Công văn “V/v tuyên truyền năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2022 và năm hữu nghị Việt Nam- Campuchia 2022”

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BCH HND TỈNH HÀ NAM

*

­­­­­­Số: 587 - CV/HNDT

“V/v tuyên truyền năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2022 và năm hữu nghị

Việt Nam- Campuchia 2022

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc       

 

 


Hà Nam, ngày 14 tháng 7 năm 2022

 

               Kính gửi:  Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố.

 

Căn cứ Hướng dẫn số 31- HD/BTGTU, ngày 30/06/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tuyên truyền về “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2022 và“ Năm hữu nghị Việt Nam- Campuchia 2022

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh yêu cầu Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung tuyên truyền tới cán bộ, hội viên nông dân và các tầng lớp nhân dân một số nội dung như sau:

1. Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào

1.1.Tuyên truyền về lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào và các thành tựu hợp tác của hai nước trong giai đoạn hiện nay

- Tập trung nhấn mạnh vào giai đoạn lịch sử từ năm 1962 đến nay; làm rõ bản chất đặc biệt, ý nghĩa, bài học lịch sử của mối quan hệ vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

- Khẳng định quan hệ Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam là một điển hình, một hình mẫu hiếm có về sự gắn kết bền chặt, thủy chung, trong sáng và đầy hiệu quả giữa hai dân tộc đấu tranh vì độc lập, tự do và tiến bộ xã hội.

 - Chú trọng tuyên truyền, làm nổi bật những thành tựu hợp tác mà hai nước đã đạt được trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước. Khẳng định quan hệ Việt Nam - Lào là quan hệ hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, an ninh, quốc phòng, kinh tế, văn hóa, giáo dục.., trong đó quan hệ chính trị giữ vai trò nòng cốt, định hướng tổng thể trong quan hệ hai nước.

1.2 .Tuyên truyền về ý nghĩa và tầm quan trọng của Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (05/9/1962) và Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977) và các hoạt động trong “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam- Lào 2022”.

Vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cự tuyên truyền và tham gia cuộc thị “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam- Lào, Lào Việt Nam”, đăng tải trên các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương

1.3. Tuyên truyền giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, đất nước, con người, truyền thống văn hóa lịch sử, các thành tựu phát triển kinh tế- xã hội của Lào. Giới thiệu những cá nhân điển hình người Lào sinh sống , học tập và làm việc tại Việt Nam, có đóng góp tích cực cho sự phát triển quan hệ hai nước trên các lĩnh vực.

1.4. Tuyên truyền về tình hình về quan hệ hợp tác Việt Nam- Lào giai đoạn 2017-2022 ( Phụ lục kèm theo hướng dẫn số 53 HD/BTGTW ngày 26/5/2022 của Ban tuyên giáo Trung ương, được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Hội Nông dân tỉnh Hà Nam.

2. Năm Hữu nghị Việt Nam – Campuchia

- Tuyên truyền về lịch sử quan hệ Việt Nam- Capuchia và các thành tựu hợp tác của hai nước trong giai đoạn hiện nay

- Tuyên truyền về lịch sử quan hệ hai nước, các dấu mốc lịch sử quan trọng, những kết quả, thành tựu đã đạt được trong 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 - 24/6/2022).

- Tuyên truyền về kết quả, thành tựu trong hợp tác chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh, quốc phòng... giữa hai nước thời gian qua, trong đó quan hệ chính trị tiếp tục giữ vai trò nòng cốt, định hướng trong quan hệ hai nước; các chuyến thăm, các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao giữa hai nước.

- Tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Campuchia và các hoạt động trong “ Năm hữu nghị Việt Nam- Campuchia 2022”

-  Tuyên truyền về tình hình và kết quả quan hệ Việt Nam- Campuchia (giai đoạn 2017-2022 (Phụ lục kèm theo hướng dẫn số 52 - HD/BTGTW ngày 26/5/2022 của Ban tuyên giáo Trung ương, được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Hội Nông dân tỉnh Hà Nam. 

3. Hình thức tuyên truyền

Các cấp hội phối hợp tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các Hội nghị, sinh hoạt chi, tổ Hội, lồng ghép vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ tạo hiệu ứng lan tỏa nhằm thông tin tuyên truyền rộng rãi, có sức lan tỏa tới hội viên nông dân và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tầm quan trọng của mối quan hệ Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia.

Đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Ban Tuyên giáo cấp ủy, các cấp chính quyền và các ngành đoàn thể chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, của Hội; thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh (qua Ban Xây dựng hội)./.

 

 Nơi nhận:

- Thường trực HND tỉnh,

- Các ban, Văn phòng HND tỉnh,

- HND các huyện, thị xã, thành phố;

- Lưu: VP, Ban XDH.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

Ngô Văn Toản

 

 

 

 


 
   

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập