Công văn về việc hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Biên cương Tổ quốc tôi"

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BCH HND TỈNH HÀ NAM

*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  376- CV/HNDT

Hà Nam, ngày 30 tháng 9 năm 2021

"V/v  hưởng ứng  Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Biên cương Tổ quốc tôi”

 

 

  Kính gửi:   -   Ban Thường v Hi Nông dân các huyn, th, thành ph;

 • Lãnh đạo các ban, đơn vị Hi Nông dân tỉnh.

 

Thực hiện Công văn số 223- CV/BTGTU, ngày 29/9/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hà Nam V/v triển khai Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Biên cương Tổ quốc tôi”; để thiết thực hưởng ứng có hiệu quả Cuộc thi trên địa bàn tỉnh, nhằm tuyên truyền, khẳng dịnh chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước, những nỗ lực của các địa phương trong việc triển khai Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, thiết thực triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc; giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, nhất là thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ xây dựng và bào vệ Tổ quốc trong tình hình mới,

Ban Thường vụ HND tỉnh Hà Nam đề nghị BTV HND các huyện, thị, thành phố triển khai tuyên truyền sâu rộng về Cuộc thi trên các loại hình báo chí, phương tiện thông tin đại chúng, trang website của Hội, mạng xã hội, zalo nhóm…; vận động cán bộ, hội viên nông dân và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng Cuộc thi bảo đảm phù hợp với công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Thể lệ, banner và đường link trailler quảng bá về Cuộc thi (gửi kèm theo Công văn).

 1. Đối tượng dự thi:    

Cuộc thi dành cho tất cả công dân Việt Nam trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống ở Việt Nam, không giới hạn độ tuổi.

 1. Hình thức thi:

        Vòng thi Tuần: Thí sinh tham gia thi trực tuyến trả lời câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm bằng hình thức câu hỏi dạng chữ, câu hỏi hình ảnh, câu hỏi tiếng, câu hỏi dạng video.

  Vòng Bán kết: Thí sinh tham gia thi trực tuyến trả lời câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm bằng hình thức câu hỏi dạng chữ, câu hỏi hình ảnh, câu hỏi tiếng, câu hỏi dạng video.

  Vòng Chung kết: Thí sinh tham gia thi theo hình thức sân khấu hóa, đối kháng trực tiếp. Cách thức tổ chức thi sẽ được Ban Tổ chức cuộc thi thông báo sau.

 2. Thời gian tổ chức Cuộc thi:

           - Vòng thi Tuần: Diễn ra trong 04 tuần với hình thức trực tuyến trong thời gian như sau:

  + Tuần 1:  01/10- 08/10/2021

  + Tuần 2:  09/10- 16/10/2021

  + Tuần 3:  17/10- 24/10/2021

  + Tuần 4:  25/10- 01/11/2021

  - Vòng thi Bán kết:  Tháng 11/2021.

  - Vòng Chung kết toàn quốc: diễn ra tại Thủ đô Hà Nội trong thời gian 02 ngày, dự kiến trong tháng 11/2021.

  Trong Vòng thi tuần (từ 1/10 - 1/11/2021) đề nghị các đơn vị tổng hợp kết quả hàng tuần gửi về Tỉnh hội (qua Ban xây dựng hội) để tổng hợp số lượng người tham gia thi chung của tỉnh Hội và làm cơ sở đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao.

 3. Cách thức tham gia:

Trụy cập vào website: http//www.biencuongtoquoc.vn để đăng ký/đăng nhập thông tin và tham gia cuộc thi hoặc truy cập vào banner mời tham gia cuộc thi  được đăng trên các báo: Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam: http://dangcongsan.vn;  Báo Nhân dân: www.nhandan.com.vn; Báo Quân đội nhân dân: www.qdnd.vn; Tạp chí Tuyên giáo: www.tuyengiao.vn; Báo Tiền phong: www.tienphong.vn; Báo Thanh niên: www.thanhnien.vn; Báo Tuổi trẻ: www.tuoitre.vn:... để đăng ký/đăng nhập thông tin và tham gia cuộc thi.

5. Các quy định khác: (Giải thưởng, thông báo kết quả và trao giải thưởng, những quy định chung khi thi trực tuyến ….) được quy định rõ trong thể lệ Cuộc thi.

Ban thường vụ Tỉnh hội đề nghị BTV HND các huyện, thị, thành phố; lãnh đạo các ban, đơn vị Tỉnh hội khẩn trương triển khai đến cán bộ, hội viên nông dân tham gia hưởng ứng để Cuộc thi thành công tốt đẹp./.          

 

Nơi nhận:   

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CH TCH

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (để b/c);

- Như kg;                                                 

- Lưu: VT, Ban XDH 

 

 

 

(Đã ký)

 

 

Tống Văn Tam

                  

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
 • Đang online: 0
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 0
 • Tất cả: 0
Đăng nhập