Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VI) về tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nông dân trong tình hình mới

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BCH  HND TỈNH HÀ NAM

*

Số: 21 -  KH/HNDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

         Phủ Lý, ngày  26  tháng  4  năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VI) về tăng cường và đổi mới

công tác tuyên truyền, vận động nông dân trong tình hình mới

                                                                               

 Thực hiện Chương trình công tác toàn khóa của Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh; thực hiện Kế hoạch số 35 ngày 18 tháng 4 năm 2019 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hànhTrung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VI) về tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nông dân trong tình hình mới; Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh ban hành kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/HNDTW, ngày 20/7/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (Khóa VI) như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đánh giá một cách toàn diện, sâu sắc công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết của các cấp Hội trong 5 năm qua; khẳng định rõ những kết quả đã đạt được; chỉ ra những ưu điểm, hạn chế; nguyên nhân thành công và rút bài học kinh nghiệm. Liên hệ với tình hình thực tiễn, đề xuất bổ sung những nhiệm vụ và giải pháp nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nông dân trong thời gian tới.

2 . Thông qua sơ kết Nghị quyết, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thống nhất về tư tưởng và hành động của cán bộ, hội viên, nông dân trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân; phát huy hơn nữa vai trò của các cấp Hội Nông dân trong tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân tham gia thực hiện thắng lợi công cuộc tái cơ cấu nông nghiệp và chuyển đổi mô hình tăng trưởng gắn với xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

3. Việc tổ chức sơ kết Nghị quyết phải được tiến hành một cách nghiêm túc, sát thực tiễn, thực hiện từ cơ sở; đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ; chú trọng phát hiện nhân tố mới, cách làm hay để kịp thời khen thưởng, động viên và phát huy, nhân rộng.

          I.NỘI DUNG

1.  Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện Nghị quyết số 19 - NQ/HNDTW (khóa VI), bao gồm các nội dung sau:

- Đánh giá tình hình, những thuận lợi, khó khăn; công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến;

- Kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết; phân tích làm rõ những ưu điểm, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm cụ thể của từng cấp Hội trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

- Qua đánh giá, chú trọng phát hiện những nhân tố, mô hình điển hình, cách làm hay trong công tác tuyên truyền, vận động nông dân để khen thưởng, động viên và phát huy, nhân rộng.

2.  Dự báo tình hình và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nông dân trong thời gian tới.

3.  Những đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước và Trung ương Hội, Tỉnh Hội về cơ chế, chính sách nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nông dân trong giai đoạn hiện nay.

III. HÌNH THỨC, THỜI GIAN

1. Hình thức:

Sơ kết việc thực hiện Nghị quyết gắn với Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 của Ban Chấp hành Hội Nông dân các cấp.

2. Thời gian:

- Các huyện, thành Hội gửi báo cáo về tỉnh Hội trước ngày 30/5/2019 (theo đề cương); Tỉnh Hội sẽ tiến hành sơ kết Nghị quyết vào tháng 6/2019.

- Căn cứ vào tình hình cụ thể, các huyện, thành Hội xây dựng kế hoạch tổ chức sơ kết ở địa phương và xác định tiến độ thực hiện đối với cấp cơ sở và cấp huyện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các huyện, thành Hội xây dựng kế hoạch và chỉ đạo tổ chức sơ kết Nghị quyết đảm bảo đúng nội dung, tiến độ.

2. Giao Ban Tuyên huấn tham mưu giúp cho Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai sơ kết Nghị quyết của các huyện, thành Hội; tổng hợp báo cáo, tham mưu tổ chức hội nghị sơ kết cấp tỉnh; tích cực viết tin bài về kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết; giới thiệu về các mô hình hay, các tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Nghị quyết đồng thời đề xuất Hội đồng Thi đua Hội Nông dân tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết.

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đề nghị các huyện, thành Hội nghiêm túc triển khai thực hiện sơ kết Nghị quyết đảm bảo nội dung, tiến độ và gửi báo cáo về tỉnh Hội (qua Ban Tuyên huấn) trước ngày 30/5/2019./.

 

 

Nơi nhận:

- Thường trực HND tỉnh;

- HND các huyện, thành phố;

- Lưu VP, TH.

     

       T/M BAN THƯỜNG VỤ

                   Đã ký

              Phó Chủ tịch

             Tống Văn Tam

             

 

 


Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập