Hội nông dân Hà Nam - Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V thông qua ngày 24/12/2008)
Tỷ giá
Thời tiết Hà nam
Tỷ giá
Giá vàng
Mua
Bán
Hỗ trợ trực tuyến
Liên kết website
Thống kê truy cập
Online 154
All 11141407
Cập nhật ngày : 4/24/2012 9:32:48 AM

 

Điều lệ
Hội Nông dân Việt
Nam

(Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V thông qua ngày 24/12/2008)

 

Những vấn đề cơ bản về Hội Nông dân Việt Nam:

Hội Nông dân Việt Nam mà tiền thân là Nông hội đỏ, được thành lập ngày 14 tháng 10 năm 1930, trải qua các thời kỳ cách mạng luôn trung thành với Đảng và dân tộc. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam luôn là tổ chức trung tâm,  nòng cốt trong các phong trào nông dân và xây dựng nông thôn mới.

Mục đích của Hội là tập hợp đoàn kết nông dân, xây dựng giai cấp nông dân vững mạnh về mọi mặt, xứng đáng là lực lượng đồng minh tin cậy trong khối liên minh vững chắc công, nông, trí, bảo đảm thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.

Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng Hội vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động; nâng cao vai trò đại diện, phát huy quyền làm chủ, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân.

Phát huy truyền thống yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tinh thần cách mạng, lao động sáng tạo, cần kiệm, tự lực, tự cường, đoàn kết của nông dân; tích cực và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng văn hoá, giữ vững quốc phòng, an ninh, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chương I:
Tính chất, chức năng, nhiệm vụ của 
Hội

Điều 1:

Hội Nông dân Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp nông dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo và là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; cơ sở chính trị của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 2:

Chức năng của Hội Nông dân Việt Nam:

1. Tập hợp, vận động, giáo dục hội viên, nông dân phát huy quyền làm chủ, tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt.

2. Đại diện giai cấp nông dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

3. Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân; tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân trong sản xuất và đời sống.

Điều 3:

Nhiệm vụ của Hội Nông dân Việt Nam:

1. Tuyền truyền, giáo dục cho cán bộ, hội viên, nông dân hiểu biết đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, chỉ thị của Hội, khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí cách mạng, tinh thần tự lực, tự cường, lao động sáng tạo của nông dân.

2. Vận động, tập hợp và làm nòng cốt tổ chức các phong trào nông dân phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của hội viên, nông dân.

3. Các cấp Hội là thành viên tích cực trong hệ thống chính trị thực hiện các chính sách, pháp luật, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước ở nông thôn. Hướng dẫn phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp. Tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ và dạy nghề giúp nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, bảo vệ môi trường.

4. Đoàn kết, tập hợp đông đảo nông dân vào tổ chức Hội, phát triển và nâng cao chất lượng hội viên. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về mọi mặt; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ công nghiệp hoá  - hiện đại hoá đất nước.

5. Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tham gia  giám sát và phản biện xã hội theo quy chế. Kịp thời phản ánh tâm tư nguyện vọng của nông dân với Đảng và Nhà nước; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của hội viên, nông dân. Thực hiện Pháp lệnh Dân chủ cơ sở, giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nông dân; góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội.

6. Mở rộng hoạt động đối ngoại theo quan điểm, đường lối của Đảng, tăng cường hợp tác, trao đổi, học tập kinh nghiệm, tiến bộ khoa học kỹ thuật, quảng bá hàng hoá nông sản, văn hoá Việt Nam với tổ chức nông dân, tổ chức quốc tế, các tổ chức chính phủ, phi chính phủ trong khu vực và trên thế giới.

Chương II:
Hội 
viên

Điều 4:

1. Nông dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên không phân biệt nam, nữ, dân tộc, tôn giáo, hoạt động trong các lĩnh vực nông, lâm, ngư, diêm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và các lao động khác trên lãnh thổ Việt Nam nếu tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện xin vào Hội được Ban chấp hành cơ sở Hội đồng ý thì kết nạp vào Hội.

2. Cán bộ chuyên trách công tác Hội, ủy viên Ban chấp hành từ cấp xã, phường, thị trấn trở lên đương nhiên là hội viên Hội Nông dân Việt Nam.

Điều 5

Hội viên có nhiệm vụ:

1. Chấp hành Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Hội, sinh hoạt và  đóng hội phí đầy đủ theo quy định của Ban Thường vụ Trung ương Hội.

2. Gương mẫu và tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội; đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau; thực hiện Pháp lệnh Dân chủ; xây dựng gia đình nông dân văn hoá; thôn, ấp, bản, làng văn hoá; thực hiện nghĩa vụ công dân, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

3. Tích cực xây dựng cơ sở Hội vững mạnh. Tuyên truyền, vận động phát triển hội viên mới; tích cực tham gia các hoạt động và phong trào nông dân ở địa phương, xây dựng quỹ hoạt động Hội.

Điều 6:

Hội viên có quyền và lợi ích:

1. Được Hội hướng dẫn và hỗ trợ để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống; được hưởng các phúc lợi do Hội tổ chức; được Hội bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp. Khi cán bộ, hội viên gặp khó khăn thì được yêu cầu Hội giúp đỡ.

2. Được thảo luận và biểu quyết những công việc của Hội; được quyền ứng cử, đề cử và bầu cử vào cơ quan lãnh đạo của Hội; phê bình, chất vấn tổ chức và cán bộ của Hội; kiến nghị với tổ chức Hội; thông qua tổ chức Hội đề xuất với Đảng, Nhà nước về nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của mình.

3. Có thành tích xứng đáng thì được Hội khen thưởng hoặc được Hội đề nghị Nhà nước khen thưởng.

Chương III:
Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của cơ quan lãnh đạo 
Hội

Điều 7:

Hội Nông dân Việt Nam tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Cơ quan lãnh đạo của Hội và đại biểu dự đại hội các cấp được bầu cử trực tiếp bằng phiếu kín.

Điều 8:

Hệ thống tổ chức của Hội gồm bốn cấp: Trung ương; tỉnh; huyện; xã và các đơn vị tương đương cùng cấp.

Điều 9:

Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội Nông dân Việt Nam là Đại hội đại biểu toàn quốc. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của mỗi cấp là đại hội cấp đó.

1. Số lượng và cơ cấu đại biểu đại hội cấp nào do ban chấp hành cấp trên trực tiếp hướng dẫn và do ban chấp hành cấp đó quyết định. Đại hội chỉ hợp lệ khi có mặt hai phần ba (2/3) tổng số hội viên (nếu là đại hội toàn thể hội viên) hoặc hai phần ba (2/3) tổng số đại biểu được triệu tập trở lên (nếu là đại hội đại biểu).

2. Đại biểu chính thức của đại hội gồm: ủy viên ban chấp hành đương nhiệm của cấp đó, đại biểu do đại hội cấp dưới bầu lên, đại biểu do ban chấp hành cấp triệu tập đại hội chỉ định. Số đại biểu chỉ định không quá năm phần trăm (5%) tổng số đại biểu được triệu tập.

3. Đại hội các cấp có nhiệm vụ: thảo luận và thông qua báo cáo của ban chấp hành nhiệm kỳ qua; quyết định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới; đóng góp ý kiến vào các văn kiện đại hội cấp trên; bầu ban chấp hành khoá mới và bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Đại hội đại biểu toàn quốc có nhiệm vụ sửa đổi, bổ sung và thông qua Điều lệ Hội.

4. Nhiệm kỳ đại hội cấp cơ sở, huyện, tỉnh và Trung ương là năm năm. Trường hợp đặc biệt đại hội nhiệm kỳ có thể triệu tập sớm hoặc muộn hơn thời gian quy định nhưng không quá một năm và phải được Hội cấp trên trực tiếp đồng ý, thông báo cho Hội cấp dưới biết.

Điều 10:

Tổ chức ban chấp hành Hội Nông dân các cấp:

1. Số lượng và cơ cấu ban chấp hành cấp nào do ban chấp hành Hội cấp trên trực tiếp hướng dẫn và do đại hội cấp đó quyết định. Trong nhiệm kỳ, nếu số lượng ủy viên ban chấp hành khuyết thì hội nghị ban chấp hành hoặc hội nghị đại biểu bầu bổ sung. Số ủy viên ban chấp hành được bầu cử bổ sung cấp tỉnh, thành phố và Trung ương không quá một phần ba (1/3) so với số ủy viên ban chấp hành do đại hội quyết định; cấp huyện,  thành, quận, thị xã; xã, phường, thị trấn và đơn vị tương đương được bổ sung đủ số lượng ủy viên ban chấp hành mà đại hội đã quyết định.

2. Ban chấp hành là cơ quan lãnh đạo giữa 2 kỳ đại hội, ban chấp hành cấp dưới phải được ban chấp hành cấp trên trực tiếp công nhận. Ban chấp hành bầu ban thường vụ, bầu Chủ tịch, các phó Chủ tịch trong số ủy viên ban thường vụ. Số lượng và cơ cấu ban thường vụ do ban chấp hành quyết định, tổng số ủy viên ban thường vụ không quá một phần ba (1/3) tổng số ủy viên ban chấp hành, trường hợp khuyết được bầu bổ sung cho đủ số lượng. Thường trực (không phải là một cấp) gồm Chủ tịch, các phó Chủ tịch thay mặt ban thường vụ giải quyết công việc giữa hai kỳ hội nghị ban thường vụ theo nghị quyết, chủ trương của ban chấp hành, ban thường vụ.

3. Trường hợp đặc biệt cần chỉ định ban chấp hành Hội Nông dân lâm thời thì ban chấp hành Hội cấp trên trực tiếp chỉ định các ủy viên ban chấp hành, ban thường vụ, Chủ tịch, phó Chủ tịch.

Ban chấp hành lâm thời có nhiệm vụ thực hiện Điều lệ và các quy định của Hội; chuẩn bị và tổ chức đại hội để bầu ra ban chấp hành chính thức.

Thời gian hoạt động của ban chấp hành Hội Nông dân lâm thời không quá sáu tháng.

4. Ban Thường vụ Trung ương Hội thay mặt Ban chấp hành Trung ương Hội chỉ đạo các cấp Hội tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội và các nghị quyết của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Hội. Ban Thường vụ Trung ương Hội thành lập Văn phòng, các ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp làm tham mưu, giúp việc. Ban Thường vụ tỉnh, thành Hội thành lập Văn phòng và các ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Trung ương Hội. Cấp huyện và cơ sở phân công cán bộ phụ trách các mặt công tác của Hội.

5. Ban chấp hành từ cấp huyện trở lên họp thường kỳ một năm hai lần; Ban Thường vụ Trung ương Hội họp thường kỳ ba tháng một lần; ban thường vụ tỉnh, thành Hội; huyện, thị Hội mỗi tháng họp một lần. Khi cần thiết ban chấp hành, ban thường vụ Hội Nông dân các cấp họp bất thường. Hội nghị ban chấp hành, ban thường vụ chỉ hợp lệ khi có mặt hai phần ba (2/3) số ủy viên được triệu tập trở lên. Nghị quyết ban chấp hành, ban thường vụ có giá trị khi quá một phần hai (1/2) tổng số ủy viên ban chấp hành hay ban thường vụ được triệu tập biểu quyết đồng ý. ủy viên ban chấp hành nghỉ hưu hoặc chuyển công tác khác đương nhiên không còn là ủy viên của ban chấp hành.

Điều 11:

Nhiệm vụ của ban chấp hành từ cấp huyện trở lên:

1. Tổ chức thực hiện và hướng dẫn Hội cấp dưới thực hiện Điều lệ và nghị quyết của Hội; nghiên cứu thi hành các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về mọi mặt.

2. Phối hợp với chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể tổ chức hướng dẫn hội viên, nông dân thi đua thực hiện các phong trào phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội - quốc phòng, an ninh, xây dựng nông thôn mới.

3. Chuẩn bị nội dung và tổ chức đại hội cấp mình khi hết nhiệm kỳ.

Chương IV:
Tổ chức cơ sở Hội

Điều 12:

Tổ chức cơ sở Hội Nông dân là nền tảng của Hội, là nơi trực tiếp với hội viên, nông dân. Tổ chức cơ sở Hội Nông dân theo đơn vị xã, phường, thị trấn. Những đơn vị kinh tế nông, lâm trường, hợp tác xã nếu có nhu cầu thành lập tổ chức Hội Nông dân và được Hội cấp trên trực tiếp xem xét quyết định thì thành lập tổ chức Hội Nông dân phù hợp. Những cơ sở Hội khi có nhu cầu sáp nhập, chia tách, giải thể thì ban chấp hành cơ sở đề nghị ban chấp hành cấp trên trực tiếp xem xét quyết định. Ban chấp hành, Ban Thường vụ cơ sở Hội sinh hoạt mỗi tháng một kỳ, khi cần thiết thì họp bất thường.

Điều 13:

Ban chấp hành cơ sở Hội Nông dân có nhiệm vụ:

1. Hướng dẫn các chi Hội, tổ Hội học tập, thực hiện Điều lệ và nghị quyết, chỉ thị của Hội; các nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và của cấp ủy, chính quyền cơ sở.

2. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phối hợp với chính quyền, các ngành, Mặt trận, đoàn thể ở cơ sở tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện các phong trào phát triển kinh tế - xã hội, tham gia kinh tế hợp tác và hợp tác xã, làng nghề, trang trại và các loại hình kinh tế tập thể khác. Tổ chức hoạt động hỗ trợ, tư vấn, dịch vụ giúp nông dân phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của hội viên, nông dân.

3. Nâng cao chất lượng hội viên; bồi dưỡng cán bộ Hội; duy trì nền nếp sinh hoạt với nội dung thiết thực; xây dựng quỹ Hội, thu nộp hội phí đúng quy định.

4. Kiểm tra việc thực hiện Điều lệ, chỉ thị, nghị quyết của Hội; phối hợp với chính quyền, Mặt trận, đoàn thể giám sát thực hiện chính sách, pháp luật ở nông thôn; tham gia thực hiện Pháp lệnh Dân chủ cơ sở, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; bồi dưỡng và giới thiệu với Đảng những cán bộ, hội viên ưu tú để Đảng xem xét, kết nạp.

5. Thường xuyên phản ảnh tình hình tổ chức, hoạt động của Hội, tình hình sản xuất, đời sống, tâm tư nguyện vọng và những kiến nghị của hội viên, nông dân với cấp ủy Đảng, chính quyền cùng cấp và Hội cấp trên.

6. Chuẩn bị nội dung, tổ chức Đại hội khi hết nhiệm kỳ.

Điều 14:

Chi Hội tổ chức theo thôn, ấp, bản, làng, khu phố, hợp tác xã và theo nghề nghiệp. Chi Hội có thể chia thành nhiều tổ Hội. Đại hội toàn thể hội viên hoặc đại biểu hội viên (nơi có đông hội viên) bầu ra ban chấp hành chi Hội. Ban chấp hành chi Hội bầu ra chi Hội trưởng, chi Hội phó. Bầu cử ban chấp hành chi Hội, chi Hội trưởng, chi Hội phó bằng hình thức bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết. Chi Hội là đơn vị hành động, cầu nối của ban chấp hành cơ sở với hội viên, nông dân. Nhiệm kỳ ban chấp hành chi Hội là hai năm rưỡi. Chi Hội mỗi tháng họp một kỳ. Điều 15:

Nhiệm vụ của chi Hội:

1. Tổ chức học tập, phổ biến chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Hội cấp trên đến hội viên, nông dân. Chi Hội phối hợp với các tổ chức trong hệ thống chính trị ở thôn, ấp, bản, làng, khu phố... vận động nông dân thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật và nghĩa vụ công dân với Nhà nước. Thực hiện tốt Pháp lệnh Dân chủ cơ sở, vận động hoà giải tranh chấp trong nội bộ nông dân; nòng cốt trong các phong trào phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới.

2. Hướng dẫn các tổ Hội học tập nâng cao chất lượng và phát triển hội viên, sinh hoạt tổ Hội, thu nộp hội phí, xây dựng quỹ Hội; đoàn kết tương trợ giúp nhau trong sản xuất và đời sống.

3. Hàng tháng chi Hội phải báo cáo với ban chấp hành cơ sở và tổ chức Đảng cùng cấp về tình hình tổ chức, hoạt động của Hội, sản xuất, đời sống và tâm tư nguyện vọng của hội viên, nông dân.

Điều 16:

Tổ Hội là đơn vị dưới chi Hội, được thành lập theo địa bàn dân cư, theo nghề nghiệp, đơn vị kinh tế, tổ hợp tác,… cho phù hợp và thuận tiện sinh hoạt. Tổ Hội có tổ trưởng và tổ phó do hội viên cử. Mỗi tháng tổ Hội sinh hoạt một kỳ.

Điều 17:

Nhiệm vụ của tổ Hội là tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân đoàn kết, tương trợ, hợp tác lao động sản xuất, thực hiện nghĩa vụ công dân, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của hội viên, nông dân, vận động hội viên, nông dân xây dựng gia đình văn hoá, giữ gìn an ninh trật tự, hoà giải những vụ tranh chấp của hội viên, nông dân; thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển hội viên, xây dựng quỹ Hội, thu nộp hội phí theo quy định.

 

Chương V:
Công tác kiểm tra

Điều 18:

Ban chấp hành, ban thường vụ các cấp thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra nhằm phục vụ yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức và hoạt động của Hội. Ban thường vụ Hội Nông dân cấp nào lập ra ban kiểm tra của Hội cấp đó.

Điều 19:

Ban kiểm tra giúp ban chấp hành, ban thường vụ thực hiện công tác kiểm tra của Hội gồm những nội dung sau:

1. Kiểm tra, giám sát cán bộ, hội viên, tổ chức Hội cấp dưới về chấp hành Điều lệ Hội, thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Hội.

2. Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính Hội, thực hiện các chương trình, dự án kinh tế - xã hội của Hội cùng cấp và cấp dưới.

3. Tham gia hoà giải và giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của nông dân; giải quyết những vụ việc của cán bộ, hội viên thuộc thẩm quyền của Hội.

4. Giám sát việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở nông thôn.

Chương VI:
Khen thưởng và kỷ luật

Điều 20:

Khen thưởng:

Tổ chức Hội, cán bộ, hội viên và những người có công với tổ chức Hội, với giai cấp nông dân tuỳ theo thành tích, được Hội khen thưởng.

Các hình thức khen thưởng của Hội do Ban chấp hành Trung ương Hội quy định.

Điều 21:

Kỷ luật:

1. Tổ chức Hội, cán bộ, hội viên có sai phạm, tùy theo mức độ mà Hội có các hình thức kỷ luật sau đây:

- Đối với tổ chức: khiển trách, cảnh cáo, giải tán.

- Đối với cán bộ: khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

- Đối với hội viên: khiển trách, cảnh cáo, xoá tên và thu hồi thẻ hội viên.

2. Thẩm quyền thi hành kỷ luật do Ban Thường vụ Trung ương Hội quy định.

 

Chương VII:

Tài chính của Hội

Điều 22:

Tài chính của Hội bao gồm ngân sách Nhà nước cấp; hội phí, quỹ Hội; nguồn thu từ tổ chức sản xuất, dịch vụ; từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ và các nguồn thu khác.

Tài chính của Hội chi cho các hoạt động của Hội.

Điều 23:

Các cấp Hội thực hiện chế độ quản lý tài chính theo quy định của Nhà nước và của Trung ương Hội.

Chương VIII:
Chấp hành điều lệ hội

 

Điều 24:

Các cấp Hội và cán bộ, hội viên có nhiệm vụ chấp hành Điều lệ Hội. Ban chấp hành Trung ương Hội có trách nhiệm hướng dẫn thi hành Điều lệ này.

Điều 25:

Việc sửa đổi Điều lệ Hội do Đại hội đại biểu toàn quốc hoặc Hội nghị đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam quyết định./.

 

 

 

 

 

Website được thiết kế với sự hỗ trợ của VNPT HÀ NAM
 
Hội nông dân tỉnh Hà Nam