Hướng dẫn Tuyền truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2020)

 HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BCH HND TỈNH HÀ NAM

*

Số: 18 - HD/HNDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Phủ lý, ngày 31 tháng 8 năm 2020

 

HƯỚNG DẪN

Tuyền truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2020)

 

Căn cứ Hướng dẫn số 231-HD/HNDTW, ngày 14/8/2020 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thànhlập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2020); Hướng dẫn số 16 -HD/HNDT, ngày 03 tháng 3 năm 2020 của Ban thường vụ Hội Nông dân tỉnh về  công tác tuyên truyền các cấp Hội và phong trào nông dân năm 2020. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2020) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, hội viên, nông dân cả nước hiểu rõ hơn về lịch sử ra đời, phát triển của Hội Nông dân Việt Nam; quá trình phát triển của Hội Nông dân tỉnh Hà Nam và truyền thống cách mạng vẻ vang của giai cấp nông dân Việt Nam và nông dân Hà Nam trong 90 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng. Qua đó khẳng định vị trí, vai trò của Hội Nông dân Việt Nam gắn với từng thời kỳ lịch sử cách mạng Việt Nam.

2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền nhằm giáo dục, cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên, nông dân phát huy truyền thống yêu nước vẻ vang, thi đua lao động sản xuất, kinh doanh, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, chào mừng thành công Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Nông dân Việt Nam Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018-2023.

3. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam phải thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức; có sức lan toả rộng, có tác động làm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cán bộ, hội viên, nông dân. Lồng ghép các hoạt động kỷ niệm 90 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam với các sự kiện chính trị của đất nước, địa phương gắn với giải quyết việc làm tăng thu nhập cải thiện chất lượng cuộc sống; đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân, tạo khí thế phấn khởi trong thực hiện nhiệm vụ của các cấp Hội đề ra.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền về quá trình xây dựng, trưởng thành, phát triển của Hội Nông dân Việt Nam; Hội Nông dân tỉnh Hà Nam và phong trào nông dân trong 90 năm qua (Theo đề cương tuyên truyền đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Hội Nông dân tỉnh Hà Nam - http://www.hoinongdan.hanam.org.vn.); qua đó nêu bật ý nghĩa lịch sử, sự đóng góp to lớn của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam nói chung, Hội Nông dân Hà Nam nói riêng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ.

Chú trọng tuyên truyền, tôn vinh truyền thống cách mạng của các thế hệ cán bộ, hội viên và nông dân qua các thời kỳ; gặp mặt, động viên cán bộ Hội Nông dân; tôn vinh những cán bộ, hội viên có nhiều thành tích trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế.

2. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; nhấtkết quả hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; những nhiệm vụ, giải pháp tại Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) đến năm 2020, tầm nhìn đến 2025; những chủ trương, chính sách nhằm giúp nông dân tận dụng tốt thời cơ, vượt qua thách thức để phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh của nông sản hàng hóa trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng.

Tiếp tục tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh về Nghị quyết và các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Nông dân Việt Nam, Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018-2023; tổ chức các hoạt động thực hiện 3 Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VII về xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh: (1) Nghị quyết về đẩy mạnh xây dựng Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp; (2) Nghị quyết về tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam; (3) Nghị quyết về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; quán triệt, tuyên truyền và  thực hiện 2 Nghị quyết của Ban Chấp hành Hội nông dân tỉnh Hà Nam khóa X về xây dựng Hội và đẩy mạnh phong trào nông dân: Nghị quyết số 01- NQ/HNDT“về nâng cao chất lượng công tác xây dựng hội, trọng tâm là xây dựng cơ sở hội; chi hội; tổ hội giai đoạn 2019 - 2023”, Nghị quyết số 02- NQ/HNDT “về phát triển mô hình kinh tế của Hội giai đoạn 2019 - 2023”.

3. Tuyên truyền kịp thời đến cán bộ, hội viên, nông dân kết quả công tác Hội và phong trào nông dân sau 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội VII của Hội Nông dân Việt Nam và Đại hội X Hội Nông dân tỉnh, nhất là kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Hội 9 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020, chú trọng giới thiệu các tập thể và cá nhân nông dân tiêu biểu trên các lĩnh vực, những mô hình có hiệu quả, nhất là các nhân tố mới trong phong trào thi đua yêu nước, trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội; những điển hình tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong hệ thống Hội, nhất là ý nghĩa nhân văn và kết quả thực hiện mô hình Quỹ Bò vàng hỗ trợ hội viên nông dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững... cũng như trong việc hưởng ứng tham gia các phong trào, cuộc vận động do Đảng, Chính phủ và Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Tuyên truyền những thành tựu, kết quả nổi bật trong thực hiện Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững do Hội phát động, kết quả các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ và chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống… Bên cạnh đó, tiếp tục tuyên truyền tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định số 673 - QĐ/TTg, ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ; việc chỉ đạo tổ chức và kết quả thực hiện Nghị quyết 3 nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của Hội.

4. Tuyên truyền nâng cao vị trí, vai trò và trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam và giai cấp Nông dân Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới. Trước mắt, tập trung tuyên truyền, động viên toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân đoàn kết, chung tay cùng cả nước ngăn chặn và đẩy lùi bệnh dịch Covid-19 gắn với đẩy mạnh sản xuất, thực hiện thành công mục tiêu kép với phương châm “mỗi gia đình, thôn, bản là một pháo đài và mỗi hội viên, nông dân là một chiến sĩ trong phòng chống dịch Covid-19”.

Tuyên truyền cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên, nông dân cả nước tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, chủ động sáng tạo, đổi mới cách nghĩ, cách làm tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển ngành nông nghiệp Việt Nam bền vững, an toàn, hiệu quả, bảo đảm an ninh lương thực; nâng cao tính cạnh tranh nông sản hàng hoá trên thị trường thế giới; giữ vững vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế quốc dân. Khẳng định sự lớn mạnh của đội ngũ cán bộ và hội viên nông dân; kết quả đổi mới phương thức hoạt động và củng cố tổ chức hệ thống Hội ngày càng chặt chẽ từ Trung ương đến cơ sở, nhất là kết quả xây dựng và phát triển các Chi Hội, Tổ Hội nghề nghiệp đã và đang tạo ra luồng sinh khí mới thu hút hội viên và tạo môi trường, động lực để cán bộ, hội viên phát huy vai trò chủ thể, tích cực thực hiện mục tiêu xây dựng một nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

5. Khẳng định và phát huy vai trò chủ thể của hội viên, nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc; khẳng định vai trò của nông dân trên mặt trận sản xuất nông nghiệp; những thành tích của kinh tế nông nghiệp trong thời kỳ hội nhập quốc tế, ứng phó với khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu; trong ứng phó với biến đổi khí hậu; vai trò của cán bộ, hội viên và nông dân trong tham gia giám sát và phản biện xã hội, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền các cấp theo Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị và quy định, hướng dẫn của Trung ương Hội, của Tỉnh. Kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên, nông dân và dư luận xã hội để phản ánh với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và báo cáo với Hội cấp trên. Đồng thời, thường xuyên cập nhật, tổng hợp, xây dựng các tài liệu tuyên truyền nội bộ và cung cấp các thông tin định hướng kịp thời, chính xác đến cán bộ, hội viên, nông dân nhằm ổn định tình hình tư tưởng và định hướng dư luận xã hội.

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

Căn cứ vào tình hình và điều kiện cụ thể của địa phương, đề nghị các huyện, thành Hội tổ chức tuyên truyền thông qua các hình thức như:

1. Phối hợp với các cơ quan thông tin, báo chí (Đài truyền thanh huyện, thành phố, Ban văn hóa xã phường, thị trấn…) có các bài viết, phóng sự phát thanh và truyền hình phản ánh về các hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân ở địa phương; kết hợp với tuyên truyền, vinh danh những gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân; kết hợp với tuyên truyền về Nghị quyết và các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Nông dân Việt Nam (nhiệm kỳ 2018-2023).

2. Gắn việc tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam với việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh như: Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2020); kỷ niệm 130 năm Ngày thành lập tỉnh Hà Nam (20/10/1890- 20/10/2020) và kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống cách mạng Bồ Đề (20/10/1930 - 20/10/2020); với tuyên truyền kết quả Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

3. Biên soạn, phát hành cuốn Bản tin Nông dân Hà Nam làm tài liệu tuyên truyền đến hội viên, nông dân thông qua sinh hoạt chi Hội, tổ Hội và các cuộc gặp mặt nhân kỷ niệm Ngày thành lập Hội (14/10/2020); tăng cường viết tin bài, đăng tải trên Website của Hội.

4. Tổ chức các cuộc gặp mặt truyền thống thông tin về tình hình hoạt động của Hội, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân; tổ chức Hội nghị biểu dương nông dân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020; tổ chức các đoàn đi thăm hỏi, động viên cán bộ, hội viên nông dân lão thành; tổ chức các việc làm tình nghĩa, quyên góp ủng hộ các gia đình có công với cách mạng, với tổ chức Hội, những gia đình hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid 19

5. Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tạo không khí thi đua, phấn khởi trong cán bộ, hội viên; tổ chức các hoạt động giao lưu về nguồn, sinh hoạt truyền thống tại những địa danh lịch sử. Tôn tạo, chỉnh trang các khu di tích lịch sử, truyền thống của Hội và tổ chức đón các đoàn khách trong nước, quốc tế đến thăm các khu di tích tại các địa phương

6. Treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại các nơi công cộng, trụ sở các cấp Hội, địa bàn dân cư

IV. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2020)!

2. Cán bộ, hội viên nông dân thi đua lập thành tích chào mừng 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2020)!

3. Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh là trách nhiệm của toàn thể cán bộ, hội viên nông dân!

4. Cán bộ, hội viên, nông dân cả nước tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

5. Cán bộ, hội viên, nông dân ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!

6. Cán bộ, hội viên, nông dân cả nước quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại!

7. Giai cấp Nông dân Việt Nam đoàn kết, sáng tạo, phát triển vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”!

8. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

9. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

10. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trên cơ sở hướng dẫn các nội dung và hình thức tuyên truyền nêu trên, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đề nghị các huyện, thành Hội; các Ban, Văn phòng Hội Nông dân tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm một cách thiết thực, hiệu quả, mang tính giáo dục sâu sắc; làm cho ngày kỷ niệm 90 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam thực sự có ý nghĩa đối với cán bộ, hội viên nông dân. Kết thúc đợt tuyên truyền gửi báo cáo về Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh (qua ban Xây dựng Hội và qua địa chỉ email: bantochuckiemtrahndhn@gmail.com) trước ngày 20/10/2020  để tồng hợp báo cáo TW Hội./.

 

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo; Ban Dân vận Tỉnh ủy;

- TT HND tỉnh;

- Các Ban tỉnh Hội;

- HND các huyện,TX,TP;

- Lưu VP, Ban XDH.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

Phó Chủ tịch

 

(Đã ký)

 

Tống Văn Tam

 


Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập