Kế hoạch Tuyên truyền đại hội Hội nông dân các cấp Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hà Nam lần thứ XI Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BCH HND TỈNH HÀ NAM

*

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 134 - KH/HNDT

 

 

Hà Nam, ngày 22 tháng 11 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền đại hội Hội nông dân các cấp

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hà Nam lần thứ XI

 Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

 

Căn cứ Hướng dẫn số 534-HD/HNDTW ngày 02/11/2022 về tuyên truyền đại hội hội nông dân các cấp và Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Kế hoạch số 129-KH/HNDT, ngày 30/9/2022 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về tổ chức đại hội hội nông dân các cấp và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028;

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền đại hội hội nông dân các cấp; Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hà Nam lần thứ XI;tiến tới Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tuyên truyền tới đông đảo cán bộ, hội viên nông dân và toàn xã hội nhận thức đầy đủ, đúng đắn về vị trí, vai trò của hội nông dân và giai cấp nông dân Việt Nam, truyền thống vẻ vang và những đóng góp to lớn của tổ chức Hội và giai cấp nông dân Việt Nam trong các giai đoạn cách mạng của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động của cán bộ, hội viên nông dân, sự quan tâm, ủng hộ của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp và toàn xã hội để tổ chức thành công đại hội và sớm đưa Nghị quyết đại hội hội nông dân các cấp; Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hà Nam lần thứ XI; Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 vào thực tiễn công tác Hội và phong trào nông dân.

Tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, không khí thi đua sôi nổi, nâng cao nhận thức, tăng cường tình đoàn kết, khơi dậy tiềm năng, khát vọng, sức sáng tạo, trí tuệ của cán bộ, hội viên nông dân tiếp tục hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam; lập thành tích cao nhất chào mừng đại hội hội nông dân các cấp, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) đã ban hành liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thônvà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Yêu cầu

Công tác tuyên truyền phải được triển khai rộng khắp, đảm bảo đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, được thực hiện liên tục, thường xuyên và kịp thời; các hoạt động diễn ra trước, trong và sau đại hội, bảo đảm thu hút được sự quan tâm của toàn xã hội để đại hội thực sự là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp nông dân, của tổ chức Hội Nông dân các cấp

Nội dung tuyên truyền phong phú, hình thức đa dạng, phù hợp với đối tượng, có sức thuyết phục, lan tỏa, tạo ấn tượng sâu sắc, có tác động làm chuyên biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cán bộ, hội viên, nông dân; chú trọng nâng cao tính hiệu quả, tránh lãng phí, phô trương, hình thức, đảm bảo yêu cầu công tác phòng, chống dịch Covid-19.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

Nội dung tuyên truyền được chia theo thời gian đại hội hội nông dân các cấp và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hà Nam lần thứ XI;Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, với 3 đợt cao điểm như sau:

1. Đợt 1: từ nay đến thời điểm hoàn thành Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hà Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (quý III/2023), tập trung tuyên truyền:

- Tuyên truyền về sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp, hỗ trợ của các cấp, các ngành và xã hội đối với hội nông dân và giai cấp nông dân. Tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương liên quan lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trọng tâm Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); Chỉ thị số 16-CT/TW, ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028;Thông tri số 07-TT/TU ngày 28/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam về lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2023; Kế hoạch số 129-KH/HNDT, ngày 30/9/2022 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về tổ chức dại hội hội nông dân các cấp và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028;

- Tuyên truyền truyền thống cách mạng vẻ vang và những đóng góp to lớn của giai cấp nông dân Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, về lịch sử hình thành và phát triển của Hội Nông dân Việt Nam qua các kỳ đại hội, những đóng góp nổi bật của Hội đối với phong trào nông dân Việt Nam và đất nước; tuyên truyền khẳng định sự lớn mạnh của đội ngũ cán bộ và hội viên nông dân; kết quả đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội từ Trung ương đến cơ sở; tuyên truyền về ý nghĩa đại hội hội nông dân các cấp, trách nhiệm của các đại biểu dự đại hội, ý nghĩa của các hoạt động tại đại hội;

- Tuyên truyền các dự thảo văn kiện đại hội hội nông dân các cấp và các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hà Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028; những kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế, bài học kinh nghiệm sau 5 năm thực hiện Nghị quyết đại hội; chú trọng giới thiệu các tập thể, cá nhân nông dân tiêu biểu trên các lĩnh vực, những mô hình có hiệu quả, các nhân tố mới trong các phong trào thi đua yêu nước, nhất là trong phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”.

- Tập trung tuyên truyền công tác chuẩn bị và kết quả đại hội hội nông dân các cấp, trong đó: đại hội cấp cơ sở (hoàn thành trong quý I/2023); Đại hội cấp huyện (hoàn thành trong quý II/2023); Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hà Nam lần thứ XI(hoàn thành trong quý III/2023). Tuyên truyền kinh nghiệm trong chỉ đạo và tổ chức đại hội; ý kiến đóng góp của cán bộ, hội viên nông dân và đông đảo nhân dân vào dự thảo các văn kiện đại hội hội nông dân các cấp và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hà Nam lần thứ XI; Quy chế bầu cử; tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi tham gia BCH hội nông dân các cấp và BCH Hội Nông dân tỉnh Hà Nam lần thứ XI.

- Tăng cường tuyên truyền kết quả thực hiện các phong trào thi đua, các công trình chào mừng đại hội hội nông dân các cấp và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hà Nam lần thứ XI; tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII.

2. Đợt 2: Từ sau Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hà Nam lần thứ XI đến Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII (quý IV/2023), tập trung tuyên truyền:

- Những kết quả nổi bật trong quá trình tổ chức đại hội hội nông dân các cấp; Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hà Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028; ưu điểm, hạn chế và bài học trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội; những quyết định của đại hội về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết; hướng dẫn học tập nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hà Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

- Thông tin về các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động chào mừng thành công đại Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hà Nam lần thứ XI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 gắn với tuyên truyền kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/193014/10/2023); phát hiện, biểu dương những điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Thông tin tuyên truyền nội dung cơ bản của các văn kiện (dự thảo) trình Đại hội lần thứ VIII. Những ý kiến thảo luận, góp ý của các cấp hội và hội viên nông dân vào dự thảo văn kiện Đại hội VIII, Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam. Phản ánh kịp thời và đầy đủ những nhu cầu, tâm tư, nguyện vọng chính đáng, những vấn đề quan tâm của cán bộ, hội viên nông dân.

- Kết quả nổi bật trong công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018-2023, chú trọng giới thiệu các tập thể và cá nhân nông dân tiêu biểu trên các lĩnh vực, những mô hình hiệu quả, các nhân tố mới trong các phong trào thi đua yêu nước, trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội. Những khó khăn, hạnchế, bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo và hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, khóa XIII). Tập trung tuyên truyền những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, các chương trình hành động, đề án, chương trình lớn sẽ triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

- Phản ánh công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII. Quy chế bầu cử; tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII.

Trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam, tập trung tuyên truyền:

- Tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng, diễn biến, kết quả của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII; chủ đề, phương châm của đại hội; các văn kiện trình đại hội; trách nhiệm của các đại biểu dự đại hội; các hoạt động của đại hội; các tham luận, quyết định của đại hội; quy chế bầu cử; kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra,...

- Phản ánh tình cảm, nguyện vọng của cán bộ, hội viên nông dân và đông đảo nhân dân với đại hội; thành tích tiêu biểu của cá nhân, tập thể chào mừng đại hội; các đại biểu tiêu biểu của địa phương về dự đại hội.

3. Đợt 3: Ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, tập trung tuyên truyền:

- Tuyên truyền về thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII; thông tin nhanh về các kết quả, các nội dung chính của đại hội. Công tác tổ chức quán triệt, học tập và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028

- Các hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII diễn ra tại Thủ đô Hà Nội và trên phạm vi cả nước.

- Các hoạt động Hội, phong trào thi đua yêu nước, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII.

- Dư luận tích cực của nhân dân nói chung, cán bộ, hội viên nông dân nói riêng về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII

Bên cạnh các nội dung theo ba đợt cao điểm nêu trên, trong quá trình diễn ra đại hội hội nông dân các cấp; Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hà Nam lần thứ XI  và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 cần tăng cường nắm bắt tư tưởng, định hướng dư luận trong cán bộ, hội viên nông dân ở các địa phương

IV. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền thông qua các hình thức trực quan sinh động

- Tuyên tuyền trực quan về đại hội thông qua treo băng rôn, cờ, phướn, cổng chào, khẩu hiệu, pano, áp phích nơi diễn ra đại hội, trên các trục đường chính khu trung tâm tỉnh, huyện, thị, thành phố, xã, phường, thị trấn, trụ sở làm việc của hội nông dân các cấp... trong thời gian diễn ra đại hội các cấp và đại hội toàn quốc đảm bảo cảnh quan môi trường.

- Sử dụng Lôgô đại hội đưa vào các sản phẩm vật dụng, quà tặng đại hội, các ấn phẩm tuyên truyền; in, dán trên các phương tiện, gắn biển đăng ký công trình, các phần việc của Hội... Những nơi có điều kiện, thực hiện in dòng chữ “Chào mừng đại hội hội nông dân các cấp và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hà Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028; tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028” trên các ấn phẩm bì thư, túi đựng tài liệu...

- Triển lãm, trưng bày hình ảnh hoạt động của Hội và phong trào nông dân các cấp, những thành tựu trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn, xây dựng giai cấp nông dân, trưng bày các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của các địa phương tại nơi diễn ra đại hội.

2. Tuyên truyền trên báo chí và mạng xã hội

- Các cấp Hội cần chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí trong và ngoài Hội, tổ chức ký chương trình phối hợp và xây dựng kế hoạch tuyên truyền tổng thể về đại hội hội nông dân các cấp và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hà Nam lần thứ XI; Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Phối hợp mở các chuyên đề, chuyên mục; xây dựng trailer quảng bá về đại hội trên sóng phát thanh, truyền hình; xây dựng các phóng sự tuyên truyền kết quả thực hiện các phong trào của Hội và những hoạt động sôi nổi của nông dân cả nước thi đua lập thành tích chào mừng đại hội. Sản xuất phóng sự giới thiệu một số tấm gương nông dân điển hình trong Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Ở các địa phương chú trọng đưa tin tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh huyện, xã, phường, đăng, phát thường xuyên, liên tục, bảo đảm chất lượng, thu hút sự quan tâm, theo dõi của công chúng và dư luận xã hội.

- Các đơn vị truyền thông của Hội xây dựng kế hoạch, đề cương cụ thể cho công tác tuyên truyền đại hội các cấp; mở các chuyên trang, chuyên mục về đại hội các cấp và Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam, ưu tiên dung lượng, thời lượng đăng tải dự thảo văn kiện Đại hội và ý kiến góp ý của cán bộ, hội viên nông dân và các tầng lớp nhân dân vào dự thảo các văn kiện Đại hội. Ra số chuyên đề tuyên truyền về đại hội, đăng tải logo, có các tuyến tin, bài chào mừng đại hội... Tổ chức phát hành các ấn phẩm đặc biệt vào các dịp đại Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hà Nam lần thứ XIvà Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam; tổ chức các mục thi viết, thi tìm hiểu về hội nông dân và giai cấp nông dân.

-  Ban biên tập trang Website, Bản tin nông dân Hà Nam, trang mạng xã hội (fanpage, facebook, zalo...) của các cấp Hội thiết kế và đưa nội dung chào mừng đại hội hội nông dân các cấp và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hà Nam lần thứ XI; Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII trên giao diện trang chủ, phát huy ưu thế của mạng xã hội vào công tác tuyên truyền; cán bộ Hội các cấp, hội viên nông dân tích cực chia sẻ thông tin, tuyên truyền về đại hội trong quá trình tham gia các diễn đàn trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp nhân dân.

3. Tuyên truyền thông qua hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên và các diễn đàn, giao lưu, đối thoại

- Phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp Hội trong cung cấp thông tin kịp thời, có định hướng về đại hội cho cán bộ, hội viên nông dân trong thời gian trước, trong, sau đại hội. Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và các góp ý phản biện của cán bộ, hội viên nông dân và các tầng lớp nhân dân đối với công tác Hội và phong trào nông dân để nghiên cứu tiếp thu trong quá trình xây dựng văn kiện và tổ chức đại hội. Tăng cường tuyên truyền về công tác Hội và phong trào nông dân thông qua tuyên dương người tốt, việc tốt, các tấm gương cán bộ, hội viên nông dân trên mọi lĩnh vực.

- Tổ chức các đợt sinh hoạt chi, tổ hội, các diễn đàn, tọa đàm trao đổi nhằm lấy ý kiến góp ý của đông đảo cán bộ, hội viên nông dân và các tầng lớp nhân dân cho văn kiện đại hội các cấp và các vấn đề về công tác Hội và phong trào nông dân, tạo sự quan tâm ủng hộ của hội viên nông dân và toàn xã hội đối với đại hội.

- Tăng cường tổ chức các hoạt động đối thoại, giao lưu giữa tổ chức Hội, hội viên nông dân với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và các lực lượng xã hội nhằm tạo sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện và đóng góp những hiến kế cho công tác Hội và phong trào nông dân.

4. Tuyên truyền thông qua các phong trào thi đua, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.

- Phát động phong trào thi đua sôi nổi ở các cấp Hội bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả lập thành tích chào mừng đại hội hội nông dân các cấp và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hà Nam lần thứ XI; tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII.

- Các cấp Hội xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động các hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào mừng đại hội các cấp gắn với chào mừng các lễ kỷ niệm, các ngày lễ lớn của đất nước và kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2023); chú trọng lựa chọn tuyên truyền các ca khúc cách mạng, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, các ca khúc viết về Hội nông dânViệt Nam bằng nhiều hình thức, như tổ chức các cuộc thi, sân khấu hóa, hội diễn văn nghệ, các cuộc giao lưu văn hóa, văn nghệ...

- Đây mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, chú trọng các loại hình thể dục thể thao quần chúng phù hợp với nông dân như bóng chuyền, bóng bàn, đấu vật, cầu lông...

Đối với mỗi hoạt động văn hóa, hội diễn văn nghệ, giải thi đấu thể thao cần gắn với chủ đề lập thành tích chào mừng đại hội hội nông dân các cấp và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hà Nam lần thứ XI; Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội Nông dân tỉnh

- Tiểu ban Tuyên truyền- Khánh tiết

+ Xây dựng  kế hoạch, hướng dẫn các cấp Hội trên địa bàn tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng, các ngành đoàn thể tổ chức các hoạt động tuyên truyên về đại hội hội nông dân các cấp và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hà Nam lần thứ XI; Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII trên hệ thống truyền thông các cấp;

+ Phân công nhiệm vụ , giao trách nhiệm cho các thành viên trong tiểu ban, tạo sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng với các tiểu ban khác để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền đảm bảo tiến độ và chất lượng.

-  Ban Xây dựng hội là đơn vị thường trực tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác tuyên truyền đúng kế hoạch đề ra.

- Văn phòng Hội Nông dân tỉnh phối hợp chặt chẽ, đảm bảo kinh phí phục vụ các hoạt động tuyên truyền kịp thời, hiệu quả.

- Các ban, văn phòng, bộ phận, các đồng chí theo dõi HND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra và phối hợp với HND các huyện, thị xã, thành phố trong thực hiện công tác tuyên truyền về đại hội hội nông dân các cấp và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hà Nam lần thứ XI; Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII.

2. HND các huyện, thị xã, thành phố

- Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương xây dựng kế hoạch tham mưu với cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền đại hội hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hà Nam lần thứ XI;  Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Namlần thứ VIII; chủ động, sáng tạo triển khai các nội dung và hình thức tuyên truyền gắn với các sự kiện, các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của mỗi địa phương đảm bảo phù hợp, hiệu quả.

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm trao đổi lấy ý kiến góp ý của cán bộ, hội viên nông dân và các các tầng lớn nhân dân vào văn kiện đại hội hội nông dân các cấp;Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hà Nam lần thứ XI và văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII.

- Tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, hội viên nông dân và các tầng lớp nhân dân trước, trong, sau khi diễn ra đại hội các cấp; Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hà Nam lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII để chủ động giải quyết những vấn đề phức tạp, mới nảy sinh và báo cáo theo quy định.

Các huyện, thị, thành hội tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả hoạt động tuyên truyền đại hội sau mỗi đợt, gửi về Hội Nông dân tỉnh (qua Ban xây dựng Hội).

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền đại hội đại biểu hội nông dân các cấp; Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hà Nam lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ (2023 - 2028). Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh yêu cầu Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện bảo đảm nội dung, tiến độ, chất lượng, hiệu quả; trong quá trình thực hiện có vướng mắc phát sinh cần giải quyết, kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh (qua Ban xây dựng Hội)./

 

Nơi nhận:

-  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

-  Ban Tuyên giáo TW Hội;

-  Hội Nông dân tỉnh,

+ TT tỉnh Hội;

+ Các tiểu ban Đại hội;

+Các ban, VP tỉnh Hội;

-  Các huyện, thị, thành Hội;

-  Các đ/c theo dõi các huyện, thị, thành Hội;

-  Lưu VP.

TM/ BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

           

                                          (đã ký)

                    

 

 

Ngô Văn Toản

 

 

 

 

 

 

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập