Hội nông dân Hà Nam - Kế hoạch xây dựng mô hình làng văn hoá năm 2012
Tỷ giá
Thời tiết Hà nam
Tỷ giá
Giá vàng
Mua
Bán
Hỗ trợ trực tuyến
Liên kết website
Thống kê truy cập
Online 1546
All 10047165
Cập nhật ngày : 5/8/2012 2:55:15 PM

 

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

    BCH TỈNH HÀ NAM

 

     Số: 25 KH/ HNDT

Phủ lý, ngày 24 tháng 4 năm 2012

 

 

KẾ HOẠCH

Xây dựng mô hình làng văn hoá năm 2012

 

Thực hiện chương trình công tác năm 2012 của BCH HND tỉnh.

Căn cứ chương trình phối hợp số 06/CTPH-SVHTTDL- HND ngày 16/11/2009 giữa Sở Văn hoá, thể thao và du lịch - Hội nông dân tỉnh Hà Nam Về việc đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, văn nghệ, gia đình, thể dục thể thao và du lịch giai đoạn 2009-2014 và kết quả xây dựng làng văn hóa trên địa bàn tỉnh Hà Nam đến năm 2012.

Ban thường vụ HND tỉnh xây dựng kế hoạch về việc xây dựng mô hình điểm làng văn hóa cụ thể như sau

I. Mục đích, yêu cầu:

- Nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân trong việc tham gia xây dựng làng văn hóa, xây dựng gia đình văn hóa; góp phần nâng cao vị thế của tổ chức Hội nông dân các cấp, xây dựng nông thôn mới.

- Thông qua xây dựng làng văn hóa điểm để rút kinh nghiệm trong chỉ đạo tuyên truyền, vận động nông dân bằng các nội dung, việc làm thiết thực nhất nhằm xây dựng, duy trì, phát huy danh hiệu làng văn hóa các cấp. Góp phần nâng cao chất lượng thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”

- Các cấp Hội nông dân từ tỉnh Hội đến cơ sở cần tập trung chỉ đạo, thực hiện đảm bảo các nội dung và mục tiêu đề ra.

II. Nội dung thực hiện.

1. Tuyên truyền các văn bản có liên quan đến tiêu chuẩn làng văn hóa, gia đình văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong “Việc cưới, việc tang và lễ hội”…đến cán bộ, hội viên, nông dân. Tổ chức để cán bộ, hội viên, nông dân đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, đảm bảo 100% hộ hội viên, nông dân đăng ký.

2. Xây dựng các mô hình chi hội: Không có hội viên sinh con thứ 3; con đường sáng - xanh - sạch - đẹp; chi hội không có hộ hội viên mắc các tệ nạn xã hội, phát triển kinh tế ( trồng trọt, chăn nuôi, trang trại, ngành nghề…). Các câu lạc bộ: NDPL, NDPTBV, văn nghệ( câu lạc bộ hát chèo, dân ca…) câu lạc bộ thể thao…

3. Tổ chức thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu công tác Hội do BCH cơ sở hội giao cho chi hội; phấn đấu xây dựng chi hội vững mạnh.

III.  Tổ chức thực hiện.

1. Chọn đơn vị làm điểm:

- Cấp huyện, thành hội: mỗi huyện, thành hội chọn ít nhất 1 làng làm điểm.

- Ban tuyên huấn HND tỉnh chọn 1 làng làm điểm cấp tỉnh: Cụ thể

  + Địa điểm: tại làng Trung thành- xã Thanh thủy - Thanh liêm.

- Các huyện, thành hội, Ban Tuyên huấn HND tỉnh xây dựng kế hoạch và triển khai các nội dung đến đơn vị làm điểm xong trong tháng 5/ 2012.

2. Chủ động phối hợp với ngành văn hóa - thể thao & du lịch để tổ chức tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn đến chi hội, thôn xóm, hội viên, nông dân tích cực tham gia xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa đạt tiêu chí đề ra.

3. Trách nhiệm của các đơn vị chỉ đạo điểm cấp tỉnh:

 3.1. Ban Tuyên huấn Hội nông dân tỉnh:

- Triển khai kế hoạch đến thôn Trung thành - Thanh thủy- Thanh liêm xong trước 15/5/2012.

- Khảo sát hiện trang để xây dựng nội dung chi tiết để triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng thành công mô hình điểm cấp tỉnh.

- Hàng tháng báo cáo kết quả chỉ đạo về BTVHND tỉnh; tổng hợp kết quả chỉ đạo các huyện, thành hội. Kiểm tra, đánh giá kết quả chỉ đạo của các huyện, thành hội.         

- Phối hợp với Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tổ chức lớp tập huấn nhằm tuyên truyền cho cán bộ, hội viên nông dân về các tiêu chuẩn để xây dựng xã văn hoá đạt chuẩn, phát động phong trào xây dựng gia đình văn hoá…

          + Thời gian thực hiện: Từ tháng 5 đến tháng 11/2012, dự kiến 2 buổi

          - Tháng 12/2012: Tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2012 tại xã Thanh Thuỷ, huyện Thanh Liêm, làm mô hình điểm nhân rộng.

          3.2. Hội nông dân huyện Thanh Liêm:

          - Phân công cán bộ để cùng Ban Tuyên huấn HND tỉnh triển khai thực hiện mô hình điểm tại làng Trung Thành xã Thanh Thuỷ đảm bảo kế hoạch, nội dung đề ra.

-  Phối hợp với Phòng Văn hoá và Thông tin tập huấn hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, hội viên nông dân xã thực hiện tiêu chí do ngành quản lý. Hướng dẫn chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận "Xã đạt chuẩn làng văn hoá ".

3.3. Hội nông dân xã Thanh Thuỷ:

- Căn cứ vào Kế hoạch của Ban chỉ đạo Hội nông dân tỉnh xây dựng kế hoạch, báo cáo cấp ủy xã, chi ủy, trưởng thôn Trung thành để triển khai và tổ chức thực hiện các nội dung kế hoạch đề ra.

- Trên cơ sở kết quả xây dựng làng văn hóa đến năm 2011, mục tiêu xây dựng năm 2012 để phấn đấu trở thành làng văn hóa cấp tỉnh để cụ thể hóa các nội dung về tiêu chí làng văn hóa, gia đình văn hóa triển khai đến BCHHND chi hội, tổ hội và hội viên, nông dân thực hiện. Trong đó xây dựng được các mô hình do chi hội đảm nhận, thực hiện ( như nội dung đề ra), tổ chức thực hiện để hoàn thành các chỉ tiêu công tác Hội do HND xã giao.

- Phối hợp tổ chức tập huấn, tuyên truyền đến hội viên, nông dân các văn bản liên quan đến xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa.

- Phối hợp các chi hội đoàn thể trong thôn để xây dựng thành công làng văn hóa điểm.

- Thường xuyên báo cáo tình hình, tiến độ tổ chức thực hiện, kết quả thực hiện về Ban Tuyên huấn HND tỉnh để kịp thời chỉ đạo.

 Trên đây là Kế hoạch xây dựng mô hình điểm làng văn hóa; BTVHND các huyện, thành hội triển khai, tổ chức thực hiện. Tổ chức sơ kết, tổng kết điểm xong trong tháng 11/2012, kết quả chỉ đạo điểm các huyện, thành hội báo cáo gửi về Ban Thường vụ Hội nông dân tỉnh qua Ban Tuyên huấn tổng hợp báo cáo về BTVHND tỉnh và sở Văn hóa thể thao- du lịch kịp thời.

 

Nơi nhận:

- TW Hội nông dân Việt Nam

- Sở Văn hoá thể thao và du lịch tỉnh

- Ban Tuyên giáo, ban Dân vận tỉnh

- BTV HND tỉnh

- Các huyện, thành hội.

- Các Ban tỉnh hội.

- HND xã Thanh Thuỷ

- Lưu vp;

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

LÊ THỊ HỒNG LẠNG

 

 

Website được thiết kế với sự hỗ trợ của VNPT HÀ NAM
 
Hội nông dân tỉnh Hà Nam