% hộ hội viên nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; trong đó có 30% hộ nông dân SXKD giỏi có thu nhập bình quân đầu người/ hộ hàng năm bằng thu nhập bình quân đầu người toàn quốc. Hàng năm giảm tỷ lệ hộ nghèo là hội viên, nông dân từ 1-2%.
    - Hàng năm phối hợp tập huấn khoa học kỹ thuật nông nghiệp cho trên 70% lượt hội viên, nông dân.
    - Phối hợp dạy nghề cho 12.000 hội viên, nông dân (chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh khoá XVIII là 15.000 LĐ; trong đó các cấp Hội trực tiếp,  tham gia quản lý dạy nghề cho 4000 hội viên, nông dân. Góp phần nâng tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo đạt 55% vào năm 2015.
- Hàng năm chủ động phối hợp, khai thác và hướng dẫn, hỗ trợ để 50% số lượt hộ Hội viên được vay vốn từ các nguồn vốn của ngân hàng: NN&PTNT, NHCSXH, quỹ HTND… và các nguồn vốn khác.
    - Đảm bảo 100% Quỹ HTND các cấp hoạt động đúng điều lệ và đạt hiệu quả cao; Vận động xây dựng quỹ HTND tăng trưởng hàng năm đạt 20% trở lên.
         +  Xây dựng quỹ hội đạt bình quân 50.000 đồng/ hội viên trở lên.
    - Chủ động tham gia công cuộc xây dựng nông thôn mới: Vận động 100% hội viên tham gia đóng góp để xây dựng và bảo vệ các công trình hạ tầng nông thôn; góp phần cùng các cấp chính quyền, các ngành, đoàn thể vận động đến năm 2015 có 20% số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới.
    2.2. Mục tiêu đến năm 2020.
    - Góp phần nâng cao thu nhập của nhân dân khu vực nông thôn tăng gấp 2,5 lần so năm 2008.
    - Có 45% hộ nông dân đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi (có thu nhập bình quân đầu người/ hộ bằng thu nhập bình quân toàn quốc). Có trên 70% số hộ hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hoá.
    - Phối hợp dạy nghề hàng năm từ 12.000 lao động; trong đó các cấp hội trực tiếp, tham gia quản lý dạy nghề cho 4000 lao động. Góp phần nâng tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo đạt > 50%.
    - Nâng tỷ lệ tập hợp thu hút nông dân vào hội đạt 75% so lao động nông nghiệp; 90 % chủ hộ sản xuất nông nghiệp, sinh sống tại vùng nông thôn vào tổ chức  hội.
    - 100% cán bộ hội các cấp được đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội; 100% cán bộ chủ chốt Hội cơ sở đạt chuẩn cán bộ công chức.
    - Chủ động tham gia công cuộc xây dựng nông thôn mới, góp phần giúp  đỡ trên 50% số xã đạt tiêu chí nông thôn mới.
    II. Nhiệm vụ và giải pháp.
    1. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội nông dân trong phát triển nông nghiệp.
    - Nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào “nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau xoá đói, giảm nghèo và làm giàu” trong điều kiện hội nhập kinh tế thế giới, cụ thể:
    + Tập trung tuyên truyền, xây dựng các mô hình sản xuất hàng hoá cả về cây trồng, con nuôi với quy mô đảm bảo đủ sức cạnh tranh trong thị trường trong nước và xuất khẩu.
    + Sản xuất nông nghiệp gắn chặt với đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường.
    - Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác quản lý các nguồn vốn; tạo điều kiện giúp đỡ hộ nông dân tiếp nhận, sử dụng các nguồn vốn có hiệu quả và mở rộng quy mô phát triển sản xuất nông nghiệp.
    + Chủ động phối hợp với Ngân hàng NN&PTNT, ngân hàng CSXH để kịp thời kiện toàn các tổ vay vốn, tập huấn kỹ năng lập dự án cho chi, tổ nhằm hướng dẫn nông dân xây dựng các dự án có tính khả thi và hiệu quả.
    + Xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân tăng trưởng hàng năm 20%; Hàng năm vận động hội viên đóng góp quỹ HTND từ 5.000 đồng trở lên, cán bộ hội các cấp 50.000 đồng để xây dựng quỹ HTND các cấp; giúp hộ nông dân vay vốn phát triển kinh tế gia đình.
    - Chủ động phối hợp với ngành NN&PTNT, các doanh nghiệp để tổ chức tập huấn gắn với xây dựng mô hình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, mô hình chuyển giao TBKHKT về giống cây, con, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc trừ sâu bệnh cho cây trồng để nông dân “mắt thấy, tai nhìn, tay làm”. Tiến tới nông dân hướng dẫn cho nông dân trong công tác chuyển giao các TBKHKT trong nông nghiệp.
    - Tích cực, chủ động tham gia vào việc xây dựng HTX; Tiếp tục khảo sát đánh giá loại hình: Chủ tịch HND là chủ nhiệm HTXDVNN để qua đó rút kinh nghiệm và đề xuất trong công tác cán bộ hội và cán bộ quản lý của các HTX trong địa bàn tỉnh.
    + Tổ chức tốt các hoạt động dịch vụ cung ứng vật tư, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho nông dân. Thí điểm xây dựng mạng lưới cung ứng vật tư, máy móc, thu mua nông sản, thực phẩm tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Hỗ trợ, giúp đỡ nông dân xây dựng thương hiệu sản phẩm.
    - Vận động, hướng dẫn nông dân tham gia liên kết 4 nhà theo Quyết định 80 của Chính phủ về chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản hàng hoá thông qua hợp đồng.
    - Tích cực tuyên truyền, vận động và nhân rộng các mô hình sản xuất theo hướng trang trại. Các cấp hội hướng dẫn, giúp đỡ hội viên, nông dân các quy trình, thủ tục để lập dự án trang trại phù hợp với quy hoạch vùng: chăn nuôi tập trung, sản xuất hàng hoá tập trung, nuôi con đặc sản đảm bảo hiệu quả.
    2. Nâng cao vai trò trách nhiệm của Hội nông dân trong xây dựng nông thôn mới.
    - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến đội ngũ cán bộ Hội các cấp hiểu rõ các tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ hiểu và từ đó tuyên truyền, vận động đến mọi hội viên gương mẫu thực hiện, tích cực hưởng ứng, có như vậy mới lôi kéo và vận động được nông dân tham gia. Trong đó về nhận thức cần làm rõ Nông thôn mới có năm nội dung cơ bản: Thứ nhất là nông thôn có làng xã văn minh, sạch đẹp, hạ tầng hiện đại. Hai là sản xuất bền vững, theo hướng hàng hóa. Ba là đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Bốn là bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và phát triển. Năm là xã hội nông thôn được quản lý tốt và dân chủ.
    - Tỉnh hội xây dựng kế hoạch hướng dẫn các cấp Hội trực tiếp tham gia, chỉ đạo tuyên truyền vận động hội viên, nông dân thực hiên; Cụ thể:
+ Các cấp hội tích cực vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia vào việc từ khâu quy họach, xây dựng, quản lý và sử dụng các công trình hạ tầng cơ sở và phát triển kinh tế, văn hoá, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Có như vậy hội viên, nông dân gương mẫu tham gia đóng góp tiền, ngày công và làm tốt công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng, tu sửa hệ thống đường giao thông xã, thôn xóm, đường nội đồng và các công trình văn hoá của xã, thôn, xóm; trường học, trạm xá cũng như các công trình thuỷ lợi đảm bảo đúng tiến độ và đạt chuẩn.
+ Tổ chức tốt 4 chương trình và 3 phong trào thi đua của Hội trở thành phong trào thi đua sâu rộng đến mọi tổ chức, hội viên nhằm thu hút tập hợp nông dân và là động lực thúc đẩy phong trào nông dân; góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới. Trong đó tập trung là phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giúp nhau xoá đói giảm nghèo trên các mặt trận kinh tế: Nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ… trong điều kiện nền kinh tế thị trường nhằm tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị hàng hoá có đủ sức cạnh tranh, gắn chặt với nhiệm vụ bảo vệ môi trường cả trong sản xuất và trong nông thôn; phấn đấu làm chủ thị trường một số sản phẩm chủ lực.
+ Tuyên truyền hội viên nông dân thi đua trong xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá; tích cực tham gia các hoạt động văn hoá xã hội, xây dựng các câu lạc bộ hát dân ca, câu lạc bộ thể dục thể thao ở cấp chi hội nhằm truyên truyền, vận động hội viên xây dựng đời sống văn hoá mới, loại bỏ các thủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan…
- Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt hội các cấp, nhằm không ngừng xây dựng tổ chức Hội vững mạnh cả về chính trị tư tưởng, công tác tổ chức; phấn đấu không có chi hội trung bình; 70% chi hội vững mạnh; 100% cơ sở hội đạt tiên tiến trở lên trong đó có trên 80% cơ sở hội vững mạnh; góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.
    3. Nâng cao vai trò trách nhiệm của Hội nông dân các cấp trong xây dựng giai cấp nông dân.
     - Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ hội các cấp để có đủ khả năng tuyên truyền đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương đến mọi hội viên, nông dân; Thường xuyên cập nhật thông tin về xu thế phát triển đất nước trong tình hình hội nhập và phát triển để định hướng công tác tuyên truyền trong các tổ chức Hội để tạo ra các thế hệ nông dân mới xứng đáng là chủ thể trong phong trào xây dựng nông thôn mới và trong công cuộc thực hiện sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
- Đa dạng hoá các hoạt động tuyên truyền, vận động nông dân.
    + Đẩy mạnh tuyên truyền các gương người tốt, việc tốt trên các phương tiện thông tin trực tiếp, gián tiếp để nông dân học tập, làm theo.
    + Nâng cao chất lượng bản tin “Hội nông dân tỉnh Hà Nam”, phấn đấu ra 2 tháng 1 kỳ, ra các tập san chuyên đề…
    + Xây dựng trang Web của Hội nông dân tỉnh Hà Nam để cập nhật tin tức thường xuyên về cách thức làm ăn, phổ biến pháp luật, trao đổi thông tin thị trường... giúp và hỗ trợ nông dân trong phát triển kinh tế, văn hoá, …
    - Đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Hội các cấp, nhất là chi, tổ hội. Các cấp Hội xác định địa bàn hoạt động là chi, tổ để thường xuyên đi sâu, sát đến chi, tổ hội nhằm nắm tâm tư, nguyện vọng nông dân cũng như giám sát việc triển khai thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước; các nghị quyết của Hội cấp trên đến nông dân; góp phần tham gia đóng góp ý kiến đối với Đảng, chính quyền, xây dựng Đảng, chính quyền các cấp của dân, do dân, vì dân.
    4. Các cấp Hội tích cực tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp để xây dựng các chương trình, dự án hoặc tham gia các chương trình dự án của các ngành để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.
    a. Các chương trình, dự án do Hội xây dựng:
    - Dự án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động quỹ Hỗ trợ nông dân”.
    - Dự án “Đổi mới, nâng cao vai trò của tổ chức Hội nông dân”.
- Dự án: “Nâng cao năng lực truyền thông của Hội nông dân Việt nam trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn”.
- Chương trình “Đào tạo đội ngũ cán bộ Hội các cấp”.
- Chương trình “Xây dựng mẫu người nông dân thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”.
- Chương trình: “Tuyên truyền, tư vấn, Giám sát hoạt động công tác dạy nghề theo quyết định 1956”.
- Chương trình “Hội nông dân tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân”.
    b. Các chương trình, dự án Hội nông dân tham gia xây dựng và phối hợp thực hiện.
    - Các dự án về công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư của ngành Nông nghiệp.
    - Các dự án về công tác khuyến công, xây dựng làng nghề, làng có nghề do Sở công thương chủ trì.
    - Các dự án về bảo vệ môi trường do sở Tài nguyên môi trường chủ trì.    - Các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia về dạy nghề cho lao động nông thôn do sở lao động thương binh xã hội chủ trì.
    - Chương trình xoá đói giảm nghèo bền vững do sở LĐTBXH chủ trì.
    - Các dự án xây dựng làng văn hoá, gia đình văn hoá do sở VH- TT&DL chủ trì.
    III.TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
    1. Tỉnh Hội
          - Kiện toàn bộ máy tổ chức các phòng ban, trung tâm dậy nghề đủ về số, chất lượng; tiến tới tách và thành lập ban Kiểm tra theo yêu cầu TWHNDVN; Thăm quan học tập các tỉnh đã thành lập “Trung tâm trợ giúp pháp lý cho nông dân Trung tân trợ giúp pháp lý cho nông dân’’, tiến tới xin thủ tục thành lập Trung tân trợ giúp pháp lý cho nông dân.
    - Chủ trì xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án; đồng thời tổ chức chỉ đạo các Phßng, Ban, Trung t©m liªn quan xây dựng Kế hoạch thực hiện các dự án cho hiệu quả;
          + Tăng cường phát huy tính tự chủ trong hoạt động, đầu tư kinh phí phù hợp tạo điều kiện để các phòng, ban, TTDN&GTVL, TT hỗ trợ nông dân, TT trợ giúp pháp lý cho nông dân hoạt động đạt hiệu quả cao.
- Chủ động phối hợp với các, ban, ngành, đoàn thể trong việc xây dựng, thực hiện các dự án.
- Phát động phong trào thi đua của nông dân tích cực hưởng ứng, tham gia phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc Hội Nông dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện.
- Tổng kết các mô hình dịch vụ, hỗ trợ nông dân ở các địa phương để rút kinh nghiệm và nhân rộng những mô hình có hiệu quả thiết thực với nông dân.
- Xây dựng các chương trình, dự án trình Thường trực tỉnh uỷ và UBND tỉnh phê duyệt.
2, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh
    - Tổ chức phổ biến, quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và “Đề án nâng cao vai trò trách nhiệm của Hội nông dân Việt Nam  trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam  giai đoạn 2010- 2020”; chương thực hiện Đề án này đến cán bộ, hội viên, nông dân, tạo sự chuyển biến thực sự trong nhận thức của hội viên, nông dân về vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội để tham gia phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam.
- Tổng kết thực tiễn, đánh giá đúng thực trạng vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội ở địa phương, nhất là ở cấp cơ sở. Rút ra được những bài học kinh nghiệm; xác định được những mô hình hoạt động của Hội về: hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; dịch vụ hỗ trợ nông dân; xóa đói giảm nghèo; đào tạo nghề cho nông dân; bảo vệ môi trường nông thôn…
- Chủ động phối hợp với chính quyền, các sở, ban, ngành, doanh nghiệp và nhà khoa học… xây dựng và triển khai các chương trình, dự án liên quan đến phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; tư vấn, hỗ trợ, giúp đỡ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.
    - Xây dựng nội dung hoạt động thiết thực nhằm tổ chức, vận động, triển khai Đề án có hiệu quả.
    IV. Đề nghị:
1.    Tỉnh uỷ, UBND tỉnh:
- Tạo điều kiện về cơ chế, chính sách, nguồn lực để Hội nông dân tỉnh thực hiện các chương trình, dự án về nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội nông dân Việt nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020.
- Hỗ trợ phụ cấp cho chi hội hoạt động.
- Chỉ đạo các sở, ban, ngành chủ động phối hợp với Hội nông dân tỉnh trong việc triển khai các dự án liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
2. Trung ương HND Việt Nam:
- Sớm ban hành các chương trình, dự án cho phù hợp để các cấp hội tỉnh triển khai, thực hiện.
- Tham mưu Bộ chính trị, Ban bí thư sớm ban hành các cơ chế chính sách về nguồn nhân lực, tài chính để các cấp hội nhất là cấp tỉnh hoạt động.
- Nghiên cứu sớm ban hành tiêu chuẩn cán bộ Hội cơ sở, tiêu chuẩn chi, tổ, cơ sở hội vững mạnh.Website được thiết kế với sự hỗ trợ của VNPT HÀ NAM
 
Hội nông dân tỉnh Hà Nam