Hội nông dân Hà Nam - CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN TÌNH HUỐNG
Tỷ giá
Thời tiết Hà nam
Tỷ giá
Giá vàng
Mua
Bán
Hỗ trợ trực tuyến
Liên kết website
Thống kê truy cập
Online 2070
All 11038646
CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN TÌNH HUỐNG
Cập nhật ngày : 8/5/2011 2:48:05 PM

 

HỘI NÔNG DÂN TỈNH HÀ NAM

   BTC HỘI THI CẤP TỈNH

 

 CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN TÌNH HUỐNG

(Hội thi cấp tỉnh)

--------

Câu 1: Anh A năm nay 35 tuổi ở thị trấn B nơi có tổ chức cơ sở Hội, anh là chủ cửa hàng kinh doanh vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp, có nguyện vọng xin vào Hội, anh A có đủ điều kiện vào Hội không? Nếu đủ điều kiện thì cần làm những thủ tục gì?

Trả lời: Theo quy định của Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam tại chương II, điều 4, điểm 1: Nông dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên không phân biệt nam, nữ, dân tộc, tôn giáo, hoạt động trong các lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, diêm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và các lao động khác trên lãnh thổ Việt Nam nếu tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện xin vào Hội được Ban Chấp hành cơ sở Hội đồng ý thì kết nạp vào Hội; Hướng dẫn số 334-HD/HND ngày 07/5/2009 của Hội Nông dân Việt Nam về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam nêu rõ: Các lao động khác trên lãnh thổ Việt Nam là những người không phải là nông dân, nhưng trong lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp có liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn cư trú tại nơi có tổ chức Hội.

Như vậy đối chiếu với Điều lệ Hội và hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội anh A không trực tiếp sản xuất nông nghiệp, nhưng trong lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp có liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn cư trú tại nơi có tổ chức Hội. Như vậy anh A đủ điều kiện kết nạp vào Hội; anh A có nguyện vọng vào Hội phải làm đơn xin vào Hội gửi Ban Chấp hành chi Hội. Ban Chấp hành chi Hội xét duyệt và lập danh sách đề nghị Ban Chấp hành cơ sở Hội xét ra quyết định kết nạp. BCH chi tổ chức kết nạp.

Câu 2: Tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã A, trong phần bầu cử Ban Chấp hành HND khóa mới, có một số Đại biểu chính thức của Đại hội đề cử 01 hội viên không phải là đại biểu Đại hội để bầu vào Ban Chấp hành. Là Chủ tịch HND xã tham gia đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí xử lý vấn đề này như thế nào?

Trả lời:  Mỗi khi tổ chức Đại hội thì TƯHND Việt Nam đều có hướng dẫn mới. Theo Hướng dẫn số 334-HD/HND ngày 07/5/2009 hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam tại Điều 6, điểm 2 về quyền ứng cử, đề cử và bầu cử tại Đại hội quy định:

Về đề cử: đại biểu chính thức có quyền đề cử những hội viên là đại biểu chính thức hoặc hội viên không phải là đại biểu để bầu tham gia Ban Chấp hành. Khi đề cử hội viên không phải là đại biểu của Đại hội thì người đề cử phải báo cáo bằng văn bản với đoàn chủ tịch về sơ yếu lý lịch và chịu trách nhiệm về nhân sự đề cử và phải được sự đồng ý của người được đề cử. Như vậy nếu là Chủ tịch Hội Nông dân xã tham gia đoàn chủ tịch Đại hội, tôi sẽ đề nghị đoàn chủ tịch Đại hội hội ý, yêu cầu đại biểu có ý kiến đề cử phải báo cáo sơ yếu lý lịch và ý kiến đồng ý của người được đề cử để đoàn chủ tịch Đại hội xem xét, quyết định.

Câu 3: Năm 1993, Nhà nước giao 1ha đất cho gia đình ông T sử dụng vào mục đích nông nghiệp và đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến hết năm 2003. Hai vợ chồng ông T đi lao động phổ thông ở một tỉnh khác để tăng thu nhập cho gia đình, đất đai để lại cho các con đã thành niên quản lý và hàng năm vẫn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước. Đầu năm 2003, hội nghị thôn đã ra quyết định thu hồi diện tích trên của vợ chồng ông T với lý do vợ chồng ông T không sử dụng đất. Theo đồng chí, hội nghị thôn ra quyết định thu hồi diện tích trên của vợ chồng ông T có đúng không?

Trả lời:  Theo quy định tại khoản 10 và 11, Điều 38 Luật Đất đai năm 2003 thì Nhà nước thu hồi đất trong các trường hợp: " đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn mà không được gia hạn khi hết thời hạn và đất trồng cây hàng năm được giao cho người sử dụng mà không sử dụng trong thời hạn 12 tháng, đất trồng cây lâu năm 18 tháng và đất trồng rừng 24 tháng".

Khi người sử dụng vi phạm những quy định trên thì UBND xã có quyền đề nghị UBND huyện, cơ quan có thẩm quyền giao đất ra quyết định thu hồi đất. Hội nghị thôn không phải là cấp chính quyền, chỉ có quyền đề nghị cơ quan hành chính Nhà nước ra quyết định thu hồi đất. Việc hội nghị thôn ra quyết định thu hồi đất của gia đình ông T là sai, không đúng quy định thẩm quyền cơ quan Nhà nước được quyết định thu hồi đất.

Trường hợp nêu trên, vợ chồng ông T đi làm ăn xa ở tỉnh khác và giao đất cho con đã thành  niên sử dụng, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước, không để đất hoang hoá hoặc sử dụng trái mục đích. Vì vậy không có lý do để thu hồi đất. Việc hội nghị thôn ra quyết định thu hồi đất là trái thẩm quyền và quyết định đó không có giá trị về mặt pháp lý.

Câu 4: Bà An là hội viên nông dân chi Hội M gửi đơn khiếu nại đã được cơ quan chức năng và cấp có thẩm quyền xem xét và ban hành Quyết định giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Nhưng bà An không thực hiện vẫn tiếp tục khiếu nại, là Chủ tịch Hội Nông dân xã đồng chí xử lý như thế nào?

Trả lời: Trong trường hợp này, tôi phải phân tích, giải thích, vận động, tuyên truyền để hội viên, nông dân hiểu và nghiêm chỉnh chấp hành quyết định giải quyết đúng chính sách pháp luật và đúng thẩm quyền của cơ quan hành chính, đồng thời phối hợp với chính quyền cấp cơ sở có liên quan thực hiện nghiêm túc quyết định giải quyết của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Câu 5: Một chi hội trưởng nông dân ở 1 thôn có 20 hộ nông dân nghèo có nhu cầu vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp vì thế đã lên đề nghị với Chủ tịch Hội Nông dân xã xem xét giải quyết. Là Chủ tịch Hội Nông dân cơ sở, đồng chí giải quyết như thế nào?

Trả lời:

Là Chủ tịch Hội Nông dân cơ sở, tôi giải quyết bằng cách: sẽ chỉ đạo, hướng dẫn đồng chí Chi hội trưởng thành lập tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV), tổ chức họp để bầu Ban quản lý tổ, xây dựng quy ước hoạt động của tổ, bình xét công khai các hộ có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn vào danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội (theo mẫu) trình UBND xã xác nhận và đề nghị phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho vay.

(Đây là một trong 6 nội dung mà Ngân hàng chính sách xã hội uỷ thác cho các tổ chức chính trị - xã hội trong quy trình cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác).

Câu 6. Tại chi Hội Nông dân A, có một số hội viên, nông dân cho rằng, HND xã không có chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật cho nông dân, chức năng này chỉ thuộc về Khuyến nông xã. Theo đồng chí điều đó đúng hay sai, tại sao?

Trả lời:  Quan điểm cho rằng việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật cho nông dân chỉ thuộc về Khuyến nông xã là sai. Tại điểm 3, Điều 3, Chương I Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam quy định: "Các cấp Hội là thành viên tích cực trong hệ thống chính trị thực hiện các chính sách, pháp luật, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước ở nông thôn. Hướng dẫn phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp. Tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ và dạy nghề giúp nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, bảo vệ môi trường". Trong báo cáo chính trị tại Đại hội V Hội NDVN phần nhiệm vụ và giải pháp có đoạn nêu: " phối hợp với các bộ, ngành, doanh nghiệp, nhà khoa học tổ chức các hoạt động hỗ trợ chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ cho nông dân, đưa nhanh các giống mới có năng suất, chất lượng và hiệu quả; vật tư nông nghiệp tiên tiến; công nghệ mới phục vụ sản xuất kinh doanh", như vậy việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật cho hội viên nông dân là một trong những hoạt động nhằm nâng cao trình độ của nông dân về kiến thức khoa học kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất tăng hiệu quả lao động, cải thiện đời sống.

                                                                     BAN TỔ CHỨC HỘI THI

 

 

 

 

Website được thiết kế với sự hỗ trợ của VNPT HÀ NAM
 
Hội nông dân tỉnh Hà Nam