Công văn V/v tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV và kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BCH HND TỈNH HÀ NAM

*

Số  307 - CV/HNDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

V/v tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV và kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đng chí Phùng Chí Kiên

Hà Nam, ngày  10  tháng 5 năm 2021

 

         Kính gửì:  BTV Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố

 

Thực hiện Công văn số 142-CV/BTGTU ngày 29/4/2021 của Ban Tuyẻn giáo Tính ủy Hà Nam về việc tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 11 Ọuốc hội khóa XIV và kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên (18/5/1901- 18/5/2021) lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Hà Nam đề nghị Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt rộng rãi nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, hội viên nông dân về các nội dung cụ thế của kết quả kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV và Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên.

(Toàn văn nội dung kết quả kỳ họp và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử, Hội Nông dân tỉnh Hà Nam: http://www. hoinongdanhanam.org.vn)

Ban Thường vụ Hội Nông dân tính đề nghị các huyện, thị, thành Hội quan tâm triền khai tuyên truyền và phố biến rộng rãi tới cán bộ, đảng viên, hội viên nông dân./.

 

Nơi nhận:   

  • HND  các huyện, thị xã, thành phố;                                                                
  • Lưu: VP, Ban XDH.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

 

 

Tống Văn Tam

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập