Kế hoạch phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng đại hội hội nông dân các cấp; Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hà Nam lần thứ XI; tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BCH HND TỈNH HÀ NAM

*

Số  135-KH/HNDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nam, ngày  29  tháng 11 năm 2022

KẾ HOẠCH

Phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng đại hội hội nông dân các cấp; Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hà Nam lần thứ XI; tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII,

nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Năm 2023 là năm diễn ra Đại hội Hội Nông dân các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 và hướng tới kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam. Nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của mỗi tập thể, cá nhân trong công tác, lao động, sản xuất, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ trong năm 2023, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích.

- Phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo của các tập thể, cá nhân, tạo động lực mạnh mẽ, khí thế sôi nổi, sâu rộng, đều khắp trong các cấp Hội, cổ vũ các tập thể, cá nhân phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2023; các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, Nghị quyết Đại hội Hội Nông tỉnh Hà Nam lần thứ X đề ra;

- Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân thực hiện tốt các phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua, tạo nòng cốt, sự lan tỏa trong các phong trào thi đua;

- Tăng cường sự đoàn kết, hợp tác, trao đổi, học tập, chia sẻ kinh nghiệm giữa các tập thể, cá nhân trong các ban, đơn vị, cụm, khối thi đua và trong các cấp Hội.

2. Yêu cầu.

- Tổ chức phong trào thi đua cần đi vào thực chất, tránh hình thức, phải gắn với lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Hội, của địa phương, đơn vị tạo động lực và sức mạnh tổng hợp trong tổ chức thực hiện. Cần xác định rõ biện pháp tổ chức thực hiện, tiêu chí đánh giá thi đua phải cụ thể, bám sát mục tiêu thi đua, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị;

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng, phát hiện nhân tố mới, cách làm hay để kịp thời rút kinh nghiệm và nhân rộng;

- Thực hiện công khai, dân chủ trong bình xét thi đua, tạo mối quan hệ biện chứng giữa thi đua và khen thưởng để thi đua thực sự là động lực to lớn để hoàn thành các nhiệm vụ, là cơ sở để thực hiện công tác khen thưởng.

II. NỘI DUNG.

Ngoài việc thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thường xuyên của Hội, năm 2023, các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, Nghị quyết Đại hội Hội Nông tỉnh  Hà Nam lần thứ X đề ra; các cấp Hội tập trung thực hiện tốt ba nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân, tổ chức các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, giúp nông dân tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị từ khâu sản xuất đến bảo quản, chế biến, tiêu thụ nông sản theo hướng phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp. Với các nội dung cụ thể như sau:

1. Tập trung chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân các cấp, chuẩn bị tốt cho tổ chức Đại hội Hội Nông dân tỉnh khóa XI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII gắn với sơ, tổng kết và thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án của Hội, thi đua xây dựng và phát triển tổ chức Hội; tập trung hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh Hà Nam lần thứ  X đã đề ra, nhất là các chỉ tiêu do Hội Nông dân trực tiếp thực hiện như phát triển hội viên, phát triển và tăng trưởng nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, cổ vũ động viên hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi và hỗ trợ giúp đỡ nông dân nghèo biết sản xuất hàng hóa, biết bảo quản, biết tiêu dùng, đoàn kết xây dựng quê hương thôn, xóm xanh, sạch đẹp, văn minh.

2. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân các cấp. Phấn đấu xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả, đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng sâu, sát cơ sở. Gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, khóa XIIi) của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

3. Đổi mới, sáng tạo công tác thông tin tuyên truyền nhằm triển khai đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Trung ương Hội, của tỉnh Hội đến các cấp Hội và cán bộ, hội viên nông dân.

- Đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới; tăng thời lượng, chuyên trang, chuyên mục về các phong trào thi đua yêu nước, tấm gương người tốt, việc tốt để biểu dương, tôn vinh, nhân rộng, tạo sức lan tỏa và không khí thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống Hội. Hướng dẫn hội viên, nông dân chỉ sản xuất những hàng hóa nông sản có giá trị kinh tế, có thị trường và có doanh nghiệp đỡ đầu để gắn chặt các khâu từ sản xuất đến chế biến, bảo quản, tiêu thụ theo một chuỗi giá trị bền vững. Tuyên truyền, vận động nông dân chỉ sản xuất, chế biến tiêu thụ những sản phẩm nông nghiệp an toàn.

4. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng và tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) và Đề án số 62- ĐA/HNDTW ngày 28/6/2017 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Xác định nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nhằm phát huy cao độ “Sáng kiến, sáng tạo của cán bộ, ý tưởng của nông dân” tạo ra những đột phá mới trong công tác Hội và sản xuất, kinh doanh của nông dân để tổ chức các đợt thi đua cụ thể với các hình thức thi đua phong phú, hấp dẫn, có tiêu chí cụ thể, thiết thực. Mỗi tổ chức Hội cấp huyện và cơ sở lựa chọn 1 đến 2 công trình hoặc đảm nhận việc cụ thể mang tên Hội Nông dân Việt Nam phù hợp địa phương đơn vị chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp, Đại hội Hội Nông dân tỉnh Hà Nam lần thứ  XI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII.

5. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững", các cuộc vận động của Hội gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, gắn chặt với vận động hội viên, nông dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 nhằm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra năm 2023 và hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu Đại hội lần thứ  X của Hội Nông dân tỉnh; phát huy vai trò, trách nhiệm của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam trong tham gia phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Chăm lo lợi ích chính đáng của hội viên, nông dân.

6. Chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất cho cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cùng cấp có những chủ trương, giải pháp kịp thời, hiệu quả nhằm thúc đẩy công tác Hội và phong trào nông dân. Phát huy vai trò tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch vững mạnh. Thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội trong lĩnh vực nông nghiệp nông dân, nông thôn. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp trong sạch vững mạnh.

7. Vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và hội viên nông dân tích cực, năng động, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đẩy mạnh công tác nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động; tích cực thi đua học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; Chú trọng các công trình nghiên cứu khoa học ứng dụng, các sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Xây dựng phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả; thi đua đề xuất các ý tưởng, sáng kiến, giải pháp góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng văn hóa công sở.

8. Đẩy mạnh các hoạt động xã hội của Hội gắn với phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, tham gia ủng hộ “ xây dựng nhà tình nghĩa” , “nhà tình thương”, tặng “sổ tiết kiệm”, “sổ bảo hiểm”  nhằm giúp đỡ, hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Vận động mỗi hội viên nông dân đóng góp ít nhất một nghìn đồng/năm và các nhà hảo tâm đóng góp tiền để thăm hỏi, tặng quà những người có công với cách mạng, nhà tình nghĩa, nhà tình thương, tặng sổ tiết kiệm mang tên  chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp, Đại hội Hội Nông dân tỉnh Hà Nam lần thứ  XI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII.

9. Xây dựng các điển hình cá nhân và các tập thể trên các lĩnh vực hoạt động, lao động sản xuất và công tác của Hội. Huy động các nguồn lực để xây dựng các mô hình, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến, triển khai hiệu quả các hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ nông dân khởi nghiệp, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước đối với nông dân. Chú trọng phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng và tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các điển hình, nhân tố mới trên các lĩnh vực có thành tích xuất sắc theo hướng thiết thực, rõ người, rõ việc, phản ánh đúng thực chất trong các hoạt động, các phong trào thi đua của Hội.

 10. Về khen thưởng, thực hiện bình xét, lựa chọn, đề nghị khen thưởng đúng quy định, đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai. Tăng số lượng khen thưởng cho nông dân, người lao động trực tiếp sản xuất, công tác, cán bộ không giữa chức vụ lãnh đạo; kịp thời phát hiện, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, có sáng kiến, ý tưởng, sáng tạo trong công tác, lao động, sản xuất, nghiên cứu khoa học hoặc có những hành động, việc làm cao đẹp, vì cộng đồng, xã hội.

  11.Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Hội đồng Thi đua, Khen thưởng các cấp đối với công tác thi đua, khen thưởng. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng, đổi mới hoạt động, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng các cấp, của các thành viên Hội đồng trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng. Sắp xếp, bố trí cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng đảm bảo ổn định, có năng lực; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ kiêm nhiệm làm công tác thi đua, khen thưởng để thực hiện tốt nhiệm vụ thi đua, khen thưởng.

III. CÁC ĐỢT THI ĐUA

  1. Đợt thi đua thứ nhất

Thời gian từ đầu năm đến 30/9/2023, thi đua lập thành tích chào mừng Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 03/2/2023), chào mừng Đại hội Hội Nông dân 3 cấp (xã, huyện, tỉnh) nhiệm kỳ 2023-2028, kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023). Chào mừng  kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945- 02/9/2023). BTV Hội Nông dân tỉnh xây dựng và thực hiện Chương trình hành động  với chủ đề: “Cán bộ, hội viên, nông dân Hà Nam thực hành tiết kiệm hỗ trợ hộ nghèo xây nhà tình nghĩa cho hội viên, nông dân nghèo” lập thành tích chào mừng Đại hội hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028”.

2. Đợt thi đua thứ hai

Thời gian từ 01/10/2023 đến kết thúc năm 2023, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028, chào mừng  kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2023) . Tổng kết chương trình hành động của BTV Hội Nông dân tỉnh với chủ đề: “Cán bộ, hội viên, nông dân Hà Nam thực hành tiết kiệm hỗ trợ hộ nghèo xây nhà tình nghĩa cho hội viên, nông dân nghèo” lập thành tích chào mừng đại hội hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028”. Tổng kết công tác Hội và phong

trào nông năm 2023, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến và phổ biến các mô hình hiệu quả; phát động thi đua năm 2024. Tiếp tục tuyên truyền vận động hội viên nông dân và các nhà hảo tâm đóng góp tiền để xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, tặng sổ tiết kiệm mang tên chào mừng thành công Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Hội Nông dân Việt Nam.

IV. TỔ CHỨC THỰC  HIỆN

1. Hội Nông dân tỉnh.

- Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Hội Nông dân tỉnh có trách nhiệm xây dựng hướng dẫn, tiêu chí, thang điểm thi đua cho từng nội dung thi đua, kiểm tra đôn đốc các ban, Văn phòng, các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nội dung thi đua.

- Giao Ban xây dựng, Hội Nông dân tỉnh theo dõi đôn đốc các ban, Văn phòng, các huyện, thị xã, thành  phố theo dõi các hoạt động thi đua thực hiện Kế hoạch, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh

2. Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố.

Căn cứ Kế hoạch của Hội Nông dân tỉnh, Hội Nông dân các huyện, thị xã,  thành phố xây dựng kế hoạch phát động và tổ chức các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề, tích cực chỉ đạo, giám sát việc thực hiện kế hoạch, tổ chức ký kết giao ước thi đua, tiến hành sơ kết, tổng kết, theo dõi, đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo đúng quy định.

Đây là nhiệm vụ quan trọng Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh yêu cầu Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố báo cáo cấp ủy và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả; báo cáo kết quả các đợt thi đua về Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh qua (Ban Xây dựng Hội, Hội Nông dân tỉnh) tổng hợp định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh./.

Nơi nhận:

- Ban Tổ chức TW Hội;

- Ban Thi đua khen thưởng (Sở Nội vụ)

- Ban Dân vận Tỉnh ủy;

- Thường trực Tỉnh Hội;

- HND các huyện,  thị xã, thành phố;

- Các Ban, VP  tỉnh Hội

- Lưu: VP.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 (Đã ký)

 

 

Tạ Văn Đạt

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập