Công văn V/v tuyên truyền, kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BCH HND TỈNH HÀ NAM

*

Số:  379 - CV/HNDT

V/v tuyên truyền, kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nam, ngày  13  tháng  10  năm 2021

 

 

Kính gửi:  

- Các Ban, đơn vị trực thuộc Hội Nông dân tỉnh

- BTV Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố

 

Thực hiện Công văn số 3318 - CV/HNDTW ngày 05/10/2021 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc tuyên truyền, kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2021); Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh yêu cầu Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố, lãnh đạo các ban, đơn vị trực thuộc Hội Nông dân tỉnh tố chức triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức phù hợp đến đông đảo cán bộ, hội viên nông dân về kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2021), 22 năm Ngày “Dân vận” của cả nước nhân dịp ngày 15/10/2021 (theo nội dung Đề cương tuyên truyền được đăng trên Danvan.vn, Cổng thông tin điện tử của Hội Nông dân Việt Nam- http://www.hoinongdan.org.vn, Cổng thông tin điện tử của Hội Nông dân tỉnh Hà Nam- http://www hoinongdan.hanam.gov.vn ) gắn với các kết quả nổi bật trong công tác tuyên truyền vận động nông dân của các cấp Hội trong tỉnh.

2. Tổ chức các hội nghị tọa đàm, trao đổi, sinh hoạt chuyên đề hoặc lồng ghép, tuyên truyền trong các kỳ sinh hoạt chi Hội, tố Hội, qua các câu lạc bộ, trên các phương tiện truyền thông của các cấp Hội, ... về công tác dân vận của Đảng nói chung, công tác vận động nông dân nói riêng gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

3. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và Hội Nông dân phát động, phong trào “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là công tác vận động cán bộ, hội viên, nông dân đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, tranh thủ mọi điều kiện an toàn để thích ứng, duy trì lao động, sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế - xã hội nhưng vẫn bảo đảm nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay.

Đề nghị Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố, các ban, đơn vị trực thuộc Hội Nông dân tỉnh thực hiện tốt các nội dung trên./.

 

Nơi nhận:

- Ban Dân vận Tỉnh ủy;

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ;

- Uỷ ban MTTQ tỉnh;

- TT Tỉnh hội;

- Như kính gửi;

- Lưu VP, XDH.

TM/ BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

 

            (Đã ký)

 

Ngô Văn Toản

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập