Hướng dẫn tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2021)

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BCH HNDTỈNH HÀ NAM

*

Số: 25 - HD/HNDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

                 Hà Nam, ngày  4  tháng 10 năm 2021

 

HƯỚNG DẪN

Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 91 năm

Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2021)

 

Thực hiện Hướng dẫn của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2021), Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Hà Nam hướng dẫn tổ chức hoạt động, tuyên truyền kỷ niệm như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.    Tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu, rộng để cán bộ, hội viên, nông dân và nhân dân trong tỉnh hiểu rõ về lịch sử ra đời, phát triển của Hội Nông dân Việt Nam và truyền thống cách mạng vẻ vang của giai cấp nông dân Việt Nam nói chung, tổ chức Hội và phong trào nông dân tỉnh Hà Nam nói riêng qua 91 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng. Qua đó, khẳng định vị trí, vai trò của Hội Nông dân Việt Nam gắn với từng thời kỳ lịch sử cách mạng Việt Nam. Tri ân công lai và những đóng góp của thế hệ cán bộ, hội viên, nông dân cả nước qua các thời kỳ.

2.    Thông qua các hoạt động tuyên truyền nhằm giáo dục truyền thống và khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường của cán bộ, hội viên, nông dân; cổ vũ cán bộ, hội viên, nông dân phát huy truyền thống vẻ vang, vượt qua thách thức đại dịch Covid- 19, ra sức thi đua thực hiện “mục tiêu kép” tích cực phòng chông dịch bệnh Covid19- 19 gắn đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam; góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp,  Nghị quyết Đại hội Nông dân các cấp và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

3.    Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp và thiết thực phù hợp với tình hình phòng chống dịch bệnh, có sức lan tỏa; gắn việc tuyên truyền kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam với tuyên truyền kết quả nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại  biểu Hội Nông dân   tỉnh Hà Nam lần thứ    IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023 làm chuyển biến mạnh mẽ    trong nhận thức, hành động tạo không khí thi đua, phấn khởi trong cán bộ, hội viên; chú trọng tính hiệu quả, trách lãng phí, phô trương, hình thức và đảm bảo về yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19.

II. NỘI DUNG TUYẾN TRUYỀN TRỌNG TÂM

1. Tuyên truyền về quá trình xây dựng, trưởng thành, phát triển của Hội Nông dân Việt Nam và phong trào nông dân trong suốt 91 năm qua; các dấu mốc lịch sử đánh dấu sự ra đời và phát triển của tổ chức Hội Nông dân Việt Nam; khẳng định vị trí và vai trò của Hội Nông dân trong từng thời kỳ lịch sử cách mạng Việt Nam. Nêu bật những kết quả đạt được, gương tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực, nhất là những nhân tố mới trong phong trào thi đua yêu nước, trong thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân; những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian qua và những định hướng lớn trong thời gian tới của địa phương (Theo Đề cương tuyên truyền đã đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Hội Nông dân tỉnh Hà Nam http://www.hoinongdanhanam.gov.vn).

2. Đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh Hà Nam, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục tuyên truyền phổ biến những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới; nhất là kết quả thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020”; Quyết định 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn; kết quả hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; những nhiệm vụ, giải pháp tại Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung 7 đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025; những chủ trương, chính sách giúp cho nông dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh của nông sản hàng hóa trong bổi cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng.

Tiếp tục triển khai sâu rộng trong toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân các nghị quyết đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2018-2023; tuyên truyền 3 Nghị quyết và các kế hoạch triển khai thực hiện 3 Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VII về xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh: (1) Nghị quyết về đẩy mạnh xây dựng Chi hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp; (2) Nghị quyết về tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam; (3) Nghị quyết về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáng ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và Nghị quyết Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2020-2025.

3. Thông tin, tuyên truyền kịp thời đến cán bộ, hội viên, nông dân về kết quả công tác Hội và phong trào nông dân thực hiện giữa nhiệm kỳ 2018-2023, chú trọng tuyên truyền, khẳng định sự năng động, sáng tạo của cán bộ, hội viên, nông dân trong thời kỳ hội nhập; giới thiệu gương tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong công tác Hội và phong trào nông dân và các phong trào, cuộc vận động do Trung ương, Tỉnh, ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Tuyên truyền những thành tựu, kết quả nổi bật của hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; kết quả các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ và chuyển giao khoa học, kỹ thuật cho nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống....

4.    Khẳng định và phát huy vai trò chủ thể của hội viên, nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, hội viên nông dân phát huy vai trò, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị và các quy định, hướng dẫn của Trung ương Hội, Hội Nông dân tỉnh Hà Nam.

5.    Tuyên truyền về nâng cao vị trí, vai trò và trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam và giai cấp Nông dân Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới. Trước mắt tập trung tuyên truyền, động viên cán bộ, hội viên, nông dân đoàn kết chung tay cùng cả nước ngắn chặn, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 gắn với đẩy mạnh sản xuất, thực hiện thành công mục tiêu kép với phương châm “mỗi gia đình, thôn, xóm, tổ dân phố là một pháo đài và mỗi hội viên, nông dân là một chiến sỹ trong phòng chống dịch Covid-19”. Tuyên truyền về các giá trị nhân văn tốt đẹp, sự chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau; tinh thần cộng đồng, tập thể, các hành vi ứng xử nhân ái, nghĩa tình, phù hợp; những gương người tốt, việc tốt trong tham gia phòng, chống dịch; đồng thời phê phán những hành vi trục lợi, phát ngôn sai sự thật, phá hoại công tác phòng, chống dịch.

6.    Bên cạnh công tác tuyên truyền, cần chú trọng công tác nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng, tâm tư, tình cảm và dư luận của cán bộ, hội viên nông dân. Tăng cường công tác dự báo, phát hiện sớm tình hình, chủ động tham mưu và đề xuất các giải pháp nhằm định hướng dư luận và xử lý kịp thời các vấn đề bức xúc của hội viên nông dân góp phần ổn định tình hình tư tưởng, đời sống cho cán bộ, hội viên, nông dân.

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 và điều kiện thực tế của địa phương, các cấp Hội lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp như:

1.    Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng các tin, bài, phóng sự phản ánh về các hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân ở địa phương; kết hợp với tuyên truyền, vinh danh những gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các hoạt động Hội và phong trào nông dân.

2.    Tuyên truyền kỷ niệm 91 năm Ngày thành Hội, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh gắn với tuyên truyền chương trình hành động của Hội Nông dân các cấp trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

3.    Tuyên truyền thông qua sinh hoạt chi, tổ Hội; tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam”; trao quà, thăm hỏi các thế hệ cán bộ Hội qua các thời kỳ để ôn lại truyền thống 91 năm xây dựng và trưởng thành của Hội; tổ chức biểu dương các gương điển hình tiên tiến, xuất sắc trong phong trào nông dân và các phong trào, cuộc vận động do địa phương phát động. Vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia Chương trình “Triệu phần quà, nghìn tấn nông sản nghĩa tình cùng cả nước vượt qua đại dịch Covid-19”, do Trung ương Hội Nông dân phát động.

4.    Tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình có công với cách mạng, với tổ chức Hội, cán bộ lão thành của Hội và các cán bộ, hội viên nông dân tham gia tích cực công tác Hội đang gặp khó khăn về đời sống.

5.    Treo băng rôn, khẩu hiệu... tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam tại trụ sở Hội, nơi công cộng và địa bàn dân cư.

IV. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

-    Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

-   Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

-    Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

-   Nhiệt liệt chào mừng 91 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930- 14/10/2021)!

-    Cán bộ, hội viên nông dân Hà Nam thi đua lập thành tích chào mừng 91 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2021)!

-    Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh là trách nhiệm của toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân!

-    Cán bộ, hội viên nông dân Hà Nam quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII!

-   Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh xứng đáng là trung tâm, nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mớí!

-    Cán bộ, hội viên, nông dân đoàn kết, năng động, sáng tạo, hội nhập, phát triển vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”!

-   Cán bộ, hội viên, nông dân Hà Nam tích cực sản xuất, kinh doanh, phòng chống hiệu quả dịch Covid-19.

-    Cán bộ, hội viên, nông dân Hà Nam tích cực tham gia Chương trình “Triệu phần quà, nghìn tấn nông sản nghĩa tình cùng cả nước vượt qua đại dịch Covid-19”

V. TỔ CHỨC THỨC HIỆN

1.    Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố căn cứ hướng dẫn tuyên truyền của tỉnh Hội để xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền với hình thức đa dạng, phù hợp, đến các cấp hội, hội viên nông dân.

2.    Các cấp Hội chủ động bám sát hướng dẫn của tỉnh Hội, sự chỉ đạo của cấp ủy để tổ chức các hoạt động tuyên truyền thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 và điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị và đáp ứng nhu cầu của hội viên nông dân.

Kết thúc các hoạt động tuyên truyền, các huyện, thị, thành Hội báo cáo kết quả gửi về Hội Nông dân tỉnh trước ngày 20/10/2021(qua Ban Xây dựng Hội) để tổng hợp báo cáo./.

 

     Nơi nhận:

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

-    Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

-    Ban Tuyên giáo TW Hội;

-    Các đ/c TT tỉnh Hội;

-    Các huyện, thị, thành Hội;

-    Các ban, đơn vị tỉnh Hội;

-    Lưu VP, XDH.

 

 

 

 

 

Tống Văn Tam

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập