Công văn V/v định hướng công tác tuyên truyền tháng 9/2019

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BCH HND TỈNH HÀ NAM

*

Số:   133  - CV/HNDT

V/v định hướng công tác tuyên truyền tháng 9/2019”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nam, ngày 05  tháng 9  năm 2019

 

            Kính gửi:  - BTV HND các huyện, thành phố;

                             - Lãnh đạo các Ban, Văn phòng trực thuộc cơ quan HND tỉnh.

 

Thực hiện nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân năm 2019;

Căn cứ Định hướng công tác tư tưởng tháng 9/2019 của Ban tuyên giáo tỉnh ủy Hà Nam. BTV Hội Nông dân tỉnh định hướng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho nông dân tháng 9/2019 đến các cấp Hội trong tỉnh triển khai thực hiện với những nội dung sau:

1. Tập trung quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị 35- CT/TW ngầy 30/5/2019 của Bộ Chính “Vể đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thử XIII cùa Đảng”, Kế hoạch số 129- KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 35; bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về chuẩn bị và chuẩn bị thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lẩn thứ XIII của Đảng. Chú trọng nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, hội viên nông dân và nhân dân về công tác chuẩn bị cho Đại hội.

2. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 35- NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, tuyên truyền kết quả, thành tựu và một số giải pháp, nhiệm vụ trong công tác thông tin, tuyên truyền, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, thông tin sai trái của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội.

3. Tích cực tuyên truyền kết quả 3 năm thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người; trong đó chú trọng tuyên truyền những mô hình tập thể và cá nhân điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác và đời sống xã hội, nhất là mô hình: “Cán bộ, hội viên nông dân thực hành tiết kiệm tặng Bò vàng sinh sản cho hội viên nghèo”.

4. Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2019) tạo không khí vui tươi phấn khởi tin tưởng trong toàn Đảng, toàn dân. Chú trọng phát động các phong trào thi đua yêu nước chào mửng Quốc khánh 2/9 và hướng tới đại hội đảng các cấp. Tuyên truyển Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, khai giảng năm học mớỉ 2019- 2020,

5. Tuyên truyền quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta trong việc giải quyết các tranh chấp về chủ quyển lãnh thổ cũng như các bất đồng khác liên quan đến biển Đông: Kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và các lợi ích hợp pháp, chính đáng trên biển của Tổ quốc, đồng thời giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; giữ vững độc lập, tự chủ, không để bị lôi kéo, bị lợi dụng trong cạnh tranh giữa các nước; nâng cao tinh thân cảnh giác trước các thông tin sai sự thật, kích động, nhất là của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

6.  Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế của tỉnh, địa phương tháng 8 và 8 tháng đầu năm, trong đó tập trung tuyên truyền các hoạt động sản xuất kinh doanh của các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi và các doanh nghiệp trong tỉnh, việc chăm sóc lúa mùa; công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an sinh xã hội...

7.  Bám sát diễn biến, tỉnh hình mưa lũ, chủ động thông tin, tuyên truyền, tham gia hướng dẫn hội viên, nông dân sẵn sàng phương án ứng phó với mưa bão; công tác khắc phục hậu quả mưa lũ của cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh.

Đề nghị BTV HND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo. triển khai thực hiện; tích cực, chủ động nắm bắt, phản ánh sâu, rõ chính xác tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội của cán bộ, hội viên nông dân và nhân dân. Gửi báo cáo về Ban Thường vụ HND tỉnh (qua Ban Xây dựng hội) trước ngày 20 hàng tháng để tổng hợp báo cáo Tỉnh ủy, Trung ương HND Việt Nam./.

 

Nơi nhận:

- TT tỉnh hội;

- Các ban, văn phòng;

- HND các huyện, thành phố;

- Lưu VP; Ban XDH

T/M BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Tạ Văn Đạt

 

 


Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập