Thông tri về lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hà Nam lần thứ XI nhiệm kỳ 2023 - 2028

TỈNH ỦY HÀ NAM

*

Số 07 -TT/TU

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 


  Hà Nam, ngày 28 tháng 9 năm 2022

                

 

THÔNG TRI

v lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp

và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hà Nam lần thứ XI

nhiệm kỳ 2023 - 2028

-----

 

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, sự quan tâm của chính quyền và sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể; các cấp hội nông dân trong tỉnh đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở. Tổ chức hội ngày càng được củng cố và phát triển vững mạnh. Vai trò của hội nông dân trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền được phát huy; thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân; phát động và tham gia có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy động lực của cán bộ, hội viên, nông dân; góp phần quan trọng thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, công tác hội và phong trào nông dân các cấp trong tỉnh vẫn còn những hạn chế: phong trào phát triển chưa đồng đều; hoạt động hội ở một số nơi, nhất là ở cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên nông dân; công tác tham gia xây dựng chính sách, giám sát và phản biện xã hội của các cấp hội chưa thực sự phát huy hiệu quả; việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến ở một số lĩnh vực có mặt còn hạn chế; một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa quan tâm đúng mức tới công tác hội và phong trào nông dân, xây dựng giai cấp nông dân.

Ngày 10/8/2022, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 16-CT/TW về “Lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028”. Đây là sự kiện chính trị sâu rộng, dân chủ; là ngày hội của cán bộ, hội viên nông dân. Để lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh đạt kết quả tốt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Thông tri số 05-TT/TU ngày 27/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với Hội Nông dân trong tham gia xây dựng các mô hình kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh”. Nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò của hội nông dân và giai cấp nông dân trong giai đoạn mới; xác định nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới theo hướng "Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh"; gắn xây dựng giai cấp nông dân với quá trình phát triển nông nghiệp, công nghiệp hoá, đô thị hoá nông thôn.

2. Tiếp tục thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Tập trung xây dựng, chỉnh đốn, củng cố tổ chức hội nông dân các cấp; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Đổi mới mạnh mẽ, toàn diện nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động hội. Quan tâm đào tạo nâng cao trình độ, kiến thức và năng lực tổ chức sản xuất cho nông dân; khuyến khích, hỗ trợ nông dân chuyển đổi số, xây dựng các mô hình sản xuất theo chuỗi liên kết, sản phẩm nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn...; thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với nhu cầu thị trường. Nghiên cứu, cụ thể hóa các nhiệm vụ để lãnh đạo, chỉ đạo đại hội hội nông dân các cấp phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương, cơ sở.

3. Chỉ đạo chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện để tổ chức đại hội hội nông dân các cấp trong tỉnh đạt yêu cầu đề ra, trong đó:

- Về báo cáo trình đại hội: Cần đánh giá đúng thực trạng công tác hội và phong trào nông dân các cấp trong nhiệm kỳ 2018 - 2023. Nêu rõ những kết quả đạt được; chỉ rõ những mặt còn hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra bài học kinh nghiệm. Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp trong nhiệm kỳ 2023- 2028 phải bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức hội nông dân các cấp đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

- Công tác chuẩn bị nhân sự đại hội: Cấp ủy cùng cấp lãnh đạo thực hiện tốt công tác nhân sự theo đúng nguyên tắc, quy định của Điều lệ Đảng, Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam và Hướng dẫn số 515-HD/HNDTW ngày 21/9/2022 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về “Công tác nhân sự đại hội Hội Nông dân cấp tỉnh, huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028”. Ban chấp hành khóa mới phải đảm bảo đủ tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; phải thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín. Quan tâm những đồng chí trưởng thành từ thực tiễn phong trào nông dân và hoạt động hội; am hiểu về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; có khả năng lãnh đạo, quản lý, quy tụ, đoàn kết cán bộ, tập hợp hội viên, nông dân; nhiệt tình, trách nhiệm, tâm huyết; đảm bảo cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa và phát triển.

- Thời gian tiến hành đại hội: Cấp cơ sở hoàn thành trong quý I/2023; cấp huyện hoàn thành trong quý II/2023; cấp tỉnh hoàn thành trong quý III/2023.

4. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo các điều kiện cần thiết để hội nông dân các cấp tiến hành tổ chức đại hội thành công, trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, đúng tiến độ đề ra.

5. Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, hướng dẫn công tác nhân sự đại hội hội nông dân các cấp để tổ chức thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh; giới thiệu nhân sự ứng cử vào ban chấp hành, ban thường vụ, nhất là các chức danh chủ chốt của Hội Nông dân tỉnh.

6. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội trước, trong và sau đại hội; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, hệ thống chính trị và toàn xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích của hội viên, nông dân, phát huy vai trò của tổ chức hội nông dân. Phát động, tổ chức các phong trào thi đua trong các cấp hội với nhiều công trình, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, thiết thực chào mừng đại hội; kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay, các điển hình tiên tiến trong công tác hội trên địa bàn tỉnh.

7. Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng đại hội.

8. Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo Hội Nông dân tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội hội nông dân các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2023 - 2028 theo đúng Kế hoạch và Hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh.

9.  Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, thẩm định chương trình, nội dung các báo cáo trình Đại hội Hội Nông dân tỉnh, nhiệm kỳ 2023 -2028; phối hợp Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh và các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Thông tri này.

Thông tri này được phổ biến đến các chi bộ đảng./.

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng,

- Ban Dân vận Trung ương,             để báo cáo

- Văn phòng Trung ương Đảng,        

- Đảng đoàn Hội ND Việt Nam,

- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn, BTV Tỉnh đoàn,

- Các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể tỉnh,

- Các huyện, thị, thành ủy, đảng uỷ trực thuộc,

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ

 BÍ THƯ

 

 

(Đã ký)

 

 

 

    Lê Thị Thủy

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập