Kế hoạch tổ chức Hội thi Nhà nông đua tài tỉnh Hà Nam năm 2022

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BCH HND TỈNH HÀ NAM

                                *

Số:  85  - KH/ HNDT

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 


     Hà Nam, ngày  07 tháng 7 năm 2021

                  

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thi Nhà nông đua tài tỉnh Hà Nam năm 2022

                                              

Thực hiện Kế hoạch số 322-KH/HNDTW ngày 9/6/2021 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về Tổ chức Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V năm 2022. Để Hội thi các cấp được tổ chức kịp thời và đạt kết quả tốt, qua đó lựa chọn đội tuyển tham dự hội thi khu vực do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Hội thi Nhà nông đua tài tỉnh Hà Nam năm 2022 là một hoạt động chính trị rộng lớn trong toàn hệ thống Hội nhằm góp phần tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên, nông dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức nhiều mặt cho cán bộ, hội viên, nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam; là hoạt động thiết thực của các cấp Hội và hội viên nông dân chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của đất nước và của Hội trong năm 2022, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018-2023, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2021-2025 và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng;

- Nâng cao kiến thức khoa học kỹ thuật cho cán bộ, hội viên, nông dân thúc đẩy việc áp dụng những kinh nghiệm hay, kỹ thuật khoa học và công nghệ tiên tiến có hiệu quả vào sản xuất và đời sống. Tạo điều kiện đẩy mạnh các phong trào thi đua trong hội viên, nông dân nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, thi đua xây dựng nông thôn mới.

- Hội thi là "sân chơi" tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên, nông dân cả nước có cơ hội được giao lưu văn hóa, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh, tiếp cận và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất vào đời sống, đồng thời tăng cường sự hiểu biết, đoàn kết cán bộ, hội viên nông dân giữa các vùng miền, dân tộc.

2. Yêu cầu

- Tổ chức Hội thi với nội dung, hình thức thiết thực, hiệu quả; đảm bảo khách quan, công bằng trong đánh giá và thực hiện nghiêm quy chế, thể lệ Hội thi; tạo không khí vui tươi phấn khởi trong cán bộ Hội, hội viên nông dân; đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch Covid-19.

- Có sự tham gia tích cực của tất cả các cấp Hội từ Trung ương đến cơ sở, các chi, tổ Hội và hội viên, nông dân.

- Huy động, khuyến khích sự tham gia của các doanh nghiệp "đồng hành cùng nhà nông" để có sự hỗ trợ về các mặt như nguồn lực, kiến thức câu hỏi thi… cho Hội thi.

II. NỘI DUNG

1.  Tên: "Hội thi Nhà nông đua tài tỉnh Hà Nam năm 2022"

2. Nội dung thi:

- Tìm hiểu về những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

- Nghiệp vụ công tác Hội và phong trào nông dân.

- Kiến thức, khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản) an toàn, hữu cơ, sinh thái, tuần hoàn; sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thông minh, công nghệ số, công nghệ 4.0.

- Kiến thức về kinh tế hợp tác, hợp tác xã, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm nông nghiệp.

- Kiến thức về hợp tác, hội nhập quốc tế.

- Kiến thức về xây dựng nông thôn mới, nông thôn kiểu mẫu, nông dân văn minh.

III. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC HỘI THI

1. Phạm vi: Hội thi tổ chức từ cơ sở, huyện, tỉnh và chọn đội tuyển tham dự vòng thi khu vực do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức.

2. Đối tượng: Là cán bộ chi Hội, tổ Hội và hội viên nông dân hiện đang sinh hoạt trong các chi Hội, tổ Hội nông dân trên địa bàn tỉnh.

3. Hình thức tổ chức:

- Hội thi được tổ chức bằng hình thức sân khấu hóa.

          - Hội thi tiến hành từ thi cấp cơ sở Hội: Cấp cơ sở Hội chọn 01 đội dự thi cấp huyện ( huyện, thị, thành phố); mỗi đơn vị cấp huyện chọn 01 đội dự thi cấp tỉnh; Cấp tỉnh chọn đội nhất (hoặc đội tuyển) dự thi vòng khu vực do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức.

          - Tùy thuộc vào tình hình cụ thể, cấp cơ sở có thể tổ chức hội thi hoặc chọn đội tuyển dự thi cấp huyện; cấp huyện có thể tổ chức thi, hoặc lựa chọn thành lập đội tuyển của đơn vị để tham dự hội thi cấp Tỉnh. Khuyến khích các đơn vị tổ chức được hội thi của cấp mình.

          IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian:

- Hội thi cấp cơ sở, cấp huyện: Tổ chức xong trong quý I/2022.

- Hội thi cấp tỉnh: Tổ chức xong trong quý II/2022.

- Chọn đội tuyển tham gia Hội thi cấp khu vực và toàn quốc trong quý III/2022

2. Địa điểm:

- Vòng thi cấp huyện và cơ sở do các đơn vị tổ chức quyết định.

- Vòng thi cấp tỉnh: Thi tại Thành phố Phủ Lý.

- Tham dự vòng thi Khu vực: Tỉnh Hà Nam thuộc khu vực II, Dự kiến thi tại tỉnh Quảng Ninh.

V. KHEN THƯỞNG

1. Các huyện, thị, thành phố, cơ sở Hội căn cứ vào tình hình thực tế tự quy định giải và các mức khen thưởng cho tập thể và cá nhân tham gia Hội thi của cấp mình tổ chức.

2. Hội Nông dân tỉnh xét khen thưởng cho các đội đạt giải Hội thi cấp tỉnh.

3. Cơ cấu giải thưởng:

- Cấp huyện và cơ sở do các đơn vị tổ chức quyết định.

-  Cấp tỉnh: gồm 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba và các giải phụ khác.

VI. KINH PHÍ

1. Hội thi cấp huyện, cơ sở Hộ: Các đơn vị tự chịu trách nhiệm về kinh phí cho Hội thi của cấp mình.

2. Hội thi cấp tỉnh:

- Hội Nông dân tỉnh chịu trách nhiệm kinh phí khen thưởng, khâu tổ chức (địa điểm, hội trường, cờ lưu niệm, ban tổ chức, ban giám khảo và các tiểu ban chuyên môn, tuyên truyền trên báo chí, phát thanh truyền hình…).

- Các huyện, thị, thành Hội có đội tham gia Hội thi tự chịu trách nhiệm kinh phí, ăn, ở, đi lại cho đoàn mình.

- Tỉnh hội chịu kinh phí cho đội được vào vòng khu vực và chung kết toàn quốc.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội Nông dân tỉnh:

- Thành lập Ban Chỉ đạo Hội thi Nhà nông đua tài tỉnh Hà Nam năm 2022, thành phần gồm: Đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh làm Trưởng ban; đồng chí Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh làm Phó Trưởng ban; đại diện lãnh đạo các ban, văn phòng Tỉnh hội; đại diện lãnh đạo các sở, ngành phối hợp tổ chức; lãnh đạo Doanh nghiệp đồng hành cùng Hội thi.

- Thành lập Ban Tổ chức Hội thi cấp Tỉnh gồm: Các đồng chí Thường trực Tỉnh hội; lãnh đạo một số ban, văn phòng liên quan; đại diện lãnh đạo các sở, ngành phối hợp tổ chức; mời doanh nghiệp đồng hành cùng Hội thi tham gia Ban Tổ chức Hội thi các cấp.

- Ban Tổ chức Hội thi tham mưu Ban Chỉ đạo thành lập Ban Giám khảo, các Tiểu ban chuyên môn và Tổ Thư ký để giúp việc cho Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội thi; xây dựng và ban hành quy chế, thể lệ Hội thi để hướng dẫn các cấp Hội thực hiện.

2. Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Căn cứ nội dung Kế hoạch này xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi của cấp mình, báo cáo cấp ủy, chính quyền cùng cấp quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện để tổ chức Hội thi.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội cơ sở tổ chức Hội thi đảm bảo nội dung và tiến độ theo Kế hoạch của Ban Thường vụ tỉnh Hội.

3. Ban Thường vụ Tỉnh hội giao Ban Xây dựng hội chủ trì, phối hợp với các ban, đơn vị liên quan tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh Hội tổ chức thực hiện kế hoạch./.

 

 Nơi nhận:

T/M BAN THƯỜNG VỤ

- Ban Tuyên giáo TW Hội Nông dân Việt Nam;                                                        

- Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, Văn phòng Tỉnh ủy;

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;

- TT HND tỉnh;

- 6  huyện, thị, thành Hội;                                                 

- Các Ban, VP tỉnh Hội;                                 

- Lưu: VP, BXDH. 

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Tạ Văn Đạt

 

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập