Kế hoạch Tổ chức các hoạt động trọng tâm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2020)

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BCH HND TỈNH HÀ NAM

*

Số:  47 - KH/HNDT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nam, ngày 15 tháng 4 năm 2020

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động  trọng tâm kỷ niệm 90 năm

Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2020)

 

Thực hiện Kế hoạch số 164-KH/HNDTW ngày 09/3/2020 của Ban Thường vụ TW Hội Nông dân Việt Nam về “Tổ chức các hoạt động  trọng tâm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2020)”, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động trọng tâm  với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức các hoạt động trọng tâm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên nông dân về truyền thống vẻ vang của giai cấp nông dân, vai trò, vị trí và những đóng góp to lớn của tổ chức Hội; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của hội viên, nông dân với Đảng, Nhà nước và tổ chức Hội Nông dân Việt Nam.

2. Thông qua tổ chức các hoạt động tạo khí thế tích cực, thi đua sôi nôi trong cán bộ, hội viên, nông dân cả nước thiết thực kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, tạo sự chuyển biến mới trong hoạt động Hội và phong trào nông dân, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết các cấp Hội nhiệm kỳ 2018 - 2023, đồng thời góp phần hiệu quả kỷ niệm các sự kiện trọng đại của đất nước, chào mừng thẳng lợi Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

3. Các hoạt động kỷ niệm cần tổ chức một cách chủ động, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm; đảm bảo thiết thực, hiệu quả, an toàn và tiết kiệm.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, sinh hoạt kỷ niệm, ra quân vệ sinh môi trường; kết nạp hội viên mới; các chương trình phối hợp, kết nghĩa với các tỉnh Đồng bằng sông Hồng...Tổ chức thực hiện và bàn giao các công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Thời gian: Từ quý I - IV/2020

- Địa điểm: tại các cấp Hội

- Thực hiện: Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở Hội tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm phù hợp với điều kiện từng địa phương và tổ chức thực hiện các công trình chào mừng tại địa phương.

2. Biên soạn, phát hành các tài liệu tuyên truvền về truvền thống 90 năm vẻ vang cùa Hội Nông dân Việt Nam và Hội Nông dân Hà Nam qua các thời kỳ…; Xây dựng phóng sự, viết bài tuyên truyền trên Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các đại phương về kết quả hoạt động của các cấp Hội; tuyên truyền các mô hình, điển hình; những gương nông dân tiêu biểu về các lĩnh vực trên các phương tiện thông tin, đại chúng của Trung ương, của tỉnh và của Hội.

- Thời gian: Quý III/2020

- Địa điểm: Tại tỉnh, huyện

- Thực hiện: Hội Nông dân tỉnh chủ trì.

3. Tổ chức các hoạt động để đề cử các gương điển hình tiêu biểu trong cán bộ, hội viên nông dân tham gia các chương trình tôn vinh, biểu dương cán bộ Hội, hội viên nông dân; tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu; tôn vinh, biểu dương các nhà khoa học, các doanh nghiệp tiêu biểu đồng hành với nông dân trên các lĩnh vực nông sản hàng hóa tiêu biểu của địa phương do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức

- Thời gian: Từ quý II - IV/2020

- Địa điểm: Tại các cấp Hội

- Thực hiện: Hội Nông dân tỉnh chủ trì chỉ đạo, hướng dẫn Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố, các cơ sở Hội tổ chức rà soát, lựa chọn các gương điển hình đủ tiêu chí, phù hợp với điều kiện từng địa phương để đề cử tham gia các chương trình do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức.

4. Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp

- Thời gian: Từ quý II - IV/2020

- Địa điểm: Tại các cấp Hội

- Thực hiện: Hội Nông dân tỉnh, Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố, các cơ sở Hội tổ chức thực hiện.

5. Tổ chức các hoạt động ôn truyền thống; tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930- 14/10/2020);

- Thời gian: Trước ngày 14/10/2020

- Địa điểm: Tại các cấp Hội

- Thực hiện: Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố chủ trì tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm tại cơ sở.

6. Tổ chức các hoạt động giới thiệu trưng bày sản phẩm, giao lưu xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ sản phẩm trong chuỗi tổ chức hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930- 14/10/2020);

- Thời gian: Quý IV/2020

- Địa điểm:  Tại tỉnh hoặc tại địa phương khác do TW Hội tổ chức

- Thực hiện: Hội Nông dân tỉnh chủ trì; Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố và Câu lạc bộ hộ nông dân sản xuất giỏi tỉnh phối hợp chuẩn bị các nội dung theo kế hoạch chỉ đạo của Hội Nông dân tỉnh.

7. Xây dựng các mô hình điển hình tiên tiển về công tác Hội và phong trào nông dân; các điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Thời gian: Từ quý I - IV/2020

- Địa điểm: Tại các cấp Hội

- Thực hiện: Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố chủ trì tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ các nguồn lực để thực hiện mô hình tại cơ sở.

8. Tham mưu tổ chức hội nghị Đối thoại cấp tỉnh giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo các ngành chức năng với cán bộ, hội viên nông dân

- Thời gian: Quý IV/2020

- Số lượng: 01 cuộc

- Địa điểm: Tại tỉnh

- Thực hiện: Hội Nông dân tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy tổ chức; Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố và các ngành chức năng của tỉnh phối hợp chuẩn bị các nội dung theo kế hoạch chỉ đạo của Tỉnh.

9. Tham mưu tổ chức hội nghị Đối thoại chính sách cấp huyện, cấp cơ sở

- Nội dung: Mỗi đơn vị HND cấp huyện tổ chức 01 cuộc đối thoại giữa lãnh đạo UBND huyện, thị xã, thành phố với cán bộ, hội viên nông dân và chỉ đạo các cơ sở tùy điều kiện tham mưu tổ chức hội nghị đối thoại cấp cơ sở

- Địa điểm: Tại các huyện, thị, thành phố và xã, phường, thị trấn

- Thời gian: Từ quý III - IV năm 2020

- Thực hiện: Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố chủ trì; tham mưu cho Huyện ủy tổ chức; Hội Nông dân các xã, phường, thị trấn và các ngành chức năng của cấp huyện phối hợp chuẩn bị các nội dung theo kế hoạch chỉ đạo của Huyện, cơ sở.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội Nông dân tỉnh

Giao Ban Xây dựng hội: Tham mưu xây dựng kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội tổ chức các hoạt động kỷ niệm trong hệ thống Hội

- Chủ trì xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến cấp tỉnh; hướng dẫn hồ sơ đại biểu về dự Hội nghị điển hình tiên tiến cấp tỉnh, hồ sơ tham gia các chương trình tôn vinh, biểu dương cán bộ Hội, hội viên nông dân tiêu biểu xuất sắc do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức;

- Phối hợp xây dựng phóng sự; đưa tin, bài hoạt động của các cấp Hội trên các phương tiện thông tin đại chúng của TW, của tỉnh, Bản tin, trang Webs của Hội, đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau ngày kỷ niệm;

- Phối hợp với Văn phòng tham mưu tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, về nguồn, sinh hoạt truyền thống tại những địa danh lịch sử.

- Chủ trì tham mưu tổ chức hội nghị Đối thoại cấp tỉnh giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo các ngành chức năng với cán bộ, hội viên nông dân.

- Kiểm tra, đôn đốc các cấp Hội thực hiện các hoạt động kỷ niệm theo kế hoạch. Định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Tỉnh ủy theo quy định.

 Ban KT - XH: Chủ động tham mưu tổ chức các hoạt động kỷ niệm thuộc chuyên đề ban phụ trách theo kế hoạch chỉ đạo của BTV HND tỉnh.

- Phối hợp với Ban Xây dựng hội thẩm định danh sách, thành tích của các đại biểu về dự Hội nghị điển hình tiên tiến cấp tỉnh; hướng dẫn hồ sơ tham gia các chương trình tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu; tôn vinh, biểu dương các nhà khoa học, các doanh nghiệp tiêu biểu đồng hành với nông dân trên các lĩnh vực nông sản hàng hóa tiêu biểu của địa phương do TW Hội Nông dân Việt Nam tổ chức;

- Chủ trì tham mưu tổ chức các hoạt động giới thiệu trưng bày sản phẩm, giao lưu xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ sản phẩm

Văn phòng: Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm, các hoạt động phối hợp, kết nghĩa với các tỉnh Đồng bằng sông Hồng và tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến, Hội nghị Đối thoại cấp tỉnh năm 2020 đạt hiệu quả.

2. Hội Nông dân huyện, thị xã, thành phố

- Xây dựng kế hoạch chỉ đạo các cấp Hội tổ chức các hoạt động kỷ niệm theo kế hoạch của BTV Hội Nông dân tỉnh và kế hoạch của cấp ủy;

- Chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các ban, ngành đoàn thể lồng gắn với các chương trình, đề án tại địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động tại cấp huyện, cấp cơ sở và các hoạt động cấp tỉnh triển khai đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác Hội năm 2020 và nhiệm vụ chính trị địa phương;

- Phối hợp tuyên truyền hoạt động phong trào nông dân và các điển hình tiên tiến trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, của huyện của Hội và đài truyền thanh xã, phường, thị trấn;

- Định kỳ tổng hợp báo cáo Hội Nông dân tỉnh và cấp ủy theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động trọng tâm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam năm 2020. Đề nghị Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố, các ban, đơn vị trực thuộc HND tỉnh triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc liên hệ qua Ban Xây dựng hội, Hội Nông dân tỉnh ./.

 

Nơi nhận:

- Thường trực HND tinh (chỉ đạo);

- Các ban, đơn vị trực thuộc HND tỉnh;

- Các đ/c phụ trách HND huyện, thị, thành phố;

- Hội Nông dân huyện, thị, thành phố;

- Lưu VT, Ban XDH.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Tống Văn Tam

 

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập