Hội nông dân Hà Nam - Kế hoạch Kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Hội nông dân Việt Nam
Tỷ giá
Thời tiết Hà nam
Tỷ giá
Giá vàng
Mua
Bán
Hỗ trợ trực tuyến
Liên kết website
Thống kê truy cập
Online 1567
All 10047186
Cập nhật ngày : 10/4/2011 10:02:54 AM

 

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BCH HND TỈNH HÀ NAM

*

Số:  36    /KH-HNDT

Phủ Lý, ngày 12  tháng 9  năm 2011

 

KẾ HOẠCH

Kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Hội nông dân Việt Nam

(14/10/1930 – 14/10/2011)

Và đón nhận Huân chương lao động hang ba của Nhà nước

 

          Thực hiện hướng dẫn số 612 – CV/HNDTW ngày 22/8/2011 của Ban thường vụ TW Hội nông dân Việt Nam “V/v hướng dẫn kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Hội nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2011)”. Ban thường vụ Hội nông dân tỉnh Hà Nam xây dựng kế hoạch tổ chức kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Hội nông dân Việt Nam như sau:

I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

          1, Nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về truyền thống lịch sử vẻ vang của giai cấp nông dân và Hội nông dân Việt Nam trong 81 năm qua do Đảng lãnh đạo, từ đó tạo sự chuyển biến thực sự trong hành động, nhằm góp phần phát huy truyền thống cách mạng, vai trò của Hội nông dân Việt Nam trong thời kỳ CNH – HĐH nông nghiệp, nông thôn.

          2, Tuyên truyền về lịch sử và truyền thống vẻ vang của Hội nông dân và các phong trào nông dân Việt Nam. Nêu bật các dấu mốc lịch sử đánh dấu sự ra đời và phát triển của tổ chức Hội nông dân Việt Nam (có đề cương gửi kèm).

          3, Tuyên truyền và khẳng định vị trí và vai trò của Hội nông dân gắn với từng thời kỳ lịch sử cách mạng Việt Nam; những thành tựu đã đạt được trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và các phong trào nông dân dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.

          4, Cổ vũ, động viên các tầng lớp nông dân đẩy mạnh 3 phong trào thi đua lớn của Hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội V Hội nông dân Việt Nam, Nghị quyết số 26/NQ-TW của Ban chấp hành TW Đảng lần thứ 7 (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

          5, Kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Hội nông dân Việt Nam tổ chức phải đảm bảo hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức.

II/ NỘI DUNG:

          - Tổ chức triển khai tốt Chỉ thị số 01/CT-TW ngày 17/3/2011 của Bộ Chính trị về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

          - Vận động cán bộ, hội viên nông dân tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TW ngày 14/5/2011 của Bộ chính trị về “Tiếp tục đẩy manh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Công văn số 869/UBND-NN&TNMT ngày 08/7/2011 của UBND tỉnh Hà Nam về việc thực hiện Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình số 02/CTr-HND ngày 07/3/2011 của Ban thường vụ Hội nông dân tỉnh Hà Nam về việc thực hiện Đề án số 01-ĐA/ĐĐHND ngày 13/11/2009 của Đảng Đoàn Hội nông dân Việt Nam.

          - Tuyên truyền Hội nông dân tỉnh Hà Nam đón nhận Huân chương lao động hạng ba của Nhà nước tặng; kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Hội nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2011).

          - Tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn và 81 năm ngày thành lập Hội nông dân Việt Nam.

          - Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Báo, Đài phát thanh; Truyền hình tỉnh, địa phương tuyên truyền toàn diện về Hội nông dân các cấp thực hiện 3 phong trào thi đua lớn của Hội, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương, đơn vị.

          - Tuyên truyền vận động phát triển hội viên mới đợt 14/10 chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Hội; giới thiệu hội viên ưu tú vào Đảng.

III/ HÌNH THỨC TỔ CHỨC:

          1, Cấp tỉnh: Sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Nhà nước vào ngày 14/10/2011.

          - Vận động cán bộ hội viên nông dân thực hiện tốt Nghị quyết 11/NQ –CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Tiếp tục vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

          - Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về truyền thống cách mạng vẻ vang của giai cấp nông dân, Hội nông dân Việt Nam; Hội nông dân tỉnh Hà Nam và giai cấp nông dân Hà Nam. Có thể tổ chức Hội thi; Hội thảo; gặp mặt; toạ đàm cán bộ Hội qua các thời kỳ, biểu dương những tập thể và các cá nhân điển hình tiên tiến; gương người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước của Hội.

          - Phổ biến, quán triệt Kết luận 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư TW Đảng về Đề án 01 của Đảng Đoàn Hội nông dân Việt Nam “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn (2010 – 2020)” và Quyết định 673-QĐ/TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nông thôn giai đoạn (2010 – 2020); văn bản số 119 – CV/TU ngày 30/6/2011 của Tỉnh uỷ Hà Nam.

          - Xây dựng Đề cương tuyên truyền 81 năm ngày thành lập Hội nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2011).

          - Ra Bản tin số 11 quý IV/2011 chào mừng ngày thành lập Hội.

          - Đưa tin, bài tuyên truyền trên Báo, Đài truyền hình tỉnh, trang Website Hội nông dân Hà Nam.

          - Họp báo.

          - Tuyên truyền Hội nông dân tỉnh đón nhận Huân chương lao động hạng ba của Nhà nước tặng.

          2, Cấp huyện:

          - Các huyện, thành phố tổ chức Lễ kỷ niệm hoặc gặp mặt kết hợp với trao kỷ niệm chương và chỉ đạo Hội nông dân cơ sở tổ chức các hình thức kỷ niệm phù hợp, thiết thực, tiết kiệm.

          - Viết tin bài nêu gương người tốt, việc tốt, các hoạt động của Hội; phong trào nông dân tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng: Đài truyền hình; Báo; Bản tin nông dân Hà Nam; trang Website Hội nông dân tỉnh Hà Nam; Đài truyền thanh cấp huyện, xã…

          - Kẻ vẽ pano, apphích, băngzon, khẩu hiệu, treo cờ Tổ quốc trong lễ kỷ niệm; tổ chức các phong trào văn hoá, văn nghệ thể dục, thể thao …

          - Phát động thi đua hoàn thành sớm các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác Hội năm 2011; các việc mà Hội đứng ra nhận hoặc tham gia  làm các công trình để chào mừng 81 năm ngày thành lập Hội (14/10/1930-14/10/2011)

          - Vận động nông dân góp sức xây dựng nông thôn mới, hiến đất, làm đường, góp tiền công ủng hộ giúp đỡ xây dựng nhà cho các hộ nghèo, nhận diện tích đất làm cây vụ đông….

          - Tổ chức trao kỷ niệm chương của Hội.

          Căn cứ kế hoạch của Ban thường vụ Hội nông dân tỉnh. Ban thường vụ Hội nông dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch và chỉ đạo HND cơ sở tổ chức kỷ niệm thiết thực có hiệu quả, tiết kiệm, mang tính tuyên truyền, giáo dục sâu sắc làm cho ngày kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Hội nông dân Việt Nam thực sự là ngày hội của cán bộ, hội viên nông dân.

          Hội nông dân các huyện, thành phố tổng hợp báo cáo kết quả tổ chức kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Hội nông dân Việt Nam về Hội nông dân tỉnh (qua Ban tuyên huấn) trước ngày 20/10/2011 để báo cáo.

IV/ MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN:

          1, Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

          2, Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

          3, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

          4, Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Hội nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2011)!

          5, Cán bộ, hội viên nông dân cả nước quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ V của Hội nông dân Việt Nam!

 

Nơi nhận:

- Ban dân vận, Ban tuyên giáo TU (để báo cáo)

- Thường trực HND tỉnh (để chỉ đạo)

- HND các huyện, thành phố (để thực hiện)

- Lưu VP, TH

T/M BAN THƯỜNG VỤ

Phó chủ tịch

 

Dương Văn Bằng

 

 

 

 

Website được thiết kế với sự hỗ trợ của VNPT HÀ NAM
 
Hội nông dân tỉnh Hà Nam