Hướng dẫn tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BCH HND TỈNH HÀ NAM

*

Số: 19 - HD/HNDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà nam, ngày 17 tháng 02 năm 2021

 

HƯỚNG DẪN

Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021

 

Căn cứ Hướng dẫn số 283- HD/HNDTW, ngày 21 tháng 01 năm 2021 của Ban Thường vụ TW Hội Nông dân Việt Nam “Về Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021”; Hướng dẫn số 07-HD/BTGTU, ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ban tuyên giáo tỉnh ủy “Về Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021”; Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh xây dựng Hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền tới các cấp hội trong tỉnh với những nội dung sau:    

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên nông dân về truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước; khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin cán bộ, hội viên, nông dân vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền tạo sự đoàn kết, thống nhất trong hệ thống Hội, sự đồng thuận trong cán bộ, hội viên, nông dân để triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của Hội; đồng thời cổ vũ cán bộ, hội viên, nông dân thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Hội, Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, góp phần từng bước thực hiện phát triển nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại.

3. Các hoạt động tuyên truyền của Hội cần tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, bảo đảm đúng các quy định hiện hành; kết hợp với việc tuyên truyền các sự kiện lịch sử, chính trị của đất nước, của Hội  gắn với tuyên truyền  các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước như: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; cuộc bầu cử Quốc hội thứ XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 nhằm tạo bầu không khí vui tươi, phấn khởi thi đua trong toàn thể cán bộ, hội viên nông dân.

II.  NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

  A. TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ LỚN CỦA ĐẤT NƯỚC VÀ CÁC SỰ KIỆN QUAN TRỌNG CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC.

  1. Tuyên truyền các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước

1.1. Tuyên truyền các ngày kỷ niệm của đất nước

Tuyên truyền kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021) và đón Tết nguyên đán Tân Sửu; ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch); 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021); 67 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2021); 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021); 76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2021) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2021).

1.2. Tuyên truyền kỷ niệm năm tròn ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam

Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo (08/8/1921 - 08/8/2021), Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911- 25/8/2021); Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị (06/3/1911- 06/3/2021); Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên (18/5/1901 - 18/5/2021); Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần (8/1891- 8/2021); Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911 - 10/10/2021).

1.3. Tuyên truyền kỷ niệm năm tròn ngày lễ, sự kiện lịch sử quan trọng

Kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941 - 28/01/2021) và 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021); Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021).

Kỷ niệm các sự kiện lịch sử quan trọng và ngày kỷ niệm khác: (90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021); 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội Việt Nam (6/01/1946 - 6/01/2021); 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19/5/1941 - 19/5/2021); 60 năm thảm họa da cam tại Việt Nam (10/8/1961-10/8/2021); 60 năm Ngày Dân số Việt Nam (26/12/1901- 26/12/2021)...).

1.4. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ quốc tế

Tuyên truyền kỷ niệm 151 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2021); 201 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2021); 203 năm Ngày sinh C.Mác (5/5/1818 - 5/5/2021).

1.5. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày của tỉnh

Tuyên truyền kỷ niệm 131 năm ngày thành lập tỉnh Hà Nam 20/10/1890-20/10/2021) gắn với kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống cách mạng Bồ Đề (20/10/1930 - 20/10/2021); 118 năm ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện (1903 -2021); 120 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Hữu Tiến (05/3/1901 - 05/3/2021).

Căn cứ theo chỉ đạo của cấp ủy Đảng và hướng dẫn, đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo cùng cấp, Hội Nông dân các cấp xây dựng kế hoạch và có các hình thức tuyên truyền phù hợp nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân về truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc và khẳng định những thành tựu của Đảng, của nhân dân và cán bộ, hội viên, nông dân cả nước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện đất nước; khẳng định sự kiên định đi theo con đường xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng; củng cố và tăng cường niềm tin của nông dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý điều hành của Nhà nước.

Công tác tuyên truyền các ngày kỷ niệm, ngày lễ cần gắn với tuyên truyền những thành tựu, kết quả nổi bật trong công tác Hội và phong trào nông dân; phát động các phong trào thi đua yêu nước của Hội cũng như hưởng ứng tham gia các phong trào, cuộc vận động do Đảng, Chính phủ và Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động; tuyên truyền kết quả các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ và chuyển giao khoa học, kỹ thuật cho nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống,…Thông tin, tuyên truyền, tôn vinh, biểu dương kịp thời những kết quả nổi bật, gương tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong công tác Hội và phong trào nông dân.

2. Tuyên truyền chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước, định hướng kịp thời tư tưởng chính trị, dư luận xã hội, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận xã hội.

Năm 2021 diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Trong bối cảnh thời cơ, thuận lợi đan xen với khó khăn, thách thức, Hội Nông dân các cấp bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy Đảng cùng cấp; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, địa phương; đẩy mạnh, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, góp phần tạo động lực tinh thần để đất nước hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021.

Các cấp Hội có kế hoạch và các biện pháp phù hợp tiếp tục chuyển tải đầy đủ đến cán bộ, hội viên nông dân về các chương trình, kế hoạch và các hoạt động tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tuyên truyền về kết quả 5 năm thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ở tất cả các cấp Hội; đề ra các giải pháp thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng gắn với thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII; tiếp tục tuyên truyền về tình hình thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ… Chú trọng tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác của cán bộ, hội viên nông dân trước những luận điệu xuyên tạc, âm mưu chống phá của các thế lực thù địch và cơ hội chính trị, từ đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến chủ trương, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp lớn của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn tới; tiếp tục phát huy kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa  X về  nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Quyết định số 357/QĐ-TTg ngày 10/3/2020 của Thủ tướng Chính  phủ về Ban hành kế hoạch triển khai Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa  X về  nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đặc biệt là những chủ trương, chính sách nhằm giúp nông dân tận dụng tốt thời cơ, vượt qua thách thức để phát triển sản xuất, kinh doanh nâng cao sức cạnh tranh, nhất là phát triển nền nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, nông nghiệp thông minh. Tích cực tuyên truyền về kết quả 20 năm thực hiện thực hiện Chỉ thị 59-CT/TW, ngày 15/12/2000 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và ban hành các chủ trương mới về xây dựng và phát triển giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam trong tình hình mới.

Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ và của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về phòng chống dịch bệnh Covid-19, khắc phục hậu quả thiên tai do biến đổi khí hậu gây ra. Chú trọng phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng các cách làm hay, mô hình hiệu quả về thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

3. Tuyên truyền sự kiện chính trị nổi bật của Đảng, Nhà nước

3.1. Tuyên truyền về kết quả Đại hội XIII của Đảng và phổ biến, quán triệt Nghị quyết đại hội Đảng các cấp

Ngay sau Đại hội XIII của Đảng, các cấp Hội cần khẩn trương, kịp thời thông tin, tuyên truyền đến cán bộ, hội viên, nông dân về kết quả chủ yếu của Đại hội, gắn với tuyên truyền kỷ niệm 91 năm thành lập Đảng và vui Xuân, đón Tết, tạo bầu không khí xã hội phấn khởi bước vào một năm mới, một giai đoạn mới với niềm tin và quyết tâm mới xây dựng đất nước giàu đẹp, văn minh. Bám sát sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy Đảng cùng cấp, có kế hoạch và các hình thức phù hợp tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; xây dựng và triển khai thực hiện chương trình hành động của các cấp Hội thực hiện nghị quyết gắn với những nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân một cách thiết thực, khả thi, có lộ trình, thời gian thực hiện rõ ràng, cụ thể. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, vận động các tầng lớp nông dân tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp ngay từ những năm đầu thực hiện nghị quyết.

3.2. Tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tuyên truyền cán bộ, hội viên nông dân nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, để tạo bầu ra những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tham gia cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước và chính quyền địa phương, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Việt Nam pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Tuyên truyền cán bộ, hội viên nông dân hiểu rõ vị trí, vai trò, tổ chức của Quốc hội, Hội đồng nhân dân và đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp; nắm vững các quan điểm chỉ đạo và quy định của Đảng và Nhà nước về bầu cử để tạo ra sự thống nhất trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong toàn xã hội về công tác bầu cử, bảo đảm thực hiện thành công cuộc bầu cử.

Tuyên truyền cán bộ, hội viên nông dân nắm vững quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, ứng cử, nắm vững tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân để lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng bầu vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Thông qua tuyên truyền cuộc bầu cử, giúp cán bộ, hội viên nông dân thấy rõ mục tiêu, bản chất dân chủ xã hội chủ nghĩa mà thể chế chính trị Việt Nam đang hướng tới; đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc, những âm mưu và hoạt động phá hoại cuộc bầu cử của các thế lực thù địch; phê phán, uốn nắn những hành vi mất dân chủ, xâm phạm quyền bầu cử, ứng cử của công dân.

B. TUYÊN TRUYỀN CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI NÔNG DÂN

1. Tuyên truyền về hoạt động Hội và phong trào nông dân thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2018-2023).

Tuyên truyền những kết quả nổi bật trong nửa nhiệm kỳ đầu các cấp Hội tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Nông dân Việt Nam; những mục tiêu, định hướng cụ thể các hoạt động Hội và phong trào nông dân trong nửa nhiệm kỳ tiếp theo. Đặc biệt là việc thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Hội (khóa VII) về xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh: (1) Nghị quyết số 04 về đẩy mạnh xây dựng Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp; (2) Nghị quyết số 05 về tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam; (3) Nghị quyết số 06 về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Nghị quyết số 10, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Hội (khóa VII) về Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2020-2025; 02 nghị quyết của Ban Chấp hành Hội nông dân tỉnh (khóa X): Nghị quyết số 01-NQ/HNDT, ngày 01/7/2019, Nghị quyết số 02-NQ/HNDT, ngày 02/7/2019" của BCH Hội Nông dân tỉnh khóa X về “Nâng cao chất lượng công tác xây dựng hội, trọng tâm là xây dựng cơ sở hội; chi hội, tổ hội, giai đoạn 2019 - 2023”; và “Phát triển mô hình kinh tế của Hội giai đoạn (2019-2023)” và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 04.05,06 của BCH TW HND Việt Nam khóa VII và Nghị quyết số 01, 02 của BCH HND tỉnh khóa X, năm 2020; Đề án 03- ĐA/HNDTW ngày 12/7/2020 về Nâng cao vai trò của Hội Nông dân Việt Nam trong việc hỗ trợ nông dân khởi nghiệp sáng tạo, giai đoạn 2020-2025…Kịp thời biểu dương, cổ vũ và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, những gương người tốt, việc tốt trong lao động sản xuất và cuộc sống, có sức lôi cuốn cán bộ, hội viên nông dân noi theo; những bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, tổ chức hoạt động Hội và phong trào nông dân.

Tuyên truyền Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2019); Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Hội Nông dân giải phóng miền Nam, Hội Nông dân giải phóng miền Trung - Tây Nguyên (21/4/1961 - 21/4/2021), trong đó chú trọng tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, hội viên, nông dân và nhân dân cả nước hiểu rõ hơn về lịch sử hình thành, phát triển của Hội Nông dân Việt Nam và truyền thống cách mạng vẻ vang của giai cấp nông dân Việt Nam; về vai trò, trách nhiệm của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại; giáo dục, khơi dậy truyền thống yêu nước và cách mạng, tình làng, nghĩa xóm, nếp sống văn hóa, văn minh, ý chí tự lực, tự cường vươn lên của nông dân thông qua việc biểu dương các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước; phổ biến những mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả và phát triển bền vững, những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo; tổ chức các hội thi, hội thảo, sinh hoạt chuyên đề… tìm hiểu về truyền thống lịch sử của Hội, của Đảng.

Tuyên truyền những thành tựu, kết quả nổi bật của hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân, nhất là kết quả trong tham gia các phong trào thi đua yêu nước; trong thực hiện hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp; xây dựng, phát triển các mô hình Chi, Tổ Hội nghề nghiệp; thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường.

Tuyên truyền nội dung và giải pháp tiếp tục thực hiện Kết luận số 61- KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673/QĐ-TTg, ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ theo các kết luận của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc đánh giá 10 năm thực hiện Kết luận 61 và Quyết định 673 nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc đưa những quan điểm và giải pháp toàn diện của Đảng, Chính phủ về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn vào cuộc sống và tiếp tục phát huy vai trò của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, tạo sự đồng thuận, chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ về nhận thức và hành động. Tuyên truyền đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để xây dựng Hội Nông dân và giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh, thực hiện có hiệu quả vai trò chủ thể của giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, coi trọng sản xuất nông sản, thực phẩm an toàn và Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tuyên truyền triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án có tính chiến lược của Hội, nhất là các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án liên quan đến phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, hội nhập quốc tế bền vững; tuyên truyền kết quả triển khai Đề án xây dựng mô hình chi Hội, tổ Hội nghề nghiệp; củng cố nâng cao chất lượng chi, tổ Hội và hội viên.

Tuyên truyền các hoạt động về Hội nghị “Thủ tướng đối thoại trực tiếp với nông dân” năm 2021; Lễ tôn vinh và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc” nhân dịp Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam; Hội nghị “Biểu dương hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi giúp đỡ hộ nông dân nghèo, khó khăn”; Lễ biểu dương mô hình “Hàng cây, vườn cây nông dân” và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn bác Hồ”; Lễ tôn vinh sản phẩm nông nghiệp Việt Nam tiêu biểu năm 2021…

Tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, hội viên, nông dân phát huy vai trò làm chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền các cấp theo Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị và quy định, hướng dẫn của Trung ương Hội. Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên, nông dân và dư luận xã hội để phản ánh với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và báo cáo Ban Thường vụ Trung Hội. Thường xuyên cập nhật, tổng hợp, xây dựng các tài liệu tuyên truyền nội bộ và cung cấp các thông tin định hướng kịp thời, chính xác đến cán bộ, hội viên, nông dân nhằm ổn định tình hình tư tưởng và định hướng dư luận xã hội.

Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục hội viên, nông dân học tập nâng cao kiến thức về kinh tế, khoa học, kỹ thuật, văn hoá, xã hội, pháp luật, thị trường và hội nhập quốc tế. Trọng tâm là tuyên truyền, giáo dục làm chuyển biến nhận thức hội viên, nông dân về sản xuất phải gắn với thị trường; thay đổi tư duy kinh tế từ sản xuất nhỏ sang sản xuất lớn, tăng cường liên kết, hợp tác; sản xuất coi trọng chất lượng, giá trị gia tăng và an toàn thực phẩm; tăng cường ứng dụng, chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất,... để nông nghiệp, nông dân sớm đạt trình độ tương đương với các nước tiên tiến trong khu vực, góp phần trí thức hóa nông dân, tiến tới xây dựng giai cấp nông dân, thế hệ người nông dân mới thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Các cấp Hội cần bám sát các văn bản chỉ đạo của Đảng, hướng dẫn của cơ quan Tuyên giáo các cấp ủy để chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung tổ chức các hoạt động tuyên truyền về biển, đảo và phân giới, cắm mốc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện cụ thể của Hội Nông dân tại các địa phương; tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục những kiến thức cơ bản về chủ trương, quan điểm, pháp luật về biển, đảo của Đảng và Nhà nước; tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện đồng bộ các giải pháp chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường nông thôn; xây dựng và nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường trong sản xuất, xử lý chất thải trong sinh hoạt ở địa bàn nông thôn. Song song với công tác tuyên truyền, các cấp Hội cần chủ động xây dựng các phong trào thi đua, mô hình sản xuất tập trung vào nâng cao năng lực tổ chức sản xuất, thông tin thị trường giúp nông dân vùng biên giới, hải đảo phát triển kinh tế cải thiện đời sống và tích cực hưởng ứng tham gia các hoạt động giao lưu hữu nghị, bảo vệ an ninh, chủ quyền tại các vùng biên, vùng biển và hải đảo. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội tại các vùng biên giới, hải đảo, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia.

Tiếp tục tuyên truyền vận động hội viên, nông dân xây dựng gia đình văn hóa, tham gia xây dựng thôn, ấp, bản, làng, xã văn hóa, giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp, thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và tổ chức lễ hội; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của hội viên, nông dân, gắn với việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

2. Công tác nắm bắt, phản ánh tâm tư tình cảm và dư luận của cán bộ, hội viên nông dân.

Các cấp Hội cần thực hiện tốt các giải pháp tăng về Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội theo Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Năm 2021, Chú trọng gắn kết thực hiện nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân với việc giải quyết những vấn đề cấp thiết, bức xúc ở địa bàn nông thôn. Các cấp Hội tăng cường đi cơ sở, tích cực thực hiện nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội trong nông dân, nông thôn về việc tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; việc thực hiện các cơ chế, chính sách về an sinh, xã hội ở khu vực nông thôn; công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và hỗ trợ nông dân khắc phục hậu quả thiên tai ở địa phương. Từ việc nắm bắt ý kiến, kiến nghị và nhu cầu thực tiễn của hội viên nông dân, những vấn đề bức xúc đã và đang diễn ra tại địa bàn nông thôn, Hội Nông dân các cấp cần tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành chủ trương, chính sách và cơ chế để Hội trực tiếp, phối hợp tham gia thực hiện những nhiệm vụ về phát triển kinh tế, xã hội đáp ứng nhu cầu cấp thiết của hội viên nông dân.

Phối hợpvới Ban Tuyên giáo cùng cấp để kịp thời đề xuất các giải pháp, giải quyết kịp thời những vấn đề mới phát sinh ngay tại cơ sở. Thường xuyên cập nhật, tổng hợp, xây dựng các tài liệu tuyên truyền nội bộ và cung cấp các thông tin định hướng kịp thời, chính xác đến cán bộ, hội viên nông dân. Tăng cường công tác dự báo tình hình trong nước và quốc tế để tuyên truyền hội viên nông dân nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch; động viên, khích lệ lòng yêu nước, ý thức bảo vệ chủ quyền quốc gia; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; giữ vững ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tiếp tục xây dựng, củng cố, phát triển đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận từ tỉnh đến cơ sở. Tăng cường công tác tập huấn nghiệp vụ nắm bắt thông tin, dư luận xã hội để phát huy vai trò của lực lượng cộng tác viên dư luận xã hội, kịp thời nắm bắt và phản ánh thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ các cấp Hội và cấp ủy cùng cấp.

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Tổ chức các Hội nghị để phổ biến, quán triệt đến cán bộ chủ chốt và cán bộ làm công tác tuyên truyền, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của các cấp Hội.

2. Biên soạn và cung cấp tài liệu nhằm hỗ trợ công tác tuyên truyền, phổ biến cho các báo cáo viên, tuyên truyền viên của Hội.

3. Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí phát thanh, truyền hình của trung ương, địa phương, cơ sở để chuyển tải các nội dung tuyên truyền một cách linh hoạt, thích hợp theo từng thời điểm và các sự kiện cụ thể.

4. Tích cực viết tin, bài nhân dịp diễn ra các ngày kỷ niệm. Chú trọng đưa các nội dung thông tin tuyên truyền lên Báo Nông thôn ngày nay, Tạp chí Nông thôn mới, Cổng thông tin điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và các trang Website, Bản tin “ Nông dân Hà Nam”.

5. Tổ chức phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên vượt lên khó khăn, thách thức, quyết tâm lao động, sản xuất và kinh doanh, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân.

6. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát và đối thoại trực tiếp với hội viên nông dân để nắm bắt và phản ánh những tâm trạng, nhu cầu bức xúc của hội viên nông dân với Đảng, Nhà nước để có phương án giải quyết kịp thời.

7. Tổ chức các hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến hoặc các hình thức giao lưu, toạ đàm, gặp mặt truyền thống, sinh hoạt chuyên đề. Tổ chức tuyên truyền lồng ghép vào các cuộc sinh hoạt chi, tổ Hội, các câu lạc bộ, hội thi, hội diễn, hội thảo…

8. Thông qua tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao ở nông thôn, vùng tôn giáo; các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên nông dân.

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội Nông dân tỉnh giao Ban Xây dựng hội là cơ quan tham mưu, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện của các cấp Hội. Đồng thời chủ trì phối hợp với các Ban, Văn phòng của tỉnh Hội tổ chức các hoạt động tuyên truyền phù hợp với ý nghĩa lịch sử của từng sự kiện.

2. Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào Hướng dẫn này xây dựng kế hoạch chỉ đạo các cấp hội trên địa bàn tổ chức các hoạt động tuyên truyền bằng các hình thức đa dạng, phù hợp. Đồng thời phối hợp với Ban tuyên giáo cùng cấp để kịp thời cập nhật thông tin nhằm đảm bảo tính thời sự và ý nghĩa chính trị trong các hoạt động tuyên truyền giáo dục; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra chấn chỉnh công tác tuyên truyền của các cấp Hội ở địa phương.

3. Kết thúc mỗi đợt tuyên truyền, kỷ niệm gửi báo cáo (phản ánh vào nội dung báo cáo tình hình tư tưởng nômg dân hàng tháng) về Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh (qua ban Xây dựng Hội) để tồng hợp báo cáo Tỉnh ủy và TW Hội.

 

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo TWHNDVN;

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

- Ban Dân vận tỉnh ủy;

- UB MTTQ tỉnh;

- Văn phòng tỉnh ủy;

- TT HND tỉnh;

- Các Ban, VP tỉnh hội;

- HND các huyện, thị xã, thành phố;

- Lưu VP, Ban XDH.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Tống Văn Tam

 

                 

 

 

MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Tân Sửu 2021!

2. Nhiệt liệt chào mừng 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/02/1930 - 3/02/2021)!

3. Nhiệt liệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!

4. Nhiệt liệt chào mừng 76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2021) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021).

5. Nhiệt liệt chào mừng 91 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2021)!

6. Nhiệt liệt chào mừng 60 năm Ngày thành lập Hội Nông dân giải phóng miền Nam (21/4/1961 - 21/4/2021)!

7. Nhiệt liệt chào mừng 60 năm Ngày thành lập Hội Nông dân giải phóng miền Trung - Tây Nguyên (21/4/1961- 21/4/2021)!

8. Cán bộ, hội viên nông dân phấn đấu sớm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành hiện thực cuộc sống!

9. Cán bộ, hội viên nông dân Việt Nam quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Nông dân Việt Nam!

10. Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh xứng đáng vai trò trung tâm, nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới!

11. Cán bộ, hội viên nông dân tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

12. Cán bộ, hội viên, nông dân cả nước phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, hội nhập và phát triển vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

13. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

14. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

15. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng!

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập