Hội nông dân Hà Nam - Phát động nhắn tin ủng hộ cuộc thi
Tỷ giá
Thời tiết Hà nam
Tỷ giá
Giá vàng
Mua
Bán
Hỗ trợ trực tuyến
Liên kết website
Thống kê truy cập
Online 294
All 11141561
Cập nhật ngày : 12/3/2012 4:10:56 PM

 

 

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN ĐIỀU HÀNH ĐỀ ÁN 554

*

Số          -CV/HNDTW

V/v phát động nhắn tin ủng hộ cuộc thi

Hà Nội, ngày 5  tháng 11 năm 2012

 

 

 

 

               Kính gửi:  Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố

 

 

Thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân”, trong những năm qua công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm, nhằm làm cho cán bộ, nhân dân trong đó có người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số hiểu biết và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Ngày 04/5/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 554/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số từ năm 2009 đến năm 2012”. Ngày 20/6/2012 Quốc hội ban hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, đây là văn bản có giá trị pháp lý cao khẳng định vai trò quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong sự phát triển kinh tế, xã hội.

Xuất phát từ nhu cầu tìm hiểu pháp luật và chủ trương xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Ban Điều hành Đề án 554 ở Trung ương (Bộ Nông nghiệp và PTNT, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Ủy ban Dân tộc, Hội Nông dân Việt Nam) phối hợp với các Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Trung ương Hội Người cao tuổi, Trung ương Đoàn Thanh niên CSHCM, Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện Việt Nam- VTC và các nhà mạng di động Vinaphone, Mobilephone, Viettel, Gtel Telecom tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số bằng hình thức sân khấu hóa” ở 4 khu vực và chung kết toàn quốc.

Để góp phần thực hiện chủ trương “xã hội hóa” công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân nói chung và cho người dân nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng, ngày 23 tháng 10 năm 2012, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Quyết định số 1952/QĐ-BTTTT về số dịch vụ nhắn tin và giá cước bản tin nhắn ủng hộ cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số từ các thuê bao mạng viễn thông cố định và mạng thông tin di động. Việc nhắn tin được thực hiện theo cú pháp:

THPLHND gửi 147.

Mỗi tin nhắn ủng hộ trị giá 5.000 đồng và giá cước 300 đồng/bản tin nhắn.

Thời gian nhắn tin bắt đầu từ 9/11/2012.

Số tiền nhắn tin ủng hộ cuộc thi một phần được sử dụng vào việc tổ chức cuộc thi, phần còn lại dùng để thành lập Quỹ Hỗ trợ pháp luật cho người dân nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số và đầu tư xây dựng nông thôn mới.

Đây là cuộc thi có ý nghĩa chính trị sâu sắc, rộng lớn, Ban Điều hành Đề án 554 Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố có Công văn phát động từ tỉnh đến chi tổ Hội, vận động cán bộ, hội viên, nông dân nhắn tin ủng hộ cuộc thi, tạo nên một sân chơi hấp dẫn, nâng cao ý thức trách nhiệm trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật và chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên, nông dân; đồng thời gắn trách nhiệm, huy động nguồn lực của mọi tổ chức, cá nhân vào công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu VP, TT

T/M BAN ĐIỀU HÀNH

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

 PHÓ CHỦ TỊCH BCH TW HỘI NDVN

Nguyễn Duy Lượng

 

 

 

 

 

 

 

 

Website được thiết kế với sự hỗ trợ của VNPT HÀ NAM
 
Hội nông dân tỉnh Hà Nam