Công văn về việc tập trung phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BCH HND TỈNH HÀ NAM

*

Số: 154 - CV/HNDT

“V/v tập trung phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 Hà Nam, ngày 03 tháng  02 năm 2020

 

 

Kính gửi:    - BTV HND các huyện, thị xã, thành phố;

         - Lãnh đạo các ban, Văn phòng HND tỉnh.

 

 

Hiện nay, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra xảy ra tại Trung Quốc đang diễn biễn rất phức tạp, lây lan nhanh, nguy hiểm và chưa có vắc xin, thuốc điều trị đặc hiệu. Tại Việt Nam, một số tỉnh, thành phố đã ghi nhận có các trường hợp nhiễm (nCoV). Để chủ động phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, ngày 31/01/2020 Ban Thường vụ Tinh ủy đã Công văn số 1.300- CV/TU chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra. Ban Thường vụ HND tỉnh yêu cầu BTV HND các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo các ban, Văn phòng tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

          1. BTV Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo các cấp hội triển khai thực hiện nghiêm túc văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư; Công điện và các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh về việc tập trung các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách phải tập trung tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức đến toàn thể cán bộ, hội viên nông dân và tích cực, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; không để dịch bệnh lây lan, đảm bảo các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội; bảo đảm đời sống của nhân dân và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025 thành công tốt đẹp; phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân trong bảo vệ và nâng cao sức khỏe của mình và cộng đồng. Vận động nhân dân không tham gia các hoạt động tập trung đông người; người nào đi từ các nước có dịch bệnh về phải báo cáo ngay với chính quyền địa phương.

2. Ban Xây dựng hội (Bộ phận biên tập trang Website) phối hợp với Ban kinh tế xã hội tập trung nắm bắt tình hình, tăng cường tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh do chủng mới của virus Corona gây ra và cung cấp thông tin đầy đù, kịp thời, chính xác trên hệ thống mạng để cán bộ, hội viên, nông dân kịp thời nắm bắt và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

3. Ban Kinh tế - xã hội thường xuyên phối hợp với phòng chuyên môn của Sở y tế để triển khai tuyên truyền các các biện pháp phòng chống dịch và cung cấp thông tin tình hình dịch bệnh trên địa bàn.

4. Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành HND tỉnh phụ trách các Huyện, Thị, Thành hội thường xuyên chỉ đạo giúp đỡ các đơn vị trong công tác phòng, chống dịch bệnh theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh.

 

BTV Hội Nông dân tỉnh yêu cầu BTV HND các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo các Ban,Văn phòng chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung trên và thường xuyên báo cáo về tỉnh Hội (qua Ban Xây dựng hội)./.

 

Nơi nhận:

- TT HND tỉnh;

- Các ban, VP;

- Các huyện, thị, thành Hội

- Lưu VP, Ban XDH.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

 

Tạ Văn Đạt

 


Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập