Hội nông dân Hà Nam - Kế hoạch Kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân cuối năm 2011
Tỷ giá
Thời tiết Hà nam
Tỷ giá
Giá vàng
Mua
Bán
Hỗ trợ trực tuyến
Liên kết website
Thống kê truy cập
Online 1578
All 10047197
Cập nhật ngày : 10/26/2011 4:00:16 PM

 

 

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BCH HND TỈNH HÀ NAM

*

Số   38  - KH/HNDT

 


 Phủ Lý, ngày  21    tháng  10  năm 2011

 

 

KẾ HOẠCH

Kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân cuối năm 2011

 

- Căn cứ nhiệm vụ công tác Hội năm 2011 và  Kế hoạch số 02- KH/HNDT ngày 24/1/2011 của BTV Hội nông dân tỉnh Hà Nam về công tác kiểm tra năm 2011.

- Căn cứ Quyết định số:  01- QĐ/HNDT ngày 11 /1/2011 của BTVHND tỉnh về việc giao chỉ tiêu thi đua năm 2011.

Nhằm đánh giá khách quan, chính xác kết quả công tác lãnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2011 của các cấp Hội trong tỉnh. BTV Tỉnh Hội xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá phong trào thi đua năm 2011, cụ thể:

 

I/ Mục đích, yêu cầu.

 

1. Mục đích

          - Thông qua công tác kiểm tra, đánh giá đúng hiệu quả hoạt động của các cấp Hội, kết quả thực hiện nhiệm vụ chỉ tiêu công tác Hội và phong trào nông dân năm 2011.

          - Qua kiểm tra tìm ra ưu điểm, phát hiện, làm rõ những thiếu sót, khuyết điểm để có biện pháp chỉ đạo, nhân rộng các điển hình, cách làm hay, đồng thời tìm ra các biện pháp khắc phục những tồn tại để chỉ đạo làm tốt hơn năm 2012.

- Qua kiểm tra để đánh giá công tác lãnh chỉ đạo các phong trào thi đua của BTVHND các huyện, thành phố làm căn cứ để bình xét thi đua đảm bảo khách quan, công tâm đối với các tập thể và cá nhân.

- Qua kiểm tra để nắm được những tâm tư nguyện vọng của nông dân các huyện, thành phố để tổng hợp phản ánh đến tỉnh uỷ, UBND tỉnh để giúp cho công tác lãnh chỉ đạo của tỉnh.

          2. Yêu cầu

          - Các đơn vị được kiểm tra ( cả cấp huyện và cơ sở Hội) chuẩn bị nghiêm túc các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và các phong trào thi đua năm 2011; phương hướng nhiệm vụ năm 2012; các biểu mẫu, sổ sách,văn bản liên quan đến công tác kiểm tra. Triệu tập đúng, đủ thành phần được kiểm tra đến tham gia vào các cuộc kiểm tra.

- Các ban, văn phòng, trung tâm chuẩn bị đầy đủ hồ sơ liên quan đến các nội dung kiểm tra liên quan đến đơn vị để cuộc kiểm tra đảm bảo chất lượng, hiệu quả.   

II/ Nội dung kiểm tra: ( Có đề cương, biểu mẫu gửi kèm)

1. Việc chấp hành điều lệ Hội, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của TWHND Việt Nam, Chương trình số 02/CTr- HNDT về việc thực hiện Kết luận 61/KL-BBT của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Đề án số 01 của Đảng đoàn HND Việt nam về “ Nâng cao vai trò trách nhiệm của Hội nông dân Việt nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt nam giai đoạn 2010 - 2020”; Nghị quyết số 12-NQ/HNDT ngày 22/7/2011 của BTVHND tỉnh về Nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Hội; thực hiện nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt các các hoạt động Hội. Nghị quyết số 03/NQ-TU của BTV tỉnh ủy và kế hoạch số 32- KH/ HNDT về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020.

2. Kiểm tra thực hiện 3 phong trào, 4 chương trình, 12 chỉ tiêu của hội,  (Nêu rõ kết quả thực hiện các chỉ tiêu so KH tỉnh giao, KH  đơn vị giao; kết quả thực hiện từng chương trình; phong trào; các nội dung đã triển khai và kết quả thực hiện). Kiểm tra công tác tổng kết  phong trào SXKDG; Kiểm tra công tác quản lý các nguồn vốn do Hội quản lý.

3- Kiểm tra các mô hình: Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/HNDT ngày 22/7/2011 của BTVHND tỉnh về Nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Hội, xã xây dựng nông thôn mới và các mô hình kinh tế, xã hội.

4. Kiểm tra việc chỉ đạo thực hiện khắc phục tồn tại trong các cuộc kiểm tra trong năm 2011.

          5. Kiểm tra phát động và tổ chức các phong trào thi đua.

          6.Việc tham gia giám sát thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn của các cấp Hội.

 III. Đối tượng, thời gian kiểm tra;

1. BTV Hội Nông dân các huyện, thành phố và mỗi đơn vị huyện, thành hội kiểm tra 02 cơ sở Hội; trong đó có 1 xã xây dựng nông thôn mới và 1 xã diểm của huyện, thành hội về việc thực hiện Nghị quyết 12 của BTVHND tỉnh;

2. Thời gian kiểm tra: Từ 10- 20/11/2011; Mỗi huyện, thành Hội 2 ngày. (Có lịch cụ thể gửi sau).

IV. Thành phần kiểm tra

1. Ở tỉnh: Tổ chức đoàn kiểm tra do đồng  chí  Thường  trực HND tỉnh làm trưởng đoàn, các đồng chí uỷ viên BTV, trưởng, phó các ban và chuyên viên của  HND tỉnh (Có quyết định cụ thể sau).

2. Ở huyện, thành Hội

- Mời thường trực Huyện uỷ, thành uỷ; Thường trực Đảng ủy.

- Mời lãnh đạo Ban dân vận huyện, thành ủy.

- BTV HND huyện, thành Hội; cơ sở Hội;

V. Phương thức kiểm tra:

1. Đoàn kiểm tra nghe báo cáo của đơn vị kiểm tra; bao gồm: Báo cáo công tác Hội và phong trào nông dân năm 2011; báo cáo HND xây dựng nông thôn mới; Báo cáo kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết 12 của BTVHND tỉnh;

2. Ý kiến tham gia của các đ/c Ủy viên BTVHND của đơn vị được kiểm tra;

3. Ý kiến của các thành viên trong đoàn;

4. Ý kiến phát biểu đánh giá của Thường trực Huyện, thành ủy; thường trưc Đảng ủy, Ban dân vận huyện, thành ủy;

5. Kết luận của trưởng đoàn kiểm tra.

 

V. Tổ chức thực hiện:

1. Các huyện, thành hội tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện đến hết tháng 10/ 2011 và ước thực hiện hết năm 2011 ( qua biểu) và chuẩn bị các báo cáo theo đề cương, các loại văn bản, sổ sách liên quan.

Báo cáo gửi về đoàn kiểm tra của tỉnh trước ngày 07/11/2011 qua văn phòng để tổng hợp.

2. Các Ban, văn phòng, Trung tâm dạy nghề và GTVL của Tỉnh hội tổng hợp báo cáo, số liệu thuộc nhiệm vụ của ban để phục vụ cho công tác kiểm tra, gửi về văn phòng trước 31/10/2011;

 

Trên đây là kế hoạch công tác kiểm tra của BTV Hội nông dân tỉnh; Yêu cầu BTV Hội nông dân các huyện, thành phố báo cáo cấp uỷ và triển khai để công tác kiểm tra đạt chất lượng, hiệu quả.

 

 Nơi nhận:

- Ban dân vận tỉnh uỷ (để b/c)

-  BTVHND tỉnh;(để chỉ đạo)

- Các Ban cơ quan tỉnh Hội; ( để thực hiện)

- BTV HND các huyện, thành phố;( để thực hiện)

- Lưu VP- TC KT.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

Đã ký

Chủ tịch

 

Lê Thị Hồng Lạng

 

 

 

 

 

 

 


  

 

Website được thiết kế với sự hỗ trợ của VNPT HÀ NAM
 
Hội nông dân tỉnh Hà Nam