Công văn V/v hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ IV

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BCH HND TỈNH HÀ NAM

*

Số  306- CV/HNDT

V/v hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ IV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nam, ngày 10  tháng  5  năm 2021

 

 

               

Kính gửi:     - Lãnh đạo các Ban, VP, TT HND tỉnh;

                     - BTV HND các huyện, thị xã, thành phố.

 

Thực hiện Công văn số 139-CV/BTGTU, ngày 22/4/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Nam về hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ IV.

Nhằm khuyến khích cán bộ, hội viên nông dân lao động sáng tạo, có giải pháp, sáng kiến, công trình trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế, góp phần phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. BTV HND tỉnh yêu cầu BTV HND các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo các ban, đơn vị HND tỉnh tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, nông dân trên địa bàn tích cực tham gia Cuộc thi.

- Nội dung, hình thức tham gia dự án dự thi: theo Thể lệ của Cuộc thi (gửi kèm Công văn này).

- Thời gian nhận dự án dự thi: từ ngày 15/4/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Nhận được Công văn này đề nghị Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố và lãnh đạo các ban, đơn vị thuộc HND tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện và tổng hợp kết quả đăng ký dự án dự thi của đơn vị gửi về Hội Nông dân tỉnh trước ngày 31/12/2021 (qua Ban Xây dựng hội) để tổng hợp báo cáo về Tỉnh ủy và TW Hội./.

 

 Nơi nhận:

  • Như kính gửi;
  • Website HND tỉnh;
  • Lưu VT, Ban XDH.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

 

 

Tống Văn Tam

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập