Hướng dẫn xây dựng mô hình điểm về cán bộ, hội viên, nông dân Hà Nam thực hành tiết kiệm tặng Bò vàng sinh sản cho hội viện nông dân nghèo theo địa chỉ, năm 2019

 

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BCH HNDTỈNH HÀ NAM

*

Số:  08 - HD/HNDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

      Phủ Lý, ngày   19  tháng 3 năm 2019

 

HƯỚNG DẪN

Xây dựng mô hình điểm về cán bộ, hội viên, nông dân Hà Nam thực hành tiết kiệm tặng Bò vàng sinh sản cho hội viện nông dân nghèo theo địa chỉ, năm 2019

 

          Thực hiện Kế hoạch số 99 KH/TU, ngày 13/12/2018 của tỉnh ủy Hà Nam; Hướng dẫn số 04 ngày 16/1/2019 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Hà Nam  về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019, Ban Thường vụ HND tỉnh xây dựng hướng dẫn tổ chức thực hiện mô hình học tập và làm theo Bác năm 2019: Cụ thể xây dựng mô hình tặng Bò vàng sinh sản cho hội viên, nông dân nghèo theo địa chỉ năm 2019:

I. Mục đích, yêu cầu:

- Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, hội viên nông dân, đưa việc học tập chuyên đề năm 2019 với nội dung“Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trở thành công việc cụ thể và thực hiện việc nói đi đôi với làm.

- Thông qua việc xây dựng mô hình, nhằm đẩy mạnh các hoạt động công tác hội, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ VII Hội Nông dân Việt Nam.

- Các cấp Hội trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bằng nhiều hình thức để mỗi cán bộ, hội viên, các hộ sản xuất kinh doanh giỏi hiểu được việc làm thiết thực từ đó tích cực ủng hộ kinh phí xây dựng mô hình.

II. Nội dung thực hiện:

1. Phát động sâu rộng trong cán bộ, hội viên nông dân, các hộ sản xuất kinh doanh giỏi, có các hành động cụ thể, thiết thực trong học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó phát động làm theo Bác: Xây dựng mô hình với chủ đề: “Cán bộ, hội viên nông dân Hà Nam tiết kiệm tặng Bò vàng sinh sản cho hội viên, nông dân nghèo theo địa chỉ năm 2019”.

- Thời gian: Phát động trong  năm 2019 ;

- Hình thức: Tiết kiệm bằng tiền, tổ chức mua Bò vàng giống sinh sản tặng cho gia đình hội viên nông dân nghèo;

- Đối tượng được huy động: Cán bộ Hội nông dân các cấp trong tỉnh (Chi hội trưởng; Ban chấp hành HND cơ sở, huyện, thành phố) và hộ nông dân đạt tiêu chuẩn hộ SXKD giỏi các cấp trong tỉnh, các nhà hảo tâm.

2. Hình thức tổ chức huy động và sử dụng nguồn vận động tiết kiệm: Ban thường vụ HND các huyện, thành phố tổ chức vận động, mua Bò giống sinh sản và tặng cho hộ hội viên nông dân nghèo của đơn vị.

- Dự kiến trao 2 đợt: Đợt 1 trao vào dịp kỷ niệm ngày sinh nhật Bác 19/5 , đợt 2 trao vào dịp 14/10 ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam.

III. Tổ chức thực hiện:

1. Hội Nông dân các huyện, thành phố báo cáo cấp ủy, xây dựng kế hoạch triển khai đến HND các xã, phường, Thị trấn đặc biệt tập chung quan tâm với các cơ sở chưa mua được bò tặng cho hội viên nghèo.

- Phân công cán bộ Hội phối hợp với ngành chăn nuôi, thú y, hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi và các công tác bảo đảm khác, giúp các hộ đã được được nhận Bò phát triển đạt kết quả cao nhất; tổ chức đánh giá sơ kết mô hình đã thực hiện trong 2 năm 2017, 2018.

  2. Ban Thường vụ HND tỉnh chọn đơn vị làm điểm cấp tỉnh năm 2019 tại HND Thành phố Phủ Lý

  3. Trách nhiệm của các đơn vị chỉ đạo điểm cấp tỉnh:

  3.1. Ban Tuyên huấn Hội nông dân tỉnh:

   - Triển khai Hướng dẫn đến BTV HND Thành phố Phủ Lý xong trong tháng 3/2019.

   - Chỉ đạo HND Thành phố Phủ Lý phát động các đợt, tổ chức Hội nghị trao tặng bò vào dịp 19/5 và 14/10 năm 2019.

   - Phối hợp khảo sát, kiểm tra, giám sát việc bình chọn hộ hội viên nghèo được tặng Bò vàng sinh sản năm 2019.

   - Hàng tháng báo cáo kết quả chỉ đạo thực hiện mô hình điểm về BTVHND tỉnh.

   - Tham mưu với Ban Thường vụ HND tỉnh khen thưởng cho các tập thể, cá nhân ủng hộ với số tiền lớn nhằm nhân rộng mô hình cho các năm tiếp theo.

3.2. Hội nông dân Thành phố Phủ Lý:

   - Chủ động báo cáo cấp ủy xin ý kiến chỉ đạo.

    - Xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể triển khai xuống cơ sở đúng tiến độ về mặt thời gian cũng như đảm bảo đúng, đủ nội dung Hướng dẫn tỉnh Hội đề ra.

   - Thành lập ban chỉ đạo, phân công cán bộ Hội trong việc vận động cũng như quản lý và sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích; trực tiếp theo dõi, phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi, các công tác đảm bảo khác.

   - Chỉ đạo HND cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền để mỗi cán bộ, hội viên thấy được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng mô hình.

  - Đảm bảo công bằng trong việc tham gia bình xét hộ hội viên nông dân nghèo được trao tặng Bò vàng sinh sản.

- Đảm bảo, duy trì tiến độ thực hiện; nắm bắt những vấn đề phát sinh; những thuận lợi, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện báo cáo về Ban Thường vụ HND tỉnh để kịp thời chỉ đạo.

          Năm 2019 là năm thứ 3 triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của bộ Chính trị vậy việc làm theo Bác với nội dung “chăm lo đời sống nhân dân” bằng việc làm cụ thể, thiết thực giúp hộ hội viên nông dân nghèo thoát nghèo bền vững trong thời điểm này có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện tình cảm và trách nhiệm trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Vì vậy Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh yêu cầu Ban Thường vụ HND các huyện, thành phố triển khai, tổ chức thực hiện tốt nội dung đề ra.

 

Nơi nhận:

- Ban Tuyên huấnTW Hội;

- Ban Tuyên giáo, ban Dân vận tỉnh ủy;

- Thường trực HND tỉnh;

- Các Ban tỉnh hội

- HND các huyện, thành phố;

- Lưu vp, TH

 

      T/M BAN THƯỜNG VỤ

Đã ký

Phó Chủ tịch
Tống Văn Tam

 

 

 

 

 

 


Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập