Hội Nông dân xã Nguyễn Uý làm tốt công tác tuyên truyền vận động hội viên, nhân dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, thực hiện các mô hình trong sản xuất nông nghiệp”.

Hội Nông dân xã Nguyễn Uý làm tốt công tác tuyên truyền vận động hội viên, nhân dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, thực hiện các mô hình trong sản xuất nông nghiệp”.

Hội Nông dân xã Nguyễn Uý, huyện Kim Bảng với 2.092 hội viên, sinh hoạt tại 5 chi Hội. Trong những năm qua, dưới sự lãnh chỉ đạo của TTĐU-HĐND-UBND xã, và sự phối hợp chặt chẽ với Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội. Đặc biệt là sự đồng lòng quyết tâm của tập thể BCH Hội, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ hội viên nông dân trong toàn xã. Hội Nông dân xã Nguyễn Uý đã tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác hội, tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

anh tin bai

         Hội luôn xác định để thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động hội viên, nông dân có hiệu quả, trước hết Hội phải thường xuyên quan tâm và làm tốt công tác củng cố, tổ chức xây dựng hội, tổ chức kiện toàn bộ máy từ chi Hội đến Hội xã; hoạt động của Hội ngày càng có nhiều đổi mới cả về nội dung và phương thức. Thông qua việc xây dựng củng cố tổ chức Hội thì công tác tuyên truyền vân động hội viên, nông dân ngày càng có chiều sâu.

         Xã Nguyễn Uý có tổng diện tích tự nhiên là 586.96 ha trong đó đất sản xuất nông nghiệp 425.28 ha chủ yếu thâm canh 2 vụ lúa và một vụ đông, Trước đây sản xuất nông nghiệp chủ yếu dựa vào nông hộ cá thể nhỏ lẻ manh mún là chủ yếu. các tiến bộ KHKT không được áp dụng đồng nhất lên đã ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất và chất lượng sản phẩm làm cho đời sống nhân dân chậm được cải thiện. Ngày nay khi xã hội ngày càng phát triển đặc biệt KHKT phát triển mạnh mẽ được ứng dụng vào trong sản xuất nông nghiệp đã làm cho nông nghiệp có những bước chuyển biến mới. Xác định nông nghiệp, nông thôn và nông dân có mối quan hệ mật thiết với nhau. Trong năm qua Hội Nông xã đã phối hợp với HTXDVNN, các ngành đoàn thể tổ chức các buổi tập huấn chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 1.252 lượt hội viên tham dự, thông qua các buổi tập huấn, công tác phối hợp tuyên truyền vận động đã thay đổi dần tập quán canh tác truyền thống sang áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế có hiệu quả. Đồng thời giúp hội viên nhân dân nắm được các chủ trương chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn với các nội dung sát với điều kiện thực tiễn và nhu cầu thiết thực của hội viên nông dân, đưa cơ giới hóa vào sản xuất giảm sức lao động, áp dụng khoa học kỹ thuật tăng năng xuất cây trồng, giảm chi phí đầu tư, tăng thu nhập cho hội viên nhân dân như phối hợp với HTXDVNN tuyên truyền hội viên nông dân tham gia vào mô hình cấy máy với diện tích 10 ha tại chi hội Đức Mộ; mô hình lúa liên kết tại chi hội Phù Lưu 1, 2, Cát Thường, Đức Mộ, với tổng diện tích là 60.3 ha, tiêu thụ nông sản được 715 tấn lúa tươi tại đầu bờ các mô hình trồng

anh tin bai

cây vụ đông cây xuất khẩu tiêu biểu như mô hình dưa tại chi hội thôn Phù Lưu 1, Cát Thường cho năng suất thu nhập cao, riêng đối với cây dưa trước thì nhân dân chủ yếu trồng dưa ở vụ đông nhưng hiện nay do áp dụng khoa học kỹ thuật người dân đã biết lựa nách thời tiết thâm canh tăng vụ đối với cây dưa không chỉ 1 vụ mà 3 vụ /năm. Mang lại thu nhập ổn định cho nhân dân.

Từ đó góp phần vào kết quả thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Trong năm Hội đã tuyên truyền, vận động 1.240 hộ nông dân đăng ký phấn đấu danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Số hộ đạt danh hiệu SXKDG là: 512 hộ. Từng bước làm thay đổi diện mạo nông nghiệp, nông thôn, phát triển theo hướng nông nghiệp đô thị. Đóng góp tích cực vào phát triển KT-XH của xã.

Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế trong thực tiễn sản xuất. Trong thời gian tới Hội Nông dân xã cần thực hiện một số giải pháp:

Một là : Cần tăng cường hơn nữa việc phối hợp giữa Hội, HTXDVNN và các ngành đoàn thể trong thực hiện tuyên truyền vận động hội viên, thực hiện ứng các tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất; chuyển đổi, tích tụ ruộng đất, chuyển dịch cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, áp dụng cơ giới hóa, sản xuất theo hướng bền vững an toàn, bảo vệ môi trường sinh thái, để có sản phẩm đồng nhất chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường, từng bước tạo niềm tin cho người tiêu dùng về chất lượng, đặc biệt tính an toàn sản phẩm,  từ đó tăng hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích.

Hai là: Cần nâng cao trình độ năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội các cấp và hội viên, đặc biệt là kiến thức về khoa học kỷ thuật để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đổi mới phương thức hoạt động, phát huy chuyển đổi số trong hoạt động của hội, thể hiện vai trò Hội nông dân trong việc liên kết tổ chức sản xuất gữa các hộ nông dân với nhau, cung cấp các dịch vụ về khoa học kỷ thuật, vật tư, thiết bị, thị trường tiêu thụ sản phẩm, nhằm đưa lại lợi ích thiết thực cho hội viên

Ba là: Tranh thủ các nguồn lực, các chương trình, dự án, các cơ chế, chính sách, tạo điều kiện để Hội viên, nông dân tiếp cận được nguồn vốn phục vụ sản xuất thuận lợi; Đặc biệt là tư vấn hỗ trợ về hồ sơ thủ tục vay vốn, đề án đính hướng phát triển sản xuất, nhằm hỗ trợ cho hội viên được hưởng chính sách kịp thời theo đúng quy định.

Bốn là: Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học và chuyển đổi số, xây dựng nông nghiệp công nghệ cao - Chú trọng ứng dụng tiến bộ KHKT về giống cây trồng, về kỹ thuật canh tác, phòng, trừ sâu bệnh..., và ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất để nâng cao chất lượng nông sản, hiệu quả sản xuất và bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. 

Năm là: Khuyến khích, động viên kịp thời các hoạt động sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học của hội viên, nhân dân. Tổng kết các cách làm hay, sáng tạo trong thực tiễn sản xuất, các tồn tại, hạn chế, bất cập, tâm tư nguyện vọng chính đáng của hội viên. Kịp thời báo cáo và tham mưu cho cấp ủy Đảng chính quyền các biện pháp, giải pháp, cơ chế chính sách đảm bảo sát thực và hiệu quả trong tình hình mới.

Có thể nói trong thời gian qua Hội Nông dân xã Nguyễn Uý đã tích cực tuyên truyền hội viên, nhân dân áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, các chính sách liên quan đến nông nghiệp nông dân và nông thôn góp phần giúp người dân nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế xã hội. Xây dựng quê hương Nguyễn Uý ngày càng giàu đẹp văn minh./.

Hội Nông dân xã Nguyễn Úy

 

 

 

 

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập