Công văn "V/v tuyên truyền, vận động hội viên nông dân hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021"

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BCH HND TỈNH HÀ NAM

*

Số: 389 - CV/HNDT

V/v tuyên truyền, vận động hội viên nông dân hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nam, ngày 04 tháng  11  năm 2021

 

Kính gửi: 

- Các ban, đơn vị trực thuộc Hội Nông dân tỉnh;

- BTV Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố.

 

Thực hiện Công văn số 3317-CV/HNDTW ngày 05/10/2021 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021, hướng tới thiết thực kỷ niệm 91 năm ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2021);

Căn cứ Hướng dẫn số 28/HD-MTTQ-BTT, ngày 12/10/2021 của Ban Thường trực Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Nam về việc hướng dẫn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021.

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh yêu cầu ban thường vụ Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo các ban, đơn vị trực thuộc Hội Nông dân tỉnh căn cứ vào tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19 và hướng dẫn của Mặt trận Tổ quốc ở từng địa phương, cơ sở để tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên nông dân hưởng ứng tham gia Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021 như sau:

1. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức phù hợp với công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 (như thông qua các loại hình báo chí, phương tiện thông tin đại chúng phát thanh, truyền hình của địa phương, cơ sở, trang website của Hội, mạng xã hội, zalo nhóm… ) đến đông đảo cán bộ, hội viên nông dân về lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 91 năm qua; về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; về các tập thể, hộ gia đình, hội viên nông dân tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tố quốc và Hội Nông dân các cấp phát động; các gương cán bộ, hội viên nông dân điển hình, tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; về những mô hình, cách làm hay, sáng tạo trong phát huy vai trò tự quản của nông dân trong xây dựng cộng đồng nông thôn... (theo đề cương tuyên truyền được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Hội Nông dân Việt Nam http://www.hoinongdan.org.vn; Cổng thông tin điện tử của Hội Nông dân tỉnh Hà Nam  http://wwwhoinongdan.hanam.gov.vn).

2. Tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng, nỗ lực vượt mọi khó khăn, chung sức, đồng lòng, chủ động, sáng tạo vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển sản xuất - kinh doanh gắn với việc đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tuyên truyền các giá trị nhân văn tốt đẹp của gia đình và cộng đồng, các hành vi ứng xử nhân ái, nghĩa tình; sự sẻ chia, hỗ trợ lẫn nhau của cán bộ, hội viên nông dân trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh hiện nay.

3. Tổ chức và tham gia tốt các chương trình, các hoạt động tình nguyện, từ thiện, hỗ trợ, giúp đỡ, trao tặng nhà cho hộ nghèo, hộ gia đình khó khăn; thăm hỏi, tặng quà các hộ gia đình có công với cách mạng, những cán bộ, hội viên nông dân nghèo, những đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh Covid-19. Có hình thức động viên, biểu dương, khen thưởng phù hợp đối với tập thể, cá nhân, hộ gia đình hội viên nông dân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong thực hiện các cuộc vận động, các phòng trào thi đua, nhất là trong tham gia phòng chống dịch bệnh ở địa phương.

4. Đối với các địa phương, cơ sở có điều kiện tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Hội Nông dân các cấp tích cực phối hợp với Mặt trận Tổ quốc cùng cấp tổ chức và tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia Ngày hội, treo cờ Tổ quốc nhân dịp diễn ra Ngày hội, tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm, trồng và chăm sóc vườn hoa, cây xanh; chỉnh trang khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp...

Đề nghị Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố, các ban, đơn vị thuộc Hội Nông dân tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên ./.

 

Nơi nhận:

 • Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
 • UBMTTQ tỉnh,
 • Thường trực Tỉnh Hội,
 • Như trên,

  - Website HND tỉnh,

 • Lưu.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Ngô Văn Toản

 

 

 

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
 • Đang online: 0
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 0
 • Tất cả: 0
Đăng nhập