Công văn về tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân phòng, chống dịch Covid-19

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BCH HND TỈNH HÀ NAM

*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  375 - CV/HNDT

Hà Nam, ngày 30 tháng 9 năm 2021

"Về tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân phòng, chống dịch Covid-19"

 

        

    Kính gửi: Ban Thường v Hi Nông dân các huyn, th, thành ph.

 

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh; trong thi gian qua, các s, ban, ngành cp tnh và cp y, chính quyn các huyn, th xã, thành phố đã tích cc, ch động chỉ đạo và triển khai kịp thời các biện pháp bảo vệ, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm cũng như các tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay, tình hình dch bnh Covid-19 đang din biến rt phc tạp, số người nhiễm và bị ảnh hưởng bởi Covid-19 gia tăng tại các địa phương, cơ sở. Để chủ động ứng phó với tác động của đại dịch Covid-19 nhằm bảo đảm an toàn cho nhân dân trong tỉnh, Ban Thường v Hi Nông dân tỉnh yêu cu Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố thực hiện các ni dung c th sau:

1. Thường xuyên cập nhật các văn bản, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và các địa phương về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19; kịp thời thông tin, tuyên truyền sâu rộng để hội viên nông dân và các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chng dịch; đồng lòng tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền; tuyệt đối không lơ là, chủ quan trước diễn biến phức tạp, khó lường, của dịch bệnh trong tình hình hiện nay.

2. Tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên nông dân và các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm quy định giãn cách xã hội, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết, tránh lây nhiễm chéo trong cộng đồng; giữ khoảng cách tối thiểu 02 mét khi giao tiếp; không tập trung quá 02 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng; phối hợp tốt với lực lượng chức năng, lấy mẫu xét nghiệm, tiêm chủng đầy đủ với tinh thân “Vacine tốt nhất là Vacine được tiêm sớm nhất”, tiếp tục tuân thủ yêu cầu 5K của Bộ Y tế để đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và toàn xã hội.

3. Nắm chác tình hình tâm tư, nguyện vọng, đời sổng, việc làm của hội viên, nông dân; tham mưu các cấp ủy, chính quyền quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ những gia đình gặp khó khăn do dịch Covịd-19. Phổi hợp giám sát các cấp ủy, chinh quyền triển khai thực hiện hiệu quả. kịp thời, công khai, minh bạch Nghị quyết 68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg, ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hường bởi dịch Covid-19.

4. Phối hợp với chính quyền cơ sở hướng dẫn, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Tổ Covid-19 cộng đồng; tiếp tục thành lập các Tổ tương hỗ giúp nông dân khu vục cách ly, khu vực phong tỏa sản xuất, bảo quản và tiêu thụ nông sản kịp thời vụ; tích cực tham gia cung cấp lương thực, thực phẩm, thuốc thang, nhu yếu phẩm cho nhân dân khu vực cách ly, khu vực phong tỏa, các đổi tượng chính sách, hộ nghèo, hộ yếu thế, người lao dộng tại các khu công nghiệp... đảm bảo sức khỏe, đời sống cho nhân dân.

5. Phối hợp tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, động viên các lực lượng trên tuyến đầu phòng, chống dịch. Tiếp tục tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia ùng hộ “Quỹ phòng, chống dịch Covid- 19” ; “Quỹ Vắc-xin phòng Covid-19" của tình; vận động cán bộ, hội viên, nông dân hưởng ứng ủng hộ chương trình “ Triệu phần quà, nghìn tấn nông sản nghĩa tình cùng cả  nước vượt qua dịch bệnh Covid- 19”; tuyên truyền các tấm gương tổ chức, cá nhân tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, tạo sự lan tỏa tích cực trong cộng đồng.

Nhận được công văn này đề nghị Ban Thường v Hi Nông dân các huyn, th, thành ph khẩn trương trin khai thc hin. Thường xuyên báo cáo v Tnh hi qua Ban xây dựng hội; Ban Kinh tế- Xã hội đ tng hp báo cáo./. 

Nơi nhận:   

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CH TCH

- Như kg;                                                 

- TT Tỉnh hội;

- Các ban, đơn vị  Tỉnh hội;

- Lưu: VT, Ban XDH 

 

 

 

(Đã ký)

 

 

Tống Văn Tam

                         

                                                                                          

 

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập