Kế hoạch tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2022)

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BCH HND TỈNH HÀ NAM

*

Số- KH/HNDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

Hà Nam, ngày 22 tháng 9 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

                                                                Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 92 năm              

Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2022)

 

Thực hiện Hướng dẫn số 504-HD/HNDTW ngày 29/8/2022 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về tuyên truyền kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2022). Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch truyên truyền và tổ chức hoạt động kỷ niệm như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, hội viên, nông dân và nhân dân trong tỉnh hiểu rõ về lịch sử và phát triển của Hội Nông dân Việt Nam và phong trào nông dân trong 92 năm qua đó khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Hội và giai cấp nông dân Việt Nam gắn với từng thời kỳ lịch sử cách mạng. Tri ân công lao và những đóng góp của các thế hệ cán bộ, hội viên nông dân  qua các thời kỳ.

2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm nhằm giáo dục, cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên, nông dân phát huy truyền thống yêu nước, thi đua lao động sản xuất, kinh doanh, xây dựng tổ chức Hội các cấp ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp.

3.  Các hoạt động tuyên truyền, thiết thực phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị có sức lan tỏa; có tác động làm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cán bộ, hội viên, nông dân, tránh lãng phí, phô trương, hình thức, đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền về quá trình xây dựng, trưởng thành, phát triển của Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh, Hội Nông dân các cấp trên địa bàn và phong trào nông dân trong suốt 92 năm qua; qua đó nêu bật ý nghĩa lịch sử, sự đóng góp to lớn của tổ chức Hội và giai cấp nông dân Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ.

 (Theo Đề cương tuyên truyền đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Hội Nông dân tỉnh Hà Nam)

2. Tuyên truyền, phổ biến những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; kết quả thực hiện các nghị quyết của Trung ương Đảng về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn (Nghị quyết Trung ương 7, khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; các nghị quyết số 18, 19, 20, Hội nghị lần thứ 5, khóa XIII của Đảng về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước có thu nhập cao”,“ về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn 2045”, “Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”); những chủ trương, chính sách nhằm giúp nông dân tận dụng tốt thời cơ, vượt qua thách thức để phát triển sản xuất, kinh doanh, phát triển nền nông nghiệp sinh thái, hữu cơ, nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao, thông minh, nâng cao sức cạnh tranh của nông sản hàng hóa trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng... theo mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

3. Tuyên truyền Chỉ thị số 16-CT/TW, ngày 10/8/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028; Thông tri của Ban Thường vụ tỉnh Hà Nam về lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội XI Hội Nông dân tỉnh Hà Nam, nhiệm kỳ 2023-2028; những kết quả nổi bật của các cấp Hội trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Nông dân Việt Nam; các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VII; kết quả thực hiện02 nghị quyết; Nghị quyết số 01- NQ/HNDT “về nâng cao chất lượng công tác xây dựng hội, trọng tâm là xây dựng cơ sở hội; chi hội; tổ hội giai đoạn 2019 - 2023”, Nghị quyết số 02- NQ/HNDT “về phát triển mô hình kinh tế của Hội giai đoạn 2019 - 2023”; tuyên truyền, giới thiệu các tập thể, cá nhân nông dân tiêu biểu trên các lĩnh vực, những mô hình kinh tế hiệu quả, các nhân tố mới trong các phong trào thi đua yêu nước, trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị với Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

4. Tuyên truyền khẳng định và phát huy vai trò chủ thể của hội viên, nông dân trong xây dựng cộng đồng nông thôn, phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; những thành tích, kết quả của hội viên, nông dân trên mặt trận sản xuất nông nghiệp trong thời kỳ hội nhập quốc tế, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tuyên truyền gương cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền các cấp theo Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị và quy định, hướng dẫn của Ban Thường vụ Trung ương Hội.

5. Tuyên truyền về vai trò, những đóng góp tích cực của cán bộ, hội viên, nông dân cả nước trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, gắn với đẩy mạnh phục hồi sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Tuyên truyền về các giá trị nhân văn tốt đẹp, sự sẻ chia, hỗ trợ lẫn nhau, tinh thần cộng đồng, tập thể, các hành vi ứng xử nhân ái, nghĩa tình, phù hợp; những gương người tốt, việc tốt là cán bộ, hội viên nông dân trong tham gia phòng, chống dịch, sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

6.  Bên cạnh công tác tuyên truyền, cần chú trọng công tác nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng, tâm tư, tình cảm và dư luận của cán bộ, hội viên nông dân. Tăng cường công tác dự báo, phát hiện sớm tình hình, chủ động tham mưu và đề xuất các giải pháp nhằm định hướng dư luận và xử lý kịp thời các vấn đề bức xúc của hội viên nông dân góp phần ổn định tình hình tư tưởng, đời sống cho cán bộ, hội viên, nông dân.

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

Căn cứ vào điều kiện cụ thể của mỗi địa phương các cấp Hội tổ chức các hoạt động như:

1. Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố chủ động phối hợp với các ngành, cơ quan truyền thông địa phương, cơ sở tuyên truyền về “Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2022); xây dựng các tin, bài đăng tải trên Trang Wesite Hội Nông dân tỉnh, phóng sự phát thanh và truyền hình phản ánh về các hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân; tuyên truyền các gương tập thể, cá nhân nông dân điển hình tiên tiến, xuất sắc trong phong trào nông dân, cuộc vận động do địa phương phát động.

2. Gắn tuyên truyền kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam với việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; các hoạt động tổ chức gặp mặt, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tạo hiệu ứng lan tỏa rộng rãi đến cán bộ, hội viên, nông dân.

3. Tổ chức các Hội nghị trao tặng kỷ niệm chương “Vì giai cấp Nông dân Việt Nam”, trao quà, thăm hỏi các thế hệ cán bộ Hội nhằm tri ân công lao và những đóng góp của các thế hệ cán bộ, hội viên nông dân qua các thời kỳ …

4. Treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại nơi công cộng, trụ sở các cấp Hội, địa bàn dân cư.

IV. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Nhiệt liệt chào mừng 92 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2022)!

2. Cán bộ, hội viên nông dân thi đua lập thành tích chào mừng 92 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2022)!

3. Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh là trách nhiệm của toàn thể cán bộ, hội viên nông dân!

4. Cán bộ, hội viên, nông dân cả nước tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

5. Nông dân Việt Nam thực hiện chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xây dựng xã hội số!

6. Cán bộ, hội viên, nông dân cả nước quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh!

7. Phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới!

8. Cán bộ, hội viên nông dân Việt Nam quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!

9. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

10. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

11. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta

V. TỔ CHỨC THỨC HIỆN

- Ban thường vụ Hội Nông dân tỉnh tổ chức Tọa đàm ngày truyền thống của Hội Nông dân Việt Nam và Hội Nông dân tỉnh Hà Nam qua các thời kỳ.

+ Thời gian: dự kiến ngày 12/10/2022.

+ Thành phần: Cán bộ, chuyên viên HND tỉnh; lãnh đạo, cán bộ chuyên trách HND các huyện, thị xã, thành phố.

- HND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương xây dựng kế hoạch tham mưu cấp ủy tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm phù hợp đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2021), đề nghị Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện về Hội Nông dân tỉnh trước ngày 20/10/2022 (qua Ban Xây dựng Hội) để tổng hợp báo cáo./.

 

    

 Nơi nhận:

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

-  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

-   Ban Tuyên giáo TW Hội;

-   Các đ/c TT tỉnh Hội;

-   Các huyện, thị, thành Hội;

-    Các ban, đơn vị tỉnh Hội;

-    Lưu VP, XDH.

 

 

Đã ký

 

 

Ngô Văn Toản

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập