Công văn V/v tuyên truyền, giới thiệu tài liệu "Hướng dẫn sử dụng bộ giải pháp hỗ trợ phòng, chống và truy vết sự lây lan của dịch Covid-19 trong cộng đồng”

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BCH HND TỈNH HÀ NAM

*

Số:  308 - CV/HNDT

V/v tuyên truyền, giới thiệu tài liệu "Hướng dẫn sử dụng bộ giải pháp hỗ trợ phòng, chống và truy vết sự lây lan của dịch Covid-19 trong cộng đồng”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nam, ngày  12  tháng  5  năm 2021

 

 

 

Kính gửi:     - Lãnh đạo các Ban, đơn vị HND tỉnh;

                     - BTV HND các huyện, thị xã, thành phố.

 

 Căn cứ Công văn số 387/STTTT-BCVTCNTT, ngày 02/5/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc chỉ đạo thực hiện, tuyên truyền, giới thiệu tài liệu "Hướng dẫn sử dụng bộ giải pháp hỗ trợ phòng, chống và truy vết sự lây lan của dịch Covid-19 trong cộng đồng".

Để góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, BTV HND tỉnh đề nghị HND các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo các ban, đơn vị HND tỉnh triển khai tuyên truyền, giới thiệu đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, nông dân trên địa bàn biết, ứng dụng sử dụng tài liệu cho mình và người thân theo hướng dẫn tại tài liệu nêu trên.

Thông tin chi tiết về tài liệu được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam tại chuyên mục: PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19.

Đề nghị Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố và lãnh đạo các ban, đơn vị thuộc HND tỉnh quan tâm triển khai thực hiện và tổng hợp kết quả triển khai của đơn vị mình phản ánh vào báo cáo tháng 5/2021./.

 

 Nơi nhận:

  • Như kính gửi;
  • Website HND tỉnh;
  • Lưu VT, Ban XDH.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

 

( Đã ký)

 

 

 

Tống Văn Tam

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập